Aandacht voor jongeren en ouderen in het verkeer

Foto van auteur

Zwolle – Zwolle heeft voor de komende 10 jaar een integraal verkeersveiligheidsbeleid en een uitvoeringsplan voor de komende twee jaar opgesteld.  Verkeerswethouder Janco Cnossen: “In dit beleidsplan zijn nu alle aspecten die met verkeersveiligheid te maken hebben samengevoegd tot een strategische toekomstvisie. Wij leggen prioriteit bij het beschermen van kwetsbare groepen in het verkeer, grofweg de jongeren en de ouderen. Met concrete acties zoals veilige schoolomgevingen, de verkeersmarkt voor het voortgezet onderwijs en het aanleggen van comfortroutes voor ouderen, gaan wij de verkeersveiligheid vergroten.”

Verkeersveiligheid leeft. Het is een veel besproken onderwerp op wijkplatforms. Ook worden er regelmatig raadsvragen over gesteld. De aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren was tot nu toe versnipperd. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam veilig (fysieke maatregelen in de openbare ruimte), educatieve projecten en (rijks)regelgeving. Het beleidsplan verkeersveiligheid maakt een einde aan deze versnippering en zorgt voor een integrale aanpak. Het plan wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het beleidsplan vloeit voort uit de intentieverklaring ‘Samenwerking verkeersveilig­heid West Overijssel’ die eind 2007 is ondertekend.

Ontwikkelingen

Uit de cijfers blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in Zwolle de laatste jaren sterk is gedaald. In vergelijking tot andere grote gemeenten (G27) staat Zwolle echter op de 21e plek als gekeken wordt naar het gemiddelde aantal slachtoffers per 10.000 inwoners. Er kan dus nog veel worden verbeterd.

Terugblik

De afgelopen jaren hebben de gemeente Zwolle en partners verschillende acties ingezet die de verkeersveiligheid versterken. Een aantal opvallende zijn: het inrichten van 30 kilometerzones, het categoriseren van wegen, de invoering van fietsstraten, de realisatie van woonzorgzones, het streven naar uniformiteit op rotondes en diverse educatieve projecten.

Doelstelling

Zwolle zet zich primair in voor de kwetsbare doelgroepen. Dit zijn voetgangers, fietsers, bromfietsers tussen 16 tot 18 jaar, basisschoolleerlingen, leerlingen voortgezet onderwijs en ouderen (60-plus). De gemeente sluit in haar beleid  zoveel mogelijk aan bij landelijk en provinciaal beleid en mogelijkheden, en zorgt voor een goede integrale afstemming met alle interne en externe betrokkenen. Zwolle hanteert een doelstelling van 45% minder doden en 34% minder ziekenhuisgewonden in 2020 t.o.v. 2002.

Projecten

De komende jaren wordt opnieuw geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Voortvloeiend uit het beleidsplan staan verschillende uitvoeringsmaatregelen op stapel. Er komt een aanpak voor een veilige schoolomgeving waarbij samenwerking wordt gezocht met de provincie en het BLOZ. In het kader van educatie vindt onder andere een voorlichtingsmarkt voortgezet onderwijs plaats. Hierbij kunnen leerlingen onder andere ervaren hoe groot de dode hoek van een vrachtwagen is door zelf in een vrachtwagen te gaan zitten. De inrichting van 30-kilometerzones wordt afgerond. De gemeente wil het aantal veilige wandelroutes voor ouderen en het aantal fietsstraten uitbreiden en er komt een onderzoek naar en screening van voetgangersoversteekplaatsen.

Financiering

In 2008 en 2009 is in totaal bijna 1,5 miljoen euro gemoeid met verkeersveiligheids-maatregelen die voortvloeien uit het beleidsplan. De maatregelen worden deels gefinancierd uit structureel budget (veel educatieve projecten) en deels uit incidenteel budget (infrastructurele projecten). Over het incidentele budget voor 2009 wordt bij de begroting besloten.

Samenwerking

Vele partners in Zwolle zijn dagelijks met verkeersveiligheid bezig. Niet alleen Rijk, Provincie en gemeente, maar ook ROVO, Politie, Veilig Verkeer Nederland, rijscholen, fietsersbond en onderwijsinstellingen werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in en rond Zwolle. Allen met hetzelfde doel: minder verkeersslachtoffers en – gewonden en veilig en snel van A naar B.