Boete voor teveel reclame op Omroep Zwolle

Foto van auteur

Hilversum – Het Commissariaat voor de media meldt dat het voornemen bestaat om Stichting Lokale Omroep Zwolle een boete van € 4.375,- op te leggen vanwege het niet voldoen aan de informatieplicht en het programmaschrift.

Daarnaast vindt overschrijding plaats van de reclamezendtijd per uur. De omroep krijgt een waarschuwing voor het feit dat de reclamezendtijd per dag op een zender niet meer dan 15% mag bedragen en dat reclame slechts kan worden ingedeeld met inachtneming van een minimum duur van anderhalve minuut per blok. In totaal worden er vier artikelen overtreden.

Sanctievoornemen

Kenmerk: JuZa-001660-ivs

Betreft: Bewaarplicht, ICE, reclamemaxima, blokduur

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding door

Stichting Lokale Omroep Zwolle, van:

– artikel 138d van de Mediawet (bewaarplicht),

– artikel 51f, eerste lid, van de Mediawet (ICE),

– artikel 41a, eerste lid, sub a en b van de Mediawet (reclamemaxima), en

– artikel 41a, vijfde lid van de Mediawet (blokduur).

 

A. Verloop van de procedure

 

1. Bij brief van 14 mei 2007 hebben wij aangekondigd een controle uit te voeren op de programmering van uw radiozender (Radio Zwolle) en televisiezender (TV Zwolle).

Daarbij hebben wij u verzocht om de integrale opnamen van het radio- en televisieprogramma, zoals uitgezonden in de week van maandag 7 mei 2007 00.00 uur tot en met zondag 13 mei 2007 24.00 uur (= totaal 168 uitzenduren per zender).

Ook hebben wij opgevraagd een volledig ingevuld formulier ‘Opnamegegevens Lokale Omroep Radio’ en ‘Opnamegegevens Lokale Omroep Televisie’, een volledig ingevuld programmaschema met ICE specificaties van die betreffende week, een overzicht van de in de betreffende week uitgezonden reclamezendtijd, het uitzendschema zoals dat wordt gebruikt door de eindregie alsmede alle recente overeenkomsten die in het kader van sponsoring met derden zijn gemaakt en betrekking hebben op de programmaonderdelen die in bovengenoemde periode zijn uitgezonden.

2. Bij brief gedateerd 10 juni 2007, heeft u ons bericht dat de opgevraagde uitzendingen om diverse redenen niet beschikbaar waren.

3. Bij brief van 25 juni 2007 hebben wij verzocht om de integrale opnamen van uw radio en televisieprogramma zoals uitgezonden in de week van maandag 18 juni 2007 00.00 uur tot en met zondag 24 juni 24.00 uur (= totaal 168 uitzenduren per zender).

4. Op 12 juli 2007 ontvingen wij uw brief gedateerd 9 juli 2007 met gegevens.

5. Op 30 juli 2007 hebben wij u laten weten dat vanaf die datum de controle op het aangeleverde materiaal gestart is, en dat de afronding van het onderzoek langere tijd in beslag zal nemen.

 

B. Relevante Bepalingen

6. Voor een overzicht van de relevante wettelijke bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

 

C. Overwegingen

 

Bewaarplicht radio- en televisieprogramma

 

Feiten

7. U heeft over de opgevraagde periode van 7 mei tot en met 13 mei 2007 zowel voor uw radio- als televisieprogramma geen integrale opname ter beschikking gesteld.

Voor wat betreft het radioprogramma geeft u daarvoor als oorzaak een technisch mankement (vanwege overgang op nieuwe website). Ten aanzien van het televisieprogramma stelt u dat u in de veronderstelling was te kunnen volstaan met het bewaren van een exemplaar van iedere kabelkrant- en televisieuitzending. U geeft in uw brief van 10 juni 2007 aan dat inmiddels is begrepen dat dit onvoldoende is en dat daarom een videologsysteem is besteld dat ‘een dezer dagen’ operationeel zal zijn.

8. Naar aanleiding van onze brief van 25 juni 2007 ontvingen wij de integrale opname van uw Radio programma. Alle 168 uitzenduren zijn beschikbaar gesteld. Van uw televisieprogramma ontvingen wij geen integrale opname omdat het videologsysteem nog niet geplaatst was. In plaats daarvan heeft u ons enkele losse afleveringen van de televisieprogrammaonderdelen, uitgezonden in de opgevraagde week, toegezonden. Tevens heeft u ons van iedere uitzenddag een tekst-tvcyclus toegestuurd.

 

Voorlopig standpunt

 

9. Wij stellen vast dat u over de opgevraagde periode in mei 2007 niet voldaan heeft aan de bewaarplicht. U heeft immers van zowel het radio- als televisieprogramma geen integrale opnamen ter beschikking gesteld. Over de opgevraagde periode in juni 2007 heeft u voor wat betreft uw televisiezender niet volledig voldaan aan de bewaarplicht.

Van de gevraagde 168 uur heeft u slechts 3 uur en 55 minuten aangeleverd. Dat komt neer op 2,34 %.

10. Op grond van artikel 138d van de Mediawet bent u gehouden gedurende twee weken na de uitzendingen opnamen van de uitgezonden programma’s te bewaren en desgevraagd ter beschikking te stellen van het Commissariaat voor de Media. U heeft derhalve artikel 138d van de Mediawet, zowel in mei als in juni 2007, overtreden.

11. Aangezien u de radiogegevens, zij het eerst in tweede instantie wel volledig aan ons heeft geleverd, zullen wij voor zover het uw radio-programma betreft, afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete voor deze overtreding. Daarbij hebben wij in aanmerking genomen dat de oorzaak van het niet leveren kennelijk een incident was.

 

ICE radioprogramma

Feiten

12. In de week van 18 tot en met 24 juni 2007 heeft u tussen 00.00 en 23.00 uur in totaal 112 uur radioprogramma uitgezonden. Van deze 112 uur bestaat volgens uw opgave 50,25 uur uit lokale informatie en educatie (IE-uren) en 14 uren uit onderdelen van culturele aard die in het bijzonder betrekking hebben op uw gemeente (C-uren). Het aantal C-uren werd volgens u gemaakt door middel van de programma-onderdelen Klassiek magazine, Tussen Kunst en niets, Zwolse Top 30, Letters, Met de muziek mee, Jazz inn en Met het oog op zondag. Als wij uw gegevens volgen is er volgens u sprake van 64,25 uur ICE. Volgens uw opgave is er aldus sprake van een ICEpercentage van 57%.

 

Voorlopig standpunt

13. Op grond van het door ons onderzochte programmamateriaal en de programmaschema’s zijn wij vooralsnog van oordeel dat uw omroep voor wat betreft het radiokanaal niet heeft voldaan aan de ICE-norm. Hierna volgen onze bevindingen.

14. Het door u als cultuur aangemerkte programma Tussen kunst en niets (2 uur) hebben wij beoordeeld als een informatief programmaonderdeel en het programmaonderdeel bestaande uit een kerkdienst, dat door u is aangemerkt als informatie/educatie, merken wij aan als cultuur. Dit brengt overigens geen wijziging in het totale ICE percentage. De overige door u als cultuur aangemerkte programmaonderdelen merken wij vooralsnog niet als zodanig aan, nu zij verstrooiend zijn. Indien deze verstrooiende programmaonderdelen al als lokale cultuur zouden kunnen worden aangemerkt, dient een verklaring van het PBO een dergelijk predikaat te onderbouwen. Een dergelijke PBO-verklaring hebben wij niet van u mogen ontvangen.

15. De programmaonderdelen Hanze Magazine, Lunchbox en Vreemde Geluiden hebben wij nader onderzocht en daarin troffen wij minder IE aan dan door u opgegeven. In plaats van de door u opgegeven 20 uur IE (in totaal voor deze programma’s), troffen wij 6 uur en 39 minuten IE aan.

16. Aldus constateren wij in totaal 37 uren en 54 minuten IE- programmaonderdelen en 1 uur C, hetgeen neerkomt op een ICE percentage van 35%. Het door u in de opgevraagde periode tussen 07.00 uur en 23.00 uur uitgezonden radioprogramma (= 112 uur) dient voor ten minste 50% (= 56 uur) te bestaan uit ICE programmaonderdelen, die in het bijzonder betrekking hebben op uw gemeente. U heeft naar ons voorlopig oordeel artikel 51f, aanhef en onderdeel a, van de Mediawet overtreden.

 

Reclamemaxima en minimumblokduur (tekst) tv-programma

Feiten

17. Op 20 juni 2007 zijn de uren van 00.00 uur tot 24.00 uur van uw televisieprogramma gecontroleerd op de hoeveelheid reclamezendtijd. Aangezien u geen integrale opname van het programma ter beschikking heeft gesteld hebben wij op basis van het aangeleverde programmaschema een reconstructie gemaakt, waarbij ervan is uitgegaan – hetgeen door de hoofdredacteur telefonisch is aangegeven – dat de televisie programmaonderdelen altijd op het hele uur starten en daarom het reclameblok (gevolgd door het televisieprogramma) 2 minuten voor het hele uur wordt ingestart.

18. Wij hebben de navolgende overschrijding van de reclamezendtijd per uur geconstateerd:

Gecontroleerde uren Geconstateerde reclamezendtijd

08.00-09.00 00:12:17

11.00-12.00 00:12:17

18:00-19.00 00:12:57

19. In totaal hebben wij die dag 4 uur, 17 minuten en 57 seconden reclamezendtijd geconstateerd. Dat komt overeen met een percentage van 17,9% van de gebruikte zendtijd die dag.

20. Op woensdag 20 juni 2007 had het tweede reclameblok binnen de tekst-tv cyclus een duur van 1 minuut en 17 seconden. De tekst-tv cyclus wordt 68 keer herhaald op die dag. Deze overtreding werd dan ook 68 keer aangetroffen.

 

Voorlopig standpunt

21. Gelet op het bovenstaande heeft u naar ons voorlopig oordeel artikel 41a, eerste lid, onderdeel b, juncto artikel 43b, eerste lid, van de Mediawet overtreden. U heeft immers per klokuur meer dan 12 minuten reclamezendtijd uitgezonden.

22. Tevens heeft u naar ons voorlopig oordeel artikel 41a, eerste lid onderdeel a, juncto artikel 43b, eerste lid, van de Mediawet overtreden. De reclamezendtijd per dag bedraagt immers meer dan vijftien procent van de op dat programmanet gebruikte zendtijd.

23. Daarnaast is tevens artikel 41a, vijfde lid, juncto artikel 43b, eerste lid, van de Mediawet overtreden. De minimumduur van een reclameblok is op 20 juni 2007 immers (68 keer) korter dan 1 minuut en 30 seconden.

 

Overige opmerkingen

24. De website van uw omroep www.omroepzwolle.nl is bij ons nog niet aangemeld als neventaak. Wij verzoeken u dit alsnog te doen.

D. Voorgenomen Bestuurlijke Boete

25. Op grond van artikel 135, eerste lid, van de Mediawet, kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Mediawet.

26. Ingevolge de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2007 hanteren wij voor de bepaling van de hoogte van de boete drie boetecategorieën met bijbehorende bandbreedtes. De plaatsing van een overtreding in een boetecategorie is afhankelijk van de aard, ernst en voorzover relevant de duur van de overtreding. Aan de hand van boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden wordt vervolgens de hoogte van de boete vastgesteld.

Bewaarplicht

27. Conform artikel 2.7 merken wij overtreding van artikel 138d van de Mediawet in dit geval aan als een zeer ernstige overtreding, nu het gebod voor minder dan de 50% is nageleefd. Bij een zeer ernstige overtreding van artikel 138d van de Mediawet geldt op grond van artikel 135 Mediawet in samenhang met artikel 2.6 van de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2007 voor u als publieke lokale omroep, voor de te hanteren boete voor televisie in beginsel een bandbreedte van € 1.000,- tot € 1.750,- .

28. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete geldt het midden van de bandbreedte (1.375,-) als uitgangspunt. Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij voornemens u een boete op te leggen van 1.375,- wegens overtreding van artikel 138d, van de Mediawet.

ICE

29. Conform artikel 2.8 merken wij overtredingen van artikel 51f, aanhef en onderdeel a van de Mediawet in dit geval aan als een ernstige overtreding, nu het gebod voor meer dan 50% maar minder dan 80% is nageleefd. In casu is het gebod voor 69,4% nageleefd. Bij een ernstige overtreding van artikel 51f, aanhef en onderdeel a van de Mediawet geldt op grond van artikel 135 Mediawet in samenhang met artikel 2.6 en artikel 2.11 van de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2007 voor u als publieke lokale omroep, voor de te hanteren boete in beginsel een bandbreedte van 0,- tot 1.000,-.

30. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete geldt het midden van de bandbreedte (500,-) als uitgangspunt. Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij voornemens u een boete op te leggen van 500,- wegens overtreding van artikel 51f, aanhef en onderdeel a, van de Mediawet.

Reclamemaximum per uur

31. Conform artikel 2.9 merken wij overtreding van artikel 41a, eerste lid onderdeel b van de Mediawet in dit geval aan als een ernstige overtreding, nu het verbod voor meer dan 5% doch minder dan 20% is overschreden. In casu is tussen 18.00 en 19.00 de maximum reclamezendtijd per uur met 7,9% overschreden. Bij een ernstige overtreding van artikel 41a, eerste lid onderdeel b van de Mediawet geldt op grond van artikel 135 Mediawet in samenhang met artikel 2.6 van de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2007 voor u als publieke lokale omroep, voor de te hanteren boete in beginsel een bandbreedte van € 1.000,- tot € 4.000,-.

32. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete geldt het midden van de bandbreedte (2.500,-) als uitgangspunt. Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij voornemens u een boete op te leggen van 2.500,- wegens overtreding van artikel 41a, eerste lid onderdeel b, van de Mediawet.

Reclamemaximum per dag

33. Aangezien u reeds het reclamemaximum per klokuur heeft overtreden en wij daarvoor beboeten, laten wij een boete voor overschrijding van het dagmaximum thans achterwege en volstaan wij met een waarschuwing.

Minimum blokduur

34. Met betrekking tot deze overtreding ziet het Commissariaat af van het opleggen van een boete en volstaat het met een waarschuwing, nu het toezicht met name gericht is op het uitzenden van teveel reclame en minder op een te korte tijdsduur. Wij verzoeken u evenwel in het vervolg uw reclameblokken voldoende lengte te geven.

Totaal

35. In totaal zijn wij voornemens u een bestuurlijke boete op te leggen van 4.375,- voor overtreding van de artikelen 138d, 51f eerste lid en 41a eerste lid sub b en een waarschuwing voor overtreding van de artikelen 41a eerste lid sub a en vijfde lid van de Mediawet.

E. Hoorzitting

36. Voordat wij een besluit nemen stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen. Wij nodigen u daarom uit voor een hoorzitting op 29 mei 2008 om 10.00 uur bij het Commissariaat voor de Media aan de Hoge Naarderweg 78 te Hilversum. U kunt u tijdens de hoorzitting door derden laten bijstaan of vertegenwoordigen. Het horen zal geschieden door mevrouw mr I. Borninkhof- Slabbers, (plaatsvervangend) hoofd juridische zaken. Tevens zal van het Commissariaat voor de Media aanwezig zijn mevrouw J. van Heijningen, medewerker afdeling Programma Toezicht en mevrouw mr. A. Nijhuis, jurist.

37. Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid te worden gehoord, verzoeken wij u dit uiterlijk een week voor de hoorzitting aan ons bekend te maken.

38. Eventuele schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk een week voor de hoorzitting bij het Commissariaat voor de Media worden ingediend.

Hilversum, 29 april 2008

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr. Inge Brakman prof. dr. Tineke Bahlmann

voorzitter commissaris

Bijlagen: 1 relevante bepalingen

 

Bijlage 1 Relevante bepalingen

 

Bewaarplicht

Artikel 138d van de Mediawet

Instellingen die een programma voor binnenlandse omroep verzorgen en de Wereldomroep bewaren gedurende twee weken na de uitzending opnamen van hun uitgezonden programma’s. Zij stellen deze opnamen desgevraagd ter beschikking van het Commissariaat voor de Media.

ICE

Artikel 51f, eerste lid, van de Mediawet

Een lokale omroepinstelling gebruikt haar zendtijd voor een programma dat:

a. voor ten minste vijftig procent bestaat uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente waarvoor het programma bestemd is; en

Reclamezendtijd/Blokduur

Artikel 43b Mediawet

1. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 39b, 41a en 50, achtste lid, met betrekking tot de zendtijd van de Stichting Etherreclame is van overeenkomstige toepassing op de verzorging door lokale en regionale omroepinstellingen van programma-onderdelen als bedoeld in artikel 43a.

Artikel 41a, eerste lid sub a en b en vijde lid, Mediawet

1. Met inachtneming van artikel 39b, wordt de zendtijd van de Stichting Etherreclame zodanig ingedeeld, dat:

a. deze zendtijd per dag op een programmanet niet meer bedraagt dan vijftien procent van de op dat programmanet gebruikte zendtijd;

b. deze zendtijd per klokuur niet meer bedraagt dan twaalf minuten;

5. De zendtijd voor televisie van de Stichting Etherreclame kan slechts worden ingedeeld met inachtneming van een minimum duur van anderhalve minuut per blok.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

9 gedachten over “Boete voor teveel reclame op Omroep Zwolle”

 1. Iets minder
  Dit nieuwsbericht had wel ingekort mogen worden. Lijkt me niet nodig om alles open en bloot te plaatsen als redactie.

 2. Dat zal ze leren. Ben al lange tijd afgehaakt in het beluisteren en kijken van de omroep. Zeker nu de tv niet meer op het digitale kanaal te vinden is. Vroeger, toen was het gezellig en had je kwalitatief goede en vermakelijke uitzendingen. Vooral op de radio. De tijden van Marijke Mosterman, Piet Bakker, Hanneke Hamer e.d. De commercie heerst!

  Steven: juist goed dat alles inzichtelijk is! Er wordt immers de nodige subsidie verstrekt.

 3. Zozo, een Mr. en een Prof. Dr. moesten er aan te pas komen om deze sanctie op te stellen. Dat heeft op z’n minst ook wel ?? 4.375,- gekost.. 😉

 4. Ja, ik denk ook dat het niet makkelijk is om in de commerciele wereld te overleven. Dat is lijkt mij ook de reden dat dit zo gaat.

  Stom van ze, maar toch vervelend.

  Wat mij betreft had het nieuwsbericht ook wel wat korter gemogen, maar voor de geinteresseerden.. kan ik ook wel scrollen hoor ;).

  Ik denk dat de kosten van het maken van een programma nog behoorlijk tegenvallen. Dus aan subsidie heb je niet altijd wat! Ik hoop dat Mr en Prof. DR niet te duur waren! Misschien mogen ze die wel van de belasting aftrekken Henk 😉 Je weet maar nooit! Bijna alles is af te trekken (komt omdat je genaaid wordt waar je bij staat :P, ok grapje), wie weet de Dr’s ook wel 😛

 5. De enkele keer dat ik het nog gehoord heb, sprak het mij absoluut niet aan. Slechte muziek (de computer brak zo een plaat doormidden vlak voor het nieuws) en slechte presentatie. Kan toeval zijn. Het bereik laat ook te wensen over.

 6. Nou Kees je noemt wel wat fosielen op zeg: “De tijden van Marijke Mosterman, Piet Bakker, Hanneke Hamer e.d.” alsjeblieft. Laat die mensen lekker in het bejaardenhuis de oude dag slijten. De tijd van de ziekenomroep zijn we al lang voorbij.

 7. Het Commissariaat van de Media heeft, nadat Omroep Zwolle mondeling zijn zegje heeft kunnen doen bij de hoorzitting, bepaald dat de opgelegde boete onveranderd blijft.
  De boete van ?? 4.375,- moet door de Omroep worden betaald.

Reacties zijn gesloten.