Perspectiefnota Zwolle: flexibiliteit!

Foto van auteur

Zwolle – Het college van B&W doet met de Perspectiefnota 2009-2012 (PPN) aan de raad voorstellen voor de ontwikkelingen op middellange termijn en de structurele uitgaven. Verschuivingen leiden tot meer kwaliteit en betere voorzieningen. Structureel gaat de gemeente Zwolle 3,8 miljoen euro meer uitgeven.

Zo wordt structureel € 720.000 extra vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. Deze investering is nodig om de groei op te vangen en om bij te dragen aan een goed opgeleide beroepsbevolking in de toekomst. Ook is de financiering voor het nieuwe zwembad geregeld. In de PPN van vorig jaar is gezocht naar een balans tussen groei enerzijds en kwaliteit en onderhoud van de bestaande stad anderzijds. Aan deze koers wordt dit jaar toegevoegd dat Zwolle optimaal gebruik wil maken van de beweging om haar heen door te actualiseren, door wendbaar te zijn en te blijven. Daarnaast zijn de afgelopen jaren zaken ingezet die tot nu toe incidenteel werden gefinancierd maar die vanaf nu meerjarig incidenteel of structureel worden opgelost. Voorbeelden hiervan zijn het peuterspeelzaalwerk, het jongerencentrum en cultuurhuis in Stadshagen en het voortzetten van de BOS-projecten via de Impuls Brede Scholen.

Kansen en dilemma’s:

Groei

Zwolle groeit nog geruime tijd door en is een aantrekkelijke gemeente om te wonen.

Uit de ‘Atlas 2008 voor gemeenten’ blijkt dat Zwolle van de 50 grootste gemeenten in Nederland op de tiende plaats staat in de woonaantrekkelijkheidsindex en op de negende plaats in de sociaal-economische index. Zwolle wil de groei vooral binnen de bestaande stad opvangen om het buitengebied zoveel mogelijk te sparen. Dit vraagt extra middelen. Ook wordt geïnvesteerd in de binnenstad (Rodetorenplein, Nieuwe Markt, Sassenstraat en Sassenpoort) die de stedelijke kwaliteit van Zwolle vertegenwoordigt.

Kwaliteit

Zwolle geeft gehoor aan de toenemende behoefte aan kwaliteit op het gebied van voorzieningen, van natuurbeleving en recreatie, en op het gebied van welzijn, gezondheid en sport. Hierbij wordt samengewerkt met partners. Zwolle investeert in deze kwaliteiten. Daarbij dienen zich vragen aan over de grens tussen basisvoorziening en extra ambitie, over wat financieren wij zelf en wat laten wij over aan de markt.

Duurzaam

De maatschappelijke relevantie van duurzaamheid staat niet meer ter discussie. Samen met partners werkt Zwolle aan initiatieven in de stad en ook binnen de ambtelijke organisatie wordt geïnvesteerd in een duurzame bedrijfsvoering en energiebesparing.

 

Economie en arbeid

Ook qua economie en arbeidsmarkt groeit Zwolle en heeft een sterke regionale positie. Zwolle blijft daarom investeren in een optimale bereikbaarheid en een goed opgeleide beroepsbevolking. De extra investering van € 720.000 in onderhuisvesting is daar een voorbeeld van.

Samen

In samenwerking met partners bereikt Zwolle meer dan alleen. Het afgelopen jaar is meer en meer vorm gegeven aan deze samenwerking in Samen Maken We De Stad (SMWDS). Ook wordt intensief samengewerkt in Zwolle Kampen Netwerkstad en wordt verder gekeken naar een alliantie met het landsdeel noordoost.

Financieel

Op financieel gebied heeft Zwolle te maken met decentralisatie van taken en middelen waarbij het meekomen van voldoende middelen een aandachtspunt is. De groei van de stad zorgt voor extra inkomsten door grondopbrengsten en door een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Daarentegen is het toekomstig Grote Stedenbeleid (GSB) nog niet uitgekristalliseerd waardoor er onzekerheid is op het gebied van economie en veiligheid. 

Perspectiefnota

In 2007 is afgesproken de nadruk in de beleidscyclus te leggen op de PPN. Daar waar de begroting een jaarschijf behandelt, geeft de PPN een beeld van de meerjarige strategische opgaven waar de stad voor staat. Het biedt een kader waarbinnen strategische beslissingen worden afgewogen.

De PPN sluit aan op het collegeakkoord en de daarin gemaakte prestatieafspraken en op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP). Dit jaar is daarnaast de balans opgemaakt tijdens ‘College Halverwege’. Ook dit is betrokken in de PPN.

Uitgangspunten

De financiële uitgangspunten voor de PPN zijn:

·         Het collegeprogramma 2006 -2010, de prestatieafspraken, en het MOP zijn leidend.

·         Nieuwe spelregels Meerjarige Investeringen en Bestedingen (MIB)

·         Een structureel sluitende meerjarenbegroting

·         Beleidsintensiveringen dienen in eerste instantie binnen de bestaande begrotingsprogramma’s te worden gevonden.

·         Structurele knelpunten worden niet structureel gedekt met incidentele middelen.

·         Incidentele middelen worden zo veel mogelijk verdeeld over de jaarschijven behorende bij de PPN.

·         In deze PPN worden geen besluiten genomen over jaargebonden incidentele uitgaven voor 2009. Deze besluiten worden bij de begroting genomen. Wel is een totaalbedrag van 5 mln. hiervoor gereserveerd.