CU wil win-win situatie voor toeristensector

Foto van auteur

Tijdens de begrotingsbehandeling van 10 november en de besluitvorming op 13 november heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van de toeristenbelasting. Ook de ChristenUnie heeft uiteindelijk ingestemd, omdat ze vanuit bestuurlijk oogpunt geen andere mogelijkheid zagen, gezien de eerder genomen besluiten in het kader van de herijking.

Wel heeft de ChristenUnie de afgelopen periode verschillende malen opgeroepen alternatieven te zoeken, omdat ze ontevreden waren over het resultaat wat de toeristenbelasting zou opleveren: het herijkingsbedrag wordt voorlopig niet gehaald, het verschil tussen bruto en netto-opbrengsten is in geen verhouding en de belasting zal uiteindelijk het meest drukken op een klein aantal ondernemers, die voorzien in een recreatiebehoefte van juist het meest kwetsbare recreërende deel van de samenleving. De CU laat via Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink weten geen genoegen met de ontstane situatie te nemen.

Lees verder…

De ChristenUnie heeft dit duidelijk tijdens de commissievergadering Bestuur en in haar stemverklaring naar voren gebracht en gevraagd te zoeken naar alternatieven en in overleg te gaan met de toeristische sector. Aan beide opdrachten is onvoldoende invulling gegeven. Het amendement, samen ingediend met het CDA, waarin ze ruimte hebben gezocht voor nieuw overleg en overwegingen door de invoeringsdatum op te schorten, heeft het niet gehaald. Voor de ChristenUnie is hiermee het dossier niet gesloten, laat de partij weten.

De CU verwacht van het College dat zij er alles aan doet om het ondernemerschap onder de ondernemers in de toeristische sector te bevorderen, nu zij geconfronteerd wordt met de invoering van de toeristenbelasting. Juist nu recente plannen van Urbana en het zakenhotel bij het nieuwe voetbalstadion door ondernemers zijn stopgezet. 

Het Zwolse recreatie- en toeristenbeleid staat nog in de steigers. Het toeristenbeleid moet verder opgebouwd en uitgebouwd worden. Dat vraagt om investeringen en positieve prikkels. De toeristensector biedt volop kansen om tot win-win-situaties te komen, bijvoorbeeld in het creëren van banen voor laaggeschoolden, of het opzetten van een fonds om gezamenlijk recreatieve functies te kunnen bekostigen.

De ChristenUnie verzoekt het College dringend om het gesprek te zoeken met de ondernemers in de toeristische sector en om met hen samen maatregelen voor te bereiden die de negatieve effecten van de invoering van de toeristenbelasting wegnemen. Het gesprek geeft ook de mogelijkheid om samen na te gaan of er andere wegen zijn die het voor de toeristische ondernemers mogelijk maken een bijdrage aan onze stad te leveren.