Partijen tekenen convenant Veilige School

Foto van auteur

Zwolle – Betrokken partijen voor een Veilige School hebben een gezamenlijk belang bij het in stand houden en creëren van een veilig schoolklimaat in Zwolle. Door ondertekening van het convenant maken de partijen kenbaar dat zij herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid voeren op de Zwolse scholen.

Dit houdt in dat de scholen hun interne regelgeving en sanctiebeleid zullen baseren op de zogeheten Basisregels. De betrokken partijen spreken door ondertekening uit dat zij zich inspannen om het convenant naar vermogen uit te voeren. De uitvoering van het convenant en de Basisregels zal jaarlijks worden geëvalueerd in de klankbordgroep De Veilige School Zwolle

Betrokken partijen:

�� Basisscholen in de gemeente Zwolle

�� Scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Zwolle

�� Gemeente Zwolle

�� Regio Politie IJsselland

De betrokken partijen hebben een gezamenlijk belang bij het in stand houden en creëren van een veilig schoolklimaat.

Door ondertekening van het convenant maken de partijen kenbaar dat zij herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid voeren op de Zwolse scholen. Dit houdt in dat de scholen hun interne regelgeving en sanctiebeleid zullen baseren op de zogeheten Basisregels. Deze basisregels worden hieronder genoemd. De scholen worden daarbij zoveel mogelijk ondersteund door de andere partijen

De betrokken partijen spreken door ondertekening uit dat zij zich inspannen om het convenant naar vermogen uit te voeren. De uitvoering van het convenant en de Basisregels zal jaarlijks worden geëvalueerd in de klankbordgroep De Veilige School Zwolle

De Basisregels luiden:

�� We zijn aardig voor elkaar

�� We doen elkaar geen pijn, lelijke woorden willen we niet horen

�� Iedereen is anders, dat is juist leuk

�� Ik ben zuinig op mijn spullen en op de spullen van een ander

�� Als er ruzie is praten we het uit, soms met de leerkracht erbij

�� Als iemand pest, gaan we niet mee pesten, maar vertellen het aan de leerkracht

�� Als iemand mij hindert dan zeg ik duidelijk ‘stop ermee’

�� We doen niet iets bij een ander wat hij/zij niet wil

�� Wanneer iemand zich niet aan de afspraak houdt, mogen andere kinderen er wat van zeggen. Je bent dan geen klikspaan.

De Scholen:

  1. De schoolbesturen van de scholen in Zwolle voor regulier en speciaal basisonderwijs zullen zorgen voor ontwikkeling, vaststelling en actualisering van hun veiligheidsbeleid binnen de school. Zij spannen zich ervoor in dat de daaruit voortvloeiende activiteiten worden uitgevoerd;
  2. Dragen de verantwoording voor de implementatie van de Basisregels binnen de schoolorganisatie.

Zij doen dit door:

– Het onderdeel veiligheid op te nemen in hun schoolwerkplan.

– Per vestiging een persoon aan te wijzen die optreedt als contactpersoon voor de uitvoering van dit convenant.

– De verantwoording te dragen voor de implementatie van de Basisregels binnen de schoolorganisatie. Alle medewerkers en leerlingen zijn op de hoogte van de Basisregels en hebben het streven daar naar te handelen .

– Er voor te zorgen dat ouders en leerlingen op de hoogte zijn van de afspraken die voortvloeien uit de uitvoering van de Basisregels. Dit door opname van relevante zaken in de schoolgids.

– De Basisregels te bespreken in de daarvoor geëigende lessen of anderszins.

– Er voor te zorgen dat in het leerlingvolgsysteem ruimte wordt opgenomen voor opmerkingen over het overtreden van regelsdoor de leerling en de genomen maatregelen van de school binnen het kader van de Basisregels.

– Melden van ernstig strafbare feiten bij de contactfunctionaris van de politie. In andere gevallen dan ernstig strafbare feiten stelt de school de contactfunctionaris bij de politie zo nodig op de hoogte.

– Zich in te spannen om te voorkomen dat leerlingen van school verwijderd worden. De leerplichtambtenaar zal in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingeschakeld.

De Politie:

  1. Stelt per school(locatie) een contactfunctionaris aan. Deze persoon (jeugdagent) is het aanspreekpunt voor de school bij de politie. De jeugdagent houdt ook een preventief contact met de school.
  2. Zorgt dat de afspraken in de Basisregels bekend zijn bij de uitvoerende teams in de wijken (via de contactfunctionaris).
  3. Maakt afspraken met de school over de wijze waarop men aangifte kan doen van strafbare feiten. De politie houdt de school op de hoogte van de voortgang van de zaak waarbij de school aangifte heeft gedaan.
  4. Spant zich in bij melding van ernstige strafbare feiten prioriteit te geven aan een zo snel mogelijke interventie en afhandeling in overleg met de schoolleiding.

De Gemeente:

  1. Zorgt voor continuering van de beleidsmatige aandacht voor veiligheid op scholen.
  2. Ziet toe op naleving van het convenant. Zij vraagt hiervoor aandacht in het Besturenoverleg
  3. okaal Onderwijs Zwolle (BLOZ) en de integrale overleggen over jeugd; • Informeert de betrokken partijen over de voortgang en ontwikkelingen die betrekking hebben op
  4. et convenant. • Adviseert en ondersteunt vanuit haar Leerplicht- en RMC taken de scholen bij preventieve en curatieve aanpak van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van leerlingen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)