Veel waardering voor mantelzorgers

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle wil mantelzorgers beter in beeld krijgen. Daarom wordt er de komende maanden onderzoek uitgevoerd, waarvoor een bedrag van ruim 50.000 euro is uitgetrokken door het college van B&W. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De gemeente heeft heel veel waardering voor hun werk.

Het is lastig mantelzorgers te vinden. Het gevolg is dat deze mensen niet altijd bereikt worden met de bij hen passende ondersteuning en intensieve vrijwilligerszorg. Het uiten van waardering van mantelzorgers op lokaal niveau is van groot belang, omdat hun werk vaak onzichtbaar is, maar van groot belang voor degene die zorg en aandacht nodig heeft. Op het moment dat de gemeente de mantelzorger goed in beeld heeft, kunnen de contacten worden benut om de waardering te tonen.

Naast het onderzoek wordt ook een adviesraad voor mantelzorgers in het leven geroepen. In de Wmo-cliëntenraad hebben twee mantelzorgers zitting. In hun werkzaamheden worden zij ondersteund door het Platform Mantelzorg Overijssel (PMO). Hiervoor is de financiering door de provincie Overijssel onlangs stopgezet. B&W trekt nu 10.000 euro uit om de PMO te subsidiëren en een adviesraad voor mantelzorgers op te starten en te ondersteunen voor in iedere geval een jaar.