Onderzoek naar Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn

Foto van auteur

De SP in Zwolle wil dat de gemeenteraad onderzoek doet naar de werkwijze van het Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn Veluwe/IJsselstreek.

Aanleiding is een klacht over de werkwijze van het CWZW. Daarin wordt gezegd dat CWZW ten onrechte geld inhoudt van cliënten en dat er mogelijk fraude wordt gepleegd met AWBZ-voorzieningen. Het rapport dat bij de klacht is gevoegd wordt 27 november besproken in de raadscommissie Werk.
Bron: RTV Oost

Het rapport zoals Weblog Zwolle dat vrijdag ontvangen heeft:

Voorstel

″   Te besluiten om een raadsenquête in te stellen naar de werkwijze van het Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn Veluwe/IJsselstreek (CWZW) m.b.t. het begeleid wonen in relatie tot verstrekking van de bijzondere bijstand, oneigenlijke inhoudingen bij cliënten van het CWZW en vermeende fraude inzake AWBZ-verstrekkingen.

″     Onderzoek te doen naar de resultaten van de inspanningen van de gesubsidieerde werkzaamheden, zoals beschreven in de uitvoerings­overeen­komst 2006 tussen gemeente en CWZW.

Toelichting

In paragraaf 1 t/m 5 worden de feiten opgesomd zoals zij tot op heden bekend zijn. In paragraaf 6 staan de vragen gegroepeerd die naar aanleiding van de feiten zijn opgekomen. Paragraaf 7 is de slotconclusie. In bijlage 1 en 2 staan berekeningen en cijfers, in de tekst wordt op de juiste plaats naar de bijlagen verwezen.

1. Aanleiding

Eind mei 2006 ontvangen het college en alle raadsfracties van gemeente Zwolle een rapport van de heer Goossensen waarin zijn ervaringen met het CWZW worden beschreven. Tevens is er een omvangrijke correspondentie opgenomen met diverse geadresseerden. In het rapport komt de heer Goossensen tot de volgende conclusies:

 1. gemeente Zwolle verstrekt bijzondere bijstand, maar dit geld komt niet volledig ten goede aan de belanghebbenden;
 2. het CWZW houdt bedragen in op het inkomen van de cliënten, de zogeheten eigen bijdrage, ten behoeve van huisvesting en woonbegeleiding. Er wordt echter meer geld ingehouden dan de werkelijke kosten;
 3. het CWZW vraagt op onrechtmatige wijze AWBZ aan.

Rapport

In het rapport zijn diverse stukken opgenomen om aan te tonen dat voornoemde conclusies juist zijn.

Zo heeft de heer Goossensen een specificatie opgenomen (die werd opgesteld door het CWZW) van de kostenopbouw van de eigen bijdrage. Daarnaast zijn stukken toegevoegd, zoals de machtiging­overeenkomst die hij ondertekende met het CWZW, een huurovereenkomst met Deltawonen en de beschikking van de gemeente waarin het bedrag is vermeld dat Goossensen toegewezen kreeg als bijzondere bijstand door de gemeente. Opmerkelijk is, dat twee onafhankelijk van elkaar geraadpleegde advocaten (Rechtshulp Oost Advocaten en Uneken Advocaten) tot de slotsom komen dat Goossensen in zijn gelijk staat wat betreft de onrechtmatige inhoudingen.

2. Procedure

Uit het rapport blijkt dat de heer Goossensen op 15 oktober 2005 start met het aanvragen van specificaties rondom de inhoudingen op zijn inkomen. Dit blijkt niet gemakkelijk, terwijl hij slechts om een specificatie vraagt van de opbouw van de eigen bijdrage die wordt ingehouden door het CWZW. Deze gegevens heeft hij nodig om aantoonbaar te maken aan zijn schuldeisers hoe zijn inkomen en lasten opgebouwd zijn om te komen tot een aanvaardbare betalingsregeling. Hoewel hij 15 oktober aangeeft enige haast te hebben (de deadline ligt op 31 oktober) blijkt het erg lastig om inzage te krijgen in deze gegevens. Na veel heen en weer geschrijf ontvangt hij uiteindelijk na erg veel aandringen op 1 december 2005 een specificatie van het Leger des Heils.

Op 9 november treed hij schriftelijk in contact met de gemeente, waarin hij verzoekt om een onderhoud, om over de problemen rond het verkrijgen van een specificatie van de eigen bijdrage bij het CWZW te spreken. Hij geeft aan dat er sprake is van verstrekking van bijzondere bijstand en mogelijke onrechtmatige inhoudingen door het CWZW. Toegezegd wordt dat er een brief zal worden geschreven naar het CWZW voor eind november. Deze brief is echter nooit verstuurd. Elke poging om met de betreffende ambtenaar in contact te treden is vervolgens tevergeefs. Daarna is geprobeerd contact op te nemen met wethouder Knol. Ook dit blijkt vruchteloos. Op 14 januari 2006 schrijft hij een brief aan wethouder Dannenberg, die wordt beantwoord op 2 februari. In de beantwoording geeft de wethouder aan dat de kosten betrekking hebben op zowel woonbegeleiding als woonkosten. Op de specifieke conclusies van de heer Goossensen gaat de wethouder niet in (het geen te denken geeft, omdat op de woonbegeleiding bijzondere bijstand verstrekt wordt).

In mei 2006 stuurt hij dan het rapport, waarop niet wordt gereageerd door het college en slechts door één raadsfractie, die direct verzoekt om het rapport te agenderen. Hiermee lijkt er enige schot in de zaak te komen, want na een tweede brief naar het college, inhoudelijk gelijk aan die van 14 januari 2006, ontvangt de heer Goossensen op 30 augustus 2006 een reactie van het college op zijn bevindingen.

 

In deze reactie wordt gesteld dat:

 • “de gemeente op basis van door het CWZW opgestelde berekeningen ten aanzien van woonbegeleiding, afschrijving en onderhoud maandelijks bijzondere bijstand wordt verleend, omdat de hoogte van de algemene bijstand niet toereikend is om de kosten volledig te betalen”;
 • “gebruikers vrijwillig een machtiging ondertekenen waarin zij het CWZW toestemming verlenen om hun inkomen te beheren en daarop inhoudingen te verrichten”;
 • “gebruikers zelf afspraken maken over de hoogte van de inhoudingen en de verantwoording door het CWZW wat er met de ingehouden gelden geschiedt. Tevens stelt het college dat gebruikers de machtiging eenvoudig in kunnen trekken en dat het wenselijk is dat het CWZW regelmatig verantwoording aflegt naar de betrokken personen”.

Tot slot concludeert het college dat, hoewel de hoogte van de inhoudingen in eerste instantie een zaak is tussen gebruiker en CWZW, zij in overleg zal treden met het CWZW om na te gaan of de hoogte van de bijzondere bijstand en de gehanteerde systematiek aanpassing behoeft.

 

Op 29 mei 2006 verzoekt de SP om agendering van het rapport. Medio oktober ontvangt de SP-fractie de reactie van het college van 30 augustus, na tot 3x toe verzocht te hebben om een reactie van het college bij de griffie. Tot slot stelt de agendacommissie voor om het rapport te agenderen in de commissie Werk van 27 november 2006.

 

3. Leger des Heils / CWZW

 

Bron: www.legerdesheils.nl

Het CWZW is een onderdeel van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

 

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit 16 werkeenheden met circa 180 vestigingen. De stichting is verantwoordelijk voor de professionele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland.

 

De hulpverlening van het Leger des Heils richt zich op de meest kwetsbaren in onze samenleving met een complexe problematiek en moet een laagdrempelig karakter hebben. Het gaat dan meestal om:

 • Huishoudens met problematische schulden, met name eenoudergezinnen, huishoudens met lage inkomens, jongeren, alleenstaande mannen en allochtonen. Deze huishoudens hebben een verhoogd risico voor complexe problematiek.
 • Langdurig werklozen en arbeidsongeschikten met een lage en/of niet afgemaakte schoolopleiding;
 • (Ex-)drugs- of alcoholverslaafden, psychiatrische patiënten; ex-gedetineerden en dak- en thuislozen.
 • Ouderen: Alleenstaande, maatschappelijk geïsoleerde (en hoogbejaarde) ouderen zijn toenemend afhankelijk van institutionele zorg- en hulpverlening.
 • Jongeren: Voortijdige schoolverlaters met onvoldoende thuisbinding, die het risico lopen van een criminele carrière;
 • Zwerfjongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

 

Hulpverlening in relatie tot dakloosheid

Wanneer je dakloos bent geworden en nergens terecht kunt, kun je contact opnemen met het Leger des Heils. Wanneer er plaats is, wordt je onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Eén van de voorwaarden om toegelaten te worden is het ondertekenen van een hulpverleningsovereenkomst.

 

Na een periode in de crisisopvang te zijn opgevangen, kan er een plaats in een zelfstandig begeleid wonen- of een onzelfstandig begeleid wonen appartement worden aangeboden. In Zwolle zijn er 13 appartementen; 7x zelfstandig begeleid wonen aan de Buitenkant en 6x onzelfstandig begeleid wonen in ‘De Stap’.

De machtiging die tussen het CWZW en de gebruikers wordt ondertekend, betreft de hulpverleningsovereenkomst begeleid wonen. In de overeenkomst staan de verplichtingen wederzijds beschreven. De begeleidingsperiode is maximaal 1 jaar die in onderling overleg kan worden verlengt met 3 maanden.

In de overeenkomst wordt vastgelegd dat het CWZW gemachtigd wordt het salaris of de uitkering van de gebruiker automatisch te innen en hiervan de eigen bijdrage in te houden.

 

Eigen Bijdrage

De eigen bijdrage is opgebouwd uit kosten voor de huur, energie en water, belastingen en heffingen, onvoorzien/servicekosten (schade etc.) en telefoon­kosten. Op deze kosten wordt een ‘factor’ gezet, waarin leegstand wordt doorberekend aan de huurders. In de specificatie van het Leger des Heils is sprake van 20% leegstand, die wordt doorberekend aan de gebruikers. De eigen bijdrage bedraagt 442,70 euro per maand. De eigen bijdrage fluctueert enigszins per bewoner.

 

Bijzondere Bijstand

Er wordt standaard bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente. Dit bedrag, dat persoonlijk op naam wordt toegekend, was in het geval van de heer Goossensen 356,11 euro p/maand en werd verstrekt voor afschrijving van

inrichting en inventaris (79,42), onderhoud aan inventaris en pand (41,17) en begeleidingskosten (235,52). Normaliter ontvangt een bewoner de bijzondere bijstand op eigen rekening, maar in deze gevallen maakt de gemeente het bedrag rechtstreeks over aan het CWZW.

 

AWBZ

Normaliter is een indicatie van een CIZ-bureau een vereiste voor AWBZ-zorg. Voor de functies ondersteunende en/of activerende begeleiding mag het Leger des Heils zelf de indicatie vaststellen. Echter, er is dan wel een verwijzing van de huisarts vereist. Het CWZW heeft de mogelijkheid om voor bewoners die kampen met complexe problematiek, zoals (dreigende) dak- en thuisloosheid, psychiatrische problematiek en/of ernstige psychosociale problematiek en/of verslaving AWBZ aan te vragen, zo schrijft het CWZW in een brief aan de huisartsen.

Het CWZW legt bewoners dus een brief aan de huisarts voor met het verzoek in te stemmen. Deze brief wordt aan de huisarts gefaxt met het verzoek deze getekend te retourneren. Met ondertekening van de brief geeft de huisarts een verwijzing door betreffende psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen. Vervolgens geeft het CIZ een positieve indicatie af aan het CWZW, waarna deze de AWBZ declareert bij de zorgverzekeraar. 

 

4. Gemeente Zwolle

 

De gemeente heeft, voor de uitvoering van haar zorgplicht, overeenkomsten met diverse partners in de stad. Een van de partners is het CWZW Leger des Heils, dat jaarlijks een budgetsubsidie ontvangt voor haar diensten. In 2006 bedroeg dit 2.493.020 euro. Het begeleid wonen maakt daar wel onderdeel van uit, maar krijgt hiervoor geen budget toegewezen. Het CWZW moet derhalve haar kosten vergoed krijgen middels de bijzondere bijstand en de eigen bijdrage van de bewoner. Daarnaast is er de mogelijkheid om via het zorgkantoor AWBZ aan te vragen.

 

Verantwoording

In de uitvoeringsovereenkomst die is overeengekomen tussen CWZW en gemeente staat de verantwoordingwijze beschreven. De verantwoording vindt plaats via jaarrekening en het jaarverslag, een signaleringsrapportage (2x per jaar), werkrapporten en zorgdossiers en de gemeentelijke monitor Oggz.

Op de overeenkomst is de Algemene Subsidieverordening van 1 juni 1999 van toepassing. Nadat de raad begin 2006 een besluit heeft genomen zal de Algemene Subsidieverordening 2006 van toepassing zijn (Bron: Uitvoerings­overeenkomst 2006).

 

5. Naar aanleiding van het rapport en de beantwoording van het college

 

Bijzondere Bijstand

Uit de berekeningen in het rapport blijkt dat er voor de 13 appartementen van het CWZW over 10 jaar tijd een bedrag van ongeveer 188.000,- euro is vertrekt aan bijzondere bijstand, alleen voor afschrijving op de inventaris. De inrichting bestaat uit een koelkast, wasmachine, gaskookplaat, vinyl, vitrage en overgordijnen, de woonruimte is klein.

Wanneer we uitgaan van vervanging elke 5 jaar en nieuwe producten in de winkel aanschaffen waarbij je uitgaat van ongeveer 750,- euro nieuwwaarde per appartement, dan zou een bedrag van rond de 20.000 euro redelijk zijn. Kopen we duur in en betalen we het dubbele, dan nog komt het bedrag in de verste verten niet in de buurt van het bedrag dat de gemeente hiervoor voteert (zie ook bijlage 1).

 

Per maand wordt 41,17 euro betaald voor onderhoud aan inventaris en pand. Op jaarbasis wordt hier dus 494,04 euro voor betaald. Gezien het feit dat het pand verhuurd wordt door Deltawonen, is het wettelijk niet mogelijk dat het CWZW onderhoud aan het pand opvoert op haar rekening. Maar zo staat het wel in het hulpverleningscontract vermeld.

 

Oneigenlijke inhoudingen

In principe stelt het college in haar beantwoording geen verantwoording te kunnen nemen voor de overeenkomsten die het CWZW met haar bewoners sluit. Sterker nog, in de beantwoording op het rapport stelt het college: “dat gebruikers de machtiging eenvoudig in kunnen trekken”.

Maar niet tekenen van de hulpverleningsovereenkomst betekent buiten slapen! Er is sprake van een machtsverhouding, waarbij de bewoner zich met de rug tegen de muur weet geplaatst.

 

Wanneer men de overeenkomst afwijst, heeft dat echter ook gevolgen voor de samenleving. Het betekent dat deze persoon in de buitenlucht moet bivakkeren. Overigens gaat dit ook op voor gezinnen. Er is dus eigenlijk geen sprake van een vrije keuze.

 

Het CWZW is een grote subsidiënt van de gemeente, er gaat ruim 2,4 miljoen aan subsidiegelden naar de organisatie. De gemeente sluit daarvoor overeenkomsten af, waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de zorg. Met deze afspraken is het niet de bedoeling dat groepen mensen op straat blijven leven.

 

Er hebben inmiddels met meerdere bewoners gesprekken plaatsgevonden. Na inhouding van de eigen bijdrage en de bijzondere bijstand, resteerde in deze gevallen amper 35,- euro per week om van te leven. Deze mensen komen zo bij de Voedselbank of soepbus terecht, want dit bedrag is onvoldoende om van rond te komen.

 

Als we kijken naar de kritiek van de heer Goossensen, dan betreft dit o.a. het ‘opplussen’ van bedragen (zie bijlage 2).

 

De woonlasten worden door het CWZW verhoogt buiten de wettelijke kaders, zo onderschrijven ook de twee advocatenkantoren die zijn geraadpleegd. Wettelijk, stellen de advocaten in het rapport, is het toegestaan om 2% op de werkelijke kosten te zetten. Voor de huur betaalde Goossensen echter 54,99 euro bovenop de huursom in het huurcontract, terwijl dit wettelijk 4,40 bovenop de huursom had mogen bedragen.

Echter ook de andere omschreven woonlasten lijken veel te zwaar doorbelast. Servicekosten/onvoorzien zijn kosten in relatie tot de verhuur en mogen niet door het CWZW in rekening gebracht worden, alleen door de verhuurder (Deltawonen).

 

Voor ozb, riool en afvalstoffen werd een verdubbeling van het bedrag van de gemeenteheffing doorberekend. Het rapport stelt terecht dat juist de mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau juist in aanmerking zouden moeten komen voor kwijtschelding. Opvallend is ook, dat ook nu nog steeds hetzelfde bedrag wordt ingehouden, terwijl na 1 januari 2006 alleen nog de afvalstoffen­heffing is overgebleven en geen ozb en rioolrechten meer wordt doorbelast door de gemeente. De vermindering is echter niet in mindering gebracht op de kosten bij de bewoners.

 

De berekeningen van Goossensen laten een totaalbedrag zien van 1.600 euro per jaar per persoon dat teveel wordt betaald. Gerekend over 13 appartementen is dat een bedrag van ruim 20.000 euro per jaar dat teveel zou worden ingehouden op inkomens van mensen op bijstandsniveau.

 

Inmiddels is de stichting ‘De onderste steen boven’ opgericht, waarin ca. 80-100 (oud)cliënten van het CWZW zich verenigd hebben. De stichting heeft zich tot doel gesteld om deze in haar ogen onrechtmatige inhoudingen gerechtelijk aan te vechten en is momenteel in voorbereiding op deze procedure.

 

AWBZ

In de brief aan de huisartsen schrijft het CWZW dat dreigende dak- en thuisloosheid reden is voor de aanvraag van AWBZ. Dit is echter een maatschappelijk probleem, waarvoor geen AWBZ kan worden aangevraagd. Daarnaast geeft het CWZW aan verslaving te mogen indiceren, hetgeen niet correct is. Dit mag alleen door het CAD/Zwolse Poort worden gedaan. Dit schrijven zij echter wel in hun verzoek aan de huisartsen.

 

Inmiddels is aangetoond dat er huisartsen zijn, die zonder consult met de betrokkene, verwijzingen afgeven voor  psychiatrische problematiek en/of ernstige psychosociale problematiek. In enkele gevallen is zelfs gebleken dat deze betrokkenen niet eens op de vaste patiëntenlijst van de huisarts voorkomen!

Mensen, die onvoldoende opletten, krijgen zo het stempel ‘psychiatrische problematiek en/of ernstige psychosociale problematiek’, terwijl daar niet in alle gevallen sprake van is. Bovendien is het CWZW niet bevoegd om mensen met deze problematiek van hulp te voorzien, daarvoor zijn instellingen als Riagg en Zwolse Poort.

In een gesprek met de zorgverzekeraar is vastgesteld dat bij de verantwoording van het CWZW de opgevoerde uren niet lijken te kloppen met de realiteit. Op moment van schrijven zijn bij de eerste 4 dossiers die werden gecontroleerd, bij alle 4 onjuistheden geconstateerd. De fraudecommissie van het Groene Land/Achmea is ingeschakeld om hierover cijfers boven water te krijgen en zij heeft aangegeven ook contact op te nemen met andere zorgverzekeraars in den lande.

Het rapport van de heer Goossensen is inmiddels aangeboden aan het FIOD en het CIZ is op de hoogte gebracht van deze werkwijze, waarna zij heeft aangegeven beter te gaan controleren. De medische tuchtcommissie is ingeschakeld om de werkwijze van de huisartsenpraktijk Andriesse en De Lange in samenwerking met het CWZW aan een onderzoek te onderwerpen.

 

Controlemiddelen

Bij navraag inzake de controlemiddelen bij de desbetreffende afdeling van de gemeente ontving onze fractie de jaarrekening over 2005. Daarnaast nog de uitvoeringsovereenkomst en andere schriftelijke correspondentie die geen relatie hebben met de controle op de uitvoering. De jaarrekening 2005 geeft in ieder geval geen inzicht of er teveel geld wordt ingehouden bij de bewoners, omdat gespecificeerde cijfers ontbreken.

 

6. Vragen

1.     Op welke wijze verantwoord het CWZW de aanschaf van nieuwe inventaris en blijkt dat de bijzondere bijstand inderdaad gebruikt wordt waarvoor deze wordt verstrekt? Zijn er bonnen van de aangeschafte goederen?

2.     Onderhoud aan het pand mag het CWZW wettelijk niet opvoeren, dat is toegeschreven aan de verhuurder Deltawonen. Is de gemeente zich bewust dat zij betaald voor deze kosten, die eigenlijk niet mogen worden opgevoerd?

3.     Komen mensen die in deze begeleid wonen situatie zitten niet in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen?

4.     Navraag bij Deltawonen geeft cijfers van nog geen 7% leegstand in deze woningen, terwijl het CWZW aangeeft rekening te houden met 20% leegstand en daarvoor een ‘factor’ hanteert die daarop is gebaseerd. Op welke wijze verantwoord het CWZW de verhoging van de woonlasten met meer dan de wettelijke toegestane 2%?

5.     De wijze van het verkrijgen van AWBZ is op zijn minst discutabel. Hoe verantwoord het CWZW deze handelswijze?

6.     Ook al heeft de gemeente geen grip op AWBZ-vergoedingen, we hebben het indirect wel over lasten die worden opgebracht door de maatschappij in de vorm van toenemende verhoging van de ziektekosten. Het kan zijn dat er over de jaren misschien wel honderdduizenden euro’s teveel is uitbetaald aan onrechtmatig verkregen AWBZ. Wat betekent dit voor de samenleving en ook de personen waarop de indicatie betrekking had?

7.     Welke visie heeft het college ten aanzien van subsidiënten waar het gaat om verantwoord en maatschappelijk ondernemen en bent u van mening dat hiervan sprake is in gezien het gestelde in het rapport?

 

De vragenlijst is gemakkelijk uit te breiden.

 

7. Slotconclusie

 

Gemeente Zwolle verleent vanuit haar zorgplicht hulp door het financieren van maatschappelijke organisaties, waaronder het CWZW, met als doel de in de uitvoeringovereenkomst beschreven doelen en prestaties waar te maken. Echter, de gerichte controle op de rechtmatigheid van de bestedingen van de middelen is tot op heden onvoldoende bewezen. De hulpvragers staat ten opzichte van het CWZW in een onmachtige positie. We hebben het over een groep kwetsbare Zwollenaren in crisissituaties.

 

De hierboven kort samengevatte wijze van hulpverlening­financiering roept vele vragen op die diepgaand dienen te worden onderzocht. Is het juist dat het CWZW teveel geld inhoudt bij haar bewoners? Wordt er onterecht teveel bijzondere bijstand uitgekeerd? Is er sprake van frauduleuze handelingen t.a.v de AWBZ-aanvragen?

Omdat de materie niet eenvoudig is, lijkt alleen een diepgravend onderzoek hier op zijn plaats. Partners als CIZ, Groen Land/Achmea en CWZW moeten worden betrokken om duidelijkheid te krijgen over de cijfers en resultaten. Er moet sprake zijn van een goede besteding van gemeenschapsgeld, waarover nu gerede twijfel is ontstaan.

Naar aanleiding van diverse gesprekken met (oud)bewoners, lijkt de vraag gerechtvaardigd of de zorg, zoals vastgelegd in de uitvoeringovereenkomst 2006 tussen gemeente en CWZW, wel datgene oplevert wat wij als raad zouden willen. Het verdient aanbeveling om ook dit aspect mee te nemen in het onderzoek.

Een raadsenquête is hiervoor het aangewezen instrument. De raad kan daarmee alle betrokkenen verplichten om de cijfers op tafel te leggen. Daarbij is het niet alleen van belang om het financiële kader helder te krijgen, maar moet ook de zorg betrokken worden die aan hulpvragers wordt verleend. Deze duidelijkheid is van groot belang, zowel voor de gemeente als voor het Leger des Heils.

 

Berekening bijzondere bijstand

 

Per maand wordt 80 euro betaald voor afschrijving van inrichting en inventaris. Deze inrichting bestaat uit een koelkast, wasmachine, gaskookplaat, vinyl, vitrage en overgordijnen. Op jaarbasis wordt dus –voor het appartement aan de Buitenkant 22d- 953,04 euro betaald voor afschrijving. Daarmee kun je jaarlijks het appartement geheel nieuw inrichten.

In totaal wordt op jaarbasis 1.447,08 per huishouden betaald voor een zeer eenvoudige inventaris die minstens 10 jaar mee gaat. Goossensen stelt in zijn rapport de vraag waar dat geld voor wordt gebruikt. Het CWZW ontvangt van de gemeente op jaarbasis voor de 13 appartementen die zij hier ter beschikking stellen 13 x 1.447,08 = 18.812,04 euro. Het rekenvoorbeeld dat Goossensen geeft in zijn rapport gaat uit van nieuwwaarde van deze inventaris van ongeveer 720,- per appartement, 9.360,- euro voor 13 appartementen. Echter, de inventaris wordt niet jaarlijks vervangen. Over 10 jaar tijd praat je over een bedrag van 188.120,40 euro aan bijzondere bijstand, alleen voor de inventaris van de 13 appartementen.

 

 

Oneigenlijke inhoudingen

 

–         In het geval van de heer Goossensen aan de Buitenkant 22d bedroeg de huur die Deltawonen in het contract vermeld 219,94. Echter, op de specificatie die het CWZW heeft verstrekt staat een bedrag vermeld van 274,93 een verhoging van 54,99 euro. Wettelijk, stellen de advocaten in het rapport, is het toegestaan om 2% op de werkelijke kosten te zetten. Het CWZW zou derhalve een bedrag van 224,34 in rekening mogen brengen.

–         Ook voor de berekening van energie en water zien we een grote kostenstijging. In plaats van de 68,72 die wordt aangegeven door de nutsbedrijven, berekenen zij 85,90.

–         De gemeentelijke aanslag afvalstoffenheffing was 16,25 per maand, maar werd doorberekend als 44,23 euro.

–         Maandelijks werd een bedrag van 5,11 ingehouden voor telefoonkosten, terwijl er geen telefoon in het pand aanwezig was.

–         Servicekosten/onvoorzien zijn kosten in relatie tot de verhuur en mogen niet door het CWZW in rekening gebracht worden, alleen door de verhuurder (Deltawonen). Het gaat hier om een bedrag van 32,53 per maand.

–         Dan ozb, riool en afvalstoffen wordt de Buitenkant 22d belast met 20,93 euro. Het CWZW berekent echter 44,23 euro per maand door aan de bewoners. Het rapport stelt terecht dat juist de mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau in aanmerking komen voor kwijtschelding. In plaats daarvan krijgt met het dubbele te betalen.

 

SP Zwolle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)