D66 Zwolle wil keuze over speelautomatenhal

Foto van auteur

Zwolle – Om te voorkomen, dat de indruk van vermeende bevoordeling van een marktpartij bij de toewijzing van de enige toegestane exploitatievergunning voor de jaren na 2008 ontstaat, vindt D66 al sinds augustus 2004 dat er duidelijke en transparante beleidsregels voor een speelautomatenhal noodzakelijk zijn. Deze zijn er momenteel niet en de burgemeester lijkt hierin 4 jaar later niet concreet te kunnen worden.

Uit verbazing hierover heeft D66 dit geagendeerd in de commissie Bestuur van 9 juni 2008. Hierin komt tevens het door D66, binnen 12 dagen opgestelde, initiatiefvoorstel betreffende de beleidsregels verlening exploitatievergunning speelautomatenhal 2009 aan de orde. Fractievoorzitter Jan Zelle (D66) heeft dit initiatiefvoorstel in de Raad van 13 mei 2008 aangekondigd. Sinds 1989 heeft Zwolle één speelautomatenhal – momenteel Flash Zwolle Casino’s aan de Melktmarkt 31 –33 – toegestaan. Volgens de verordening van 19 september 2005 komt ieder bedrijf dat aan de voorwaarden uit deze verordening voldoet voor de exploitatievergunning Speelautomatenhal in twee aangegeven gebieden (Binnenstad/Oosterenk) in aanmerking.

De huidige exploitant heeft zeer recent de vergunning voor dit jaar (2008) gekregen. Voor de vergunning over volgende jaren hebben tenminste drie andere bedrijven belangstelling. De verordening regelt op geen enkele wijze hoe de burgemeester de keuze uit meerdere geschikte bedrijven dient te maken, zegt D66. Met de exploitatie van de speelautomatenhal zijn op jaarbasis miljoenen euro’s gemoeid. Transparatie is dus wat D66 betreft zeer belangrijk.

“December 2007 gaf de burgemeester ook zelf aan, dat beleidsregels betreffende dit onderwerp geen kwaad kunnen. De burgemeester stelt dan ook bij de toewijzing op 8 april 2008 van de exploitatievergunning 2008 dat dergelijke beleidsregels praktisch en gewenst voor deze schaarse vergunning zijn. Niettemin gaf de burgemeester op 21 april 2008 als reactie op vragen van D66 aan geen termijn te kunnen noemen voor het vaststellen van deze regels. En, daarom dergelijke beleidregels niet aan de commissie Bestuur en de Raad zal voorleggen.” Naar aanleiding hiervan heeft D66 het genoemde initiatiefvoorstel ingediend. “Zodat zulke beleidsregels wél tijdig worden voorgelegd.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

28 gedachten over “D66 Zwolle wil keuze over speelautomatenhal”

 1. VVD tegen vrije concurrentie tussen marktpartijen (10 december 2007)
  Tsja, het was de VVD (in de persoon van Gerrit vander Kooy) die zich in de commissie bestuur fel verzette tegen vrije concurrentie tussen marktpartijen v.w.b. de speelautomatenhal. Het moest én zou Flash worden? Waarom resp. hoezo liberaal?

  De burgemeester is van diezelfde zgn. liberale psrtij lid, dus geen wonder dat hij niet aan gelijke kansen voor alle marktpartijen wil!

 2. In de agendacommissie is afgesproken om nog even de juridische context te schetsen waarbinnen het initiatiefvoorstel Beleidsregels exploitatievergunning speelautomatenhal van de fractie van D66 zich beweegt, mede omdat een initiatiefvoorstel in dit geval niet het meest geëigende instrument is.

  De bevoegdheid van de burgemeester om een vergunning te verlenen vindt zijn grond in de Verordening speelautomatenhallen Zwolle. Voor het uitoefenen van deze bevoegdheid kan het betreffende bestuursorgaan, in dit geval de burgemeester, beleidsregels opstellen, overeenkomstig art. 4:81 (4.4.1) van de Algemene wet bestuursrecht. Tekst van dit artikel: ⤽Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.⤝
  In principe kan de raad over dit voorstel geen besluit nemen omdat het een bevoegdheid van de burgemeester is en hij niet gehouden is om beleidsregels toe te passen. In de praktijk betekent dit het volgende:
  ·Na bespreking in de commissie kan de burgemeester aangeven dat hij bereid is beleidsregels op te stellen, al of niet op grond van ⤽het initiatiefvoorstel⤝.
  ·De burgemeester kan stellen dat hij geen behoefte heeft aan beleidsregels of de raad vragen daar een uitspraak over te doen. In beide gevallen kan de initiatiefnemende partij een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. Het is in deze situatie het meest geëigende instrument. Het besluit van de raad bij een initiatiefvoorstel zou in dit geval moeten luiden: ⤽de burgemeester in overweging te geven ????????.Hiermee wordt echter een wens van de raad gegoten in de vorm van een besluit. Een verzoek of wens van de raad is echter de kern van de motie. Vandaar de motie.
  ·De burgemeester kan de uitspraak van de raad, zoals bij een motie het geval is, naast zich neerleggen. In het uiterste geval kan de raad de verordening intrekken en daarmee de burgemeester de bevoegdheid ontnemen.

  Griffie Zwolle

 3. Burgemeester Meijer komt uiterlijk in de commissie Bestuur van maandag 9 juni 2008 met een inhoudelijke reactie op het D66-initiatiefvoorstel.

  Gebruikelijk is echter, dat een dergelijke reactie in de wekelijkse zending voor raadsleden van vrijdagmiddag ( 6 juni 2008 ) zit.

  Het D66-initiatiefvoorstel ging/gaat ook – in tegenstelling tot de agendacommissie – uit van een commissiebehandeling en daarna een besluit van de burgemeester i.p.v. de Raad. Daarop is de raadsgriffie maandagmiddag 2 juni 2008 gewezen, waarna vorenstaande notitie is toegezegd.

 4. @ Martin, bedankt die reactie is mooi snel!
  Op jullie uitgangspunt heben jullie de griffie gewezen. Dan schrijf je dat vorenstaande notitie is toegezegd, maar wie gaat nu besluiten burgemeester of de Raad?

 5. Dick,

  Initiatiefvoorstel is gericht op gelijke behandeling van exploitanten en bevatten volgens ons daarop gerichte procedures. Niets extreems, zodat hier de burgemeester (gelet op zijn uitspraken van 10 december 2007, 8 april en eigenlijk ook 21 april 2008) niet tegen zou kunnen zijn.

  Dat zou logischerwijs tot het overnemen door de burgemeester van de beleidsregels kunnen leiden en dan is een raadsmotie (verzoek/besluit) niet nodig. Maar in de politiek worden niet altijd logische stappen gezet.

  N.B.: Heb bij D66 nooit parelkettingen gezien en kom zelf uit een
  machinistengeslacht (off-topic).

  Met vriendelijke groeten,

  Martin

 6. Reactie burgemeester op D66-initiatiefvoorstel blijft nog uit
  Noch via de mail, noch in de wekelijkse raadszending is door de Raad tot nu toe een inhoudelijke reactie van burgemeester Henk Jan Meijer op het D66-initiatiefvoorstel ontvangen.

 7. De D66-fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend inzake Beleidsregels behandeling vergunningaanvragen en verlening vergunning speelautomatenhallen.

  In het voorstel van D66 worden in principe alle gegadigden voor een vergunning tot exploitatie van een speelautomatenhal in de gelegenheid gesteld zich te melden en te presenteren. Door beoordeling van de plannen op basis van nader genoemde criteria lijkt de procedure erg op een aanbestedingsprocedure. Dit beoogt openheid en transparantie. Bij het voorgestelde initiatief zijn echter de nodige kanttekeningen te plaatsen:

  ·Bij 2.1.2 Datum en tijd wordt een datum van 11 augustus 2008 genoemd waarop de aanvragen uiterlijk moeten zijn ingediend. Dit vereiste is eerst aanvaardbaar indien de beleidsregel voldoende ruim van tevoren bekend is gemaakt.
  ·De opmerking bij dit punt, dat alleen aanvragen, die tijdig zijn ingediend, in behandeling worden genomen, is onjuist omdat in de verordening niets is bepaald over het buiten behandeling laten van aanvragen. Dit kan niet in een beleidsregel worden geïntroduceerd. Het gestelde in de Algemene Wet Bestuursrecht is hier van toepassing.
  ·Bij 2.2.1 Volledigheid wordt opgemerkt dat een niet tijdig compleet gemaakte aanvraag wordt afgewezen. Een niet volledig ingediende aanvraag kan echter buiten behandeling worden gelaten en hoeft derhalve niet te worden afgewezen.
  ·2.2.2 Formele vereisten is min of meer een kopie van 2.1.3, net als overigens het eerste deel van 2.2.3. Verder wordt bij dit punt vermeld dat indien één of meer weigeringgronden zoals genoemd in artikel 6 van de Verordening Speelautomatenhallen Zwolle (hierna ?de verordening?) van toepassing zijn, de aanvraag wordt afgewezen. Met name artikel 6 lid 1 sub f. van de verordening maakt het gestelde bij 2.2.2 niet goed werkbaar. Er zijn in Zwolle maar twee locaties waar conform het bestemmingsplan een speelautomatenhal is toegestaan, namelijk de Melkmarkt 31-33 én stadionlocatie.
  ·Ten aanzien van de vijf criteria is nog veel onduidelijk. Hoe moet de gemeente bijvoorbeeld een ondernemingsplan van de aanvrager beoordelen en wat is het belang hiervan in het kader van het openbare orde vraagstuk? De weging hiervan is bovendien niet makkelijk. Verder is het criterium ?welbevinden van bezoekers? lastig meetbaar. Het vijfde criterium is vaag en subjectief en staat ook niet in verband met het openbare orde vraagstuk.
  ·Bij een gelijke stand wordt voorgesteld de vergunning via een verloting te vergeven. In geval van een vergunning kan het niet zo zijn dat het lot bepaald en moet er altijd een afweging van argumenten ten grondslag liggen aan de keuze voor exploitant.
  ·In het initiatiefvoorstel wordt verwezen naar een toetsing door Bureau BIBOB. Er bestaat de mogelijkheid dat de toets door Bureau BIBOB langer in beslag neemt dan de gestelde vier weken.
  ·Op de vergunningverlening is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing waar gemiddeld tien weken (6 weken inzage en vervolgens afhandeling) mee zijn gemoeid ná de laatste stap in de voorgestelde procedure.

  Gemeente Zwolle

 8. Oh, niet onbelangrijk Martin:

  N.B.: Heb bij D66 nooit parelkettingen gezien en kom zelf uit een
  machinistengeslacht (off-topic). Met vriendelijke groeten,

  Misschien valt het de laatste tijd mee dan. Ik had al eens beschreven dat het destijds bij Max zeker anders was. We hadden Loesewies (oid) van der Laan (is weg nu?). Maar het zou mooi zijn voor de duidelijkheid van het volk, dat de upperclass alleen nog bij VVD, PVV,TON en Groen-Links zit 😉

 9. Reactietermijn D66-initiatief
  Burgemeester verontschuldigde zich voor de late reactie. Oorzaak hiervan was, dat hij de afgelopen weken veelvuldig buiten Zwolle was en eerst op de dag zelf pas kon overleggen.

  Complimenteerde D66 voor het verrichte werk, maar wil er intern en extern nog naar laten kijken. Op termijn is invoering nuttig, maar voor de vergunningverlening vanaf 1 januari 2009 noemde hij het erg kort dag. Zonder namen te noemen zei hij, dat hij de nieuwe vergunning voor een bepaalde tijd wilde verlenen en noemde daarvoor 5 jaar (“termijn voor een huurovereenkomst”). Vrijwel alle fracties volgden de burgemeester en gingen nauwelijks in op de inhoud van het D66-initiatiefvoorstel.

  Jan Zelle wees erop, dat de gemeente Zwolle grote juridische problemen over zich afroept door het kant-en-klare initiatiefvoorstel niet op korte termijn in te voeren. Transparantie is en blijft daardoor ver te zoeken in Zwolle. Inmiddels was hem ook recent duidelijk geworden, dat 2 marktpartijen al tegen de vergunningverlening 2008 zienswijzen hadden ingediend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

 10. ?
  Het ziet er ineens heel anders uit hier :'(
  Vreemde burgemeester-smoes. Waarom zoveel weken buiten Zwolle? Is overleg via mail of gsm niet mogelijk? Uitwerking gebeurt toch door de onvolprezen ambtenaren? Hiermee lijkt hij zichzelf onmisbaar te maken.

  5 jaar huren door ?
  Kon Zelle de Juridische problemen ook kort en helder omschrijven, waardoor menigeen zich misschien nog eens achte de oren krabde?

  Wat is de verwachting, hoe het “College van Beroep” op de zienswijzen van de 2 bedrijven zal reageren?

 11. Sorry hoor maar niet alleen mijn 2x@admin is weg ook een reactie van Martin waarop ik met mijn verdwenen reactie inhaakte :'(

 12. D66-initiatief
  D66-initiatief is op 26 mei 2008 ontvangen door de Gemeente. Als ik mij niet vergis, woonde de burgemeester van 4 t/m 8 juni 2008 een conferentie bij. Hij schijnt in ieder geval te kunnen SMS-en.

  Maandag 9 juni 2008 opnieuw kunnen vaststellen, dat raads-/burgerleden in juridische kwesties blindvaren op wat B(&W) zeggen of schrijven en een beperkt lange termijn geheugen hebben. Zo zei bijv. het CU-burgerlid, dat het de verantwoordelijkheid/deskundigheid van B(&W) betrof. Als het juridisch misging met de vegunningverlening 2009 kon B(&W) altijd nog ter verantwoording worden geroepen. N.B.: Hoeveel tonnen zo?n juridische misser de Gemeente Zwolle dan kost, is kennelijk een onbelangrijk detail!

  D66 zag eerder bijv. op 20 september 2004 – binnen 2 weken – haar juridisch gelijk bevestigd door de Raad van State v.w.b. de referendumkwestie en op 5 december 2006 – na 70 weken – door BIZA over de onrechtmatigheid van het achteraf geheim verklaren van 104 raadsstukken. In beide gevallen sloeg de gemeentejurist de plank behoorlijk mis.

  Qua aantal zetels weet D66 uit haar 42-jarig bestaan, dat resultaten uit het verleden geen zekerheid geeft over de toekomst. Gemeente Zwolle resp. de Zwolse raadsmeerderheid is in ieder geval géén ezel, want die stoot zich géén 2e keer aan dezelfde steen!

  Over verwachtingen inzake de reactie van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op de zienswijzen van de 2 bedrijven doe ik geen uitspraak. Maar ik wijs er wel op, dat de gemeente Zwolle maar liefst 15 maanden de tijd nam om definitief te beslissen op de vergunningaanvraag d.d. 15 januari 2007 van Flash. Voor ons het bewijs, dat de gemeente Zwolle in een juridische slangenkuil zit, ongeacht de ontkenningen hiervan door de burgemeester begin december 2007.

 13. Da’s toevallig D’66 post zomaar tussen de Bilderberg-reacties. Sorry, flauw.

  Oeps, verwacht dat John er nu ook wel weer snel in zal komen 😮
  Maar Martijn, volgens mij is de scheidslijn over wat de verantwoordelijkheid van de raad is en wat op het bordje van B&W ligt soms flinterdun?
  Maar iets alleen ter verantwoording van de burgemeester voorleggen, dat is toch vrij uniek?

  Jij denkt dat puur om dat ezel-verhaal

  D66 zag eerder bijv. op 20 september 2004 – binnen 2 weken – haar juridisch gelijk bevestigd door de Raad van State v.w.b. de referendumkwestie en op 5 december 2006 – na 70 weken – door BIZA over de onrechtmatigheid van het achteraf geheim verklaren van 104 raadsstukken. In beide gevallen sloeg de gemeentejurist de plank behoorlijk mis.

  jullie niet meer steun voor je
  je ideeen kregen?

  Maar de gemeente kan dan wel in een juridische slangenkuil zitten, dat kan dan later gevolgen hebben voor de burgemeester. Zou tenminste moeten lijkt me. Ik vind het een aardige man hoor, maar als een wethouder dit op zich had genomen en het was misgegaan moest ie terecht weg. Nu doet de burgemeester de zaak zelf, maar een burgemeester wegsturen gaat niet zo snel volgens mij. Maar zover is het ook nog niet. Vond de 1e post opvallend. Zit hier wat in?

  Tsja, het was de VVD (in de persoon van Gerrit vander Kooy) die zich in de commissie bestuur fel verzette tegen vrije concurrentie tussen marktpartijen v.w.b. de speelautomatenhal. Het moest én zou Flash worden? Waarom resp. hoezo liberaal?

  De burgemeester is van diezelfde zgn. liberale partij lid, dus geen wonder dat hij niet aan gelijke kansen voor alle marktpartijen wil!

 14. D66-initiatief
  Freddy Eikleboom (Swollwacht), Gerrit van der Kooy (VVD) en Johan Weber (PvdA) reageerde als eersten Alle drie hadden het over een raadsbesluit uit 2006 (klakkeloos overgenomen door de Peperbus van vandaag op pagina 5 “weinig animo voor voorstel D66”), waarop niet moest worden teruggekomen.

  Daarover het volgende:

  1) In de periode 2003 t/m 2007 is helemaal geen raadsbesluit over de toekomstige exploitant genomen. Dus ook niet in 2006. Zie namelijk 2!

  2) Met het vaststellen van de verordening op de speelautomatenhal Zwolle 2006 door de Raad in september 2005 heeft de Raad nu net het besluit daarover volledig in handen van de burgemeester gelegd.

  ad 2: Iemand die dit zegt kent dus de voorgeschiedenis (2003 – 2007) bedroevend slecht en heeft het initiatiefvoorstel (waarin die voorgeschiedenis in 1,5 A-4-tje staat) niet of uitermate slecht gelezen.

 15. Ah, interessante combi! En dit persoon had weer een andere mening

  het CU-burgerlid, dat het de verantwoordelijkheid/deskundigheid van B(&W) betrof. Als het juridisch misging met de vegunningverlening 2009 kon B(&W) altijd nog ter verantwoording worden geroepen.

  En de rest hield zich op de vlakte maar steunde jullie niet? CDA zeker ook bij?

 16. D66-initiatief: Consequente lijn 6 september 2004 – nu
  CDA zat iets dichter dan CU bij ons standpunt, evenals (nog ietsje meer) Groen Links/De Groenen en SP. Alle 3 wachten echter (hoopvol?) af waar de burgemeester (of zijn opvolger) meekomt. PBZ steunde als enige het voorstel direct en kwam opnieuw met het voorstel de vergunning per opbod te geven aan de meest biedende marktpartij.

  In reactie op dit laatste gaf Jan Zelle aan, dat de burgemeester eerder had gezegd dat het per opbod gunnen aan de meest biedende marktpartij niet zou zijn toegestaan.

  Hierna meldde de burgemeester, dat het spreken van Jan Zelle namens de burgemeester niet zo werd gewaardeerd. Daardoor zou een verwarrend beeld kunnen ontstaan.

  Mogelijk speelt daarbij op de achtergrond een rol, dat hij in het initiatiefvoorstel wordt herinnerd aan zijn eerdere uitspraken over de wenselijkheid van nadere beleidsregels: Niet nodig (Raad 6 september 2004), Kunnen geen kwaad (Commissie Bestuur 10 december 2007), Gewenst en Praktisch (Nota van Zienswijzen bij vergunningverlening 2008 op 8 april 2008) en Geen termijn aan te geven (22 april 2008).

  Op 9 juni 2008 luidt kennelijk zijn standpunt: Op termijn (10 juni 2008 – 9 juni 2013) komen er nadere beleidsregels, waarmee de indruk van eeuwigheidsrechten voor de huidige exploitant ooit (dat Land is toch failliet?) wordt weggenomen.

  Jan Zelle wees erop, dat de visboer op de hoek (ongeacht recente investeringen) ook na verloop van enkele jaren zijn rechten op een vergunning kan verspelen. Waarom dit meten met twee maten door de gemeente?

  Met het D66-initiatief van 25 mei 2008 blijft D66 geheel in lijn met het standpunt van 6 september 2004.

 17. Beste Dick,

  Ben je aan het prikken? 😉

  En de rest hield zich op de vlakte maar steunde jullie niet? CDA zeker ook bij?

  Ik heb vanmorgen lekker gegeten. Geen reden dus om te happen.

  Groeten,

  Martijn van der Veen

 18. Tja, dan moet wel haast naar de ho*ren gaan om ontslagen te worden. Zoals destijds de burgemeesters F. & zijn maat in Zwolleywood naar de dames gingen. Moet er aan denken omdat het net weer via een ander draadje over Rob Oudkerk ging en gemene heks Heleen v. R …..:o Miranda komt er straks natuurlijk weer in……

 19. Volgens mij doet HJ het verder aardig toch? En wat bedoel je Martin met je “kop” D66-initiatief?? Om hem nog 6 jaar te geven?

  Meer als 2 termijnen mag denk ik niet volgens de wet?

 20. D66-initiatief
  Dick,

  In vervolg op onderstaande aangehaalde passages (burgemeester of zijn opvolger/termijn 10 juni 2006 – 9 juni 2013) ben ik eens nagegaan wanneer zijn 2e termijn is afgelopen.

  Dacht niet, dat er sprake is van maximaal 2 termijnen. Van meer termijnen zal echter in de Nederlandse praktijk nauwelijks sprake zijn (doorstroming naar andere plaats/functie, pensioen of ontslag door disfunctioneren). Burgemeester is in 2006 door Raad unaniem voor 2e termijn voorgedragen.

  “….CDA zat iets dichter dan CU bij ons standpunt, evenals (nog ietsje meer) Groen Links/De Groenen en SP. Alle 3 wachten echter (hoopvol?) af waar de burgemeester (of zijn opvolger) meekomt….”

  “…Op 9 juni 2008 luidt kennelijk zijn standpunt: Op termijn (10 juni 2008 – 9 juni 2013) komen er nadere beleidsregels…..”

  D66-initiatief slaat nog steeds op het topic.

 21. Jullie zijn eigenlijk an bestuurlijke vernieuwing. Al is het nog niet zo gelukt. Vind het uit democratisch oogpunt ook niet logisch dat je als stad >12 jaar dezelfde burgervader hebt.

  😀 😀 😀 Op termijn (10 juni 2008 – 9 juni 2013) komen er nadere beleidsregels…..” Dit kan toch niemand pikken…..max. een half jaartje na eergister lijkt me!

Reacties zijn gesloten.