Onderzoek naar alternatieven N340 Zwolle-Ommen

Foto van auteur

Zwolle – Provinciale Staten van Overijssel en de raden van de gemeente Zwolle, Dalfsen en Ommen hebben de richtlijnen voor het milieueffectonderzoek naar de verbetering van de provinciale weg tussen Zwolle en Ommen, deze week definitief vastgesteld.

Dit betekent dat het komende halfjaar een groot aantal alternatieven en varianten onderzocht worden op milieu- en leefbaarheidseffecten, zoals: barrièrewerking, verkeersveiligheid, geluid, lucht, natuur, landbouw, water en gebiedsontwikkelingskansen. Ook wordt er een nieuwe verkeersanalyse gemaakt en de probleem- en doelstelling herijkt. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage adviseerde in februari 2008 meer alternatieven en varianten te onderzoeken om tot een goede keuze te komen voor een vlotte en veilige doorstroming op de N 340. De Staten en raden hebben het advies van de Commissie m.e.r. overgenomen.

Alternatieven en varianten


Alternatieven die in ieder geval onderzocht worden zijn:

 • de bestaande weg handhaven met weinig of geen aanpassingen (nul-alternatief);
 • de huidige knelpunten op de weg oplossen met bijvoorbeeld ongelijkvloerse kruisingen (nulplus-alternatief) ;
 • de knelpunten op het huidige tracé aanpakken in combinatie met maatregelen op andere (stroom-)wegen in het gebied (netwerkalternatief)
 • de bestaande weg verbreden en opwaarderen tot een stroomweg (100 km/uur);
 • de aanleg van een nieuw noordelijk tracé dat aansluit op de toekomstige omleiding Ommen;
 • een combinatie van een deels nieuw tracé plus uitbouw van een deel van het bestaande tracé
 • een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)

Bij het nieuwe noordelijke tracé gaat het om één variant ten noorden van het natuurgebied Varsenerveld en één ten zuiden hiervan. Ter hoogte van Hessenpoort gaat het om een variant ten noorden van de huidige N 340 en onder langs bedrijventerrein Hessenpoort. Daarnaast worden snelheidsvarianten onderzocht en varianten met verschillende aantallen rijstroken, al dan niet met een middenbermscheiding.

Procedure
Naar verwachting is het eerste deel van het milieueffectonderzoek (Plan-MER) eind 2008 afgerond. Dan is een vergelijking van de effecten van de alternatieven en varianten beschikbaar. Gedeputeerde Staten komen vervolgens, in overleg met de betrokken gemeenten, in een aparte nota met een keuzevoorstel. Het keuzevoorstel en de PlanMER worden ter inzage gelegd. Provinciale staten zullen daarna in 2009 een tracébesluit nemen.

Dit tracébesluit (het voorkeursalternatief) wordt verder uitgewerkt. De concrete milieueffecten van het uiteindelijke wegontwerp en andere effecten op de omgeving worden verder onderzocht en beoordeeld in een zogenaamd Besluit-MER. Als het Besluit-MER gereed is, nemen de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Ommen een besluit over de inpassing van de weg in de bestemmingsplannen. Dit is voorzien in 2010.

Meer informatie over de verbetering van de N 340 is te vinden op www.provincie.overijssel.nl/n340.

3 gedachten over “Onderzoek naar alternatieven N340 Zwolle-Ommen”

 1. Geen N50 variant? Dat zou icm ongelijkvloerse kruisingen ook een goede optie zijn zonder dat je daadwerkelijk overal de weg verbreed. Plaatsen waar dat niet kan of niet wenselijk is laat je gewoon enkelstrooks, daarbuiten af en toe een inhaalstrook zoals op de N50. Gebeurd in Duitsland ook vaak, en dat werkt prima.

 2. De eerste twee inloopbijeenkomsten op 17 en 19 februari over de verbetering van de N 340 tussen Zwolle en Ommen trokken veel publiek.

  Toelichting
  Ruim 260 omwonenden, organisaties en belangstellenden hebben inmiddels een persoonlijke toelichting gekregen op het milieueffectonderzoek dat is uitgevoerd en het voorkeursalternatief van Gedeputeerde Staten.

  Alternatieven
  De laatste informatiebijeenkomst staat gepland op donderdag 26 februari aanstaande. Tussen 16.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in Hotel Restaurant Hof van Dalfsen, Haersolteweg 3 in Dalfsen. Tijdens de inloopbijeenkomsten is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het bekijken van de resultaten van het milieueffectonderzoek. Op grote panelen en kadasterkaarten zijn de vijftien onderzochte alternatieven en het voorkeursalternatief van GS afgebeeld.

  Reacties
  Tot en met 23 maart 2009 kunt u een mondelinge of schriftelijke reactie geven op het voorkeursalternatief (Ontwerp structuurvisie) en het milieueffectrapport (Planstudie PlanMER). De rapporten liggen in die periode tijdens kantooruren ter inzage in het provinciehuis, het informatiecentrum van de gemeente Zwolle en de gemeentehuizen van Dalfsen en Ommen. De rapporten zijn ook te downloaden via de site N340 vlotter en veiliger.

 3. Leden van de Commissie Economie, mobiliteit en bestuur gaan op 4 maart op werkbezoek om zich te laten informeren over de N340, de weg tussen Zwolle en Ommen. Het werkbezoek is mede geïnitieerd door CDA Statenlid Laura Antuma. Ook raadsleden van Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg gaan mee op het werkbezoek.

  Definitieve besluitvorming over het nieuwe tracé van de N340 vindt plaats in juli. In voorbereiding daarop gaan de commissieleden op pad om zich een beeld te vormen van de situatie en zich te laten informeren door vertegenwoordigers van plaatselijke belang-groepen. De Statenleden hopen veel input vanuit het veld te krijgen en contact te hebben met burgers, zodat ze in juli een goed overwogen besluit kunnen nemen.
  Tijdens het werkbezoek zal de Werkgroep N340 een manifest aanbieden aan de Raads- en Statenleden.

  De delegatie van ruim 45 volkvertegenwoordigers praten tijdens het werkbezoek met onder andere vertegenwoordigers van plaatselijke belang-groepen, LTO Noord, Landgoed de Lindenberg, Fietserbond en Stichting Duurzaam door het Vechtdal.

Reacties zijn gesloten.