College wil gezondheid van burgers beschermen

Foto van auteur

Zwolle gaat samen met gemeenten binnen de regio IJssel Vecht aan de slag met het opstellen van een beleidsnota op het gebied van openbare gezondheidszorg voor de periode 2007 – 2010. Het doelvan het nieuwe beleid is om de gezondheid van burgers in Zwolle zoveel mogelijk te waarborgen en te stimuleren, vooral via preventie. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 12 december de startnotitie vastgesteld. De uiteindelijke nota moet uiterlijk 1 juli 2007 klaar zijn.

De overheid, landelijk maar ook gemeentelijk, is verantwoordelijk voor de Openbare Gezondheidszorg (OGZ). De OGZ richt zich op ziektepreventie, bescherming en bevordering van de volksgezondheid. Het gemeentelijke gezondheidsbeleid is daar een onderdeel van. Het is belangrijk dat burgers gezond blijven en beschermd worden tegen verhoogde kans op ziekte. De burger zelf draagt primair de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en gedrag. De gemeente heeft vooral een preventieve taak, waarbij ze steeds meer een regierol vervult met betrekking tot het bevorderen van verschillende vormen van zorg en de afstemming daartussen.

Richtlijnen

Op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) zijn gemeenten verplicht om eens in de vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen. Het rijk geeft de richtlijnen aan waaraan de gemeentelijke gezondheidsnota moet voldoen. De speerpunten voor de komende vier jaar betreffen de aanpak en preventie van: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht (bewegen en voeding), diabetes en depressie. Hiervoor zijn landelijke doelstellingen geformuleerd die doorvertaald moeten worden naar lokale doelstellingen.

Twee delen

De nota gezondheidsbeleid bestaat uit een regionaal en een lokaal gedeelte. Het regionale deel is een basisnota die beoogt te zorgen voor een gezamenlijke voorbereiding van gemeentelijk en regionaal beleid op het gebied van preventie. De aanpak van overgewicht, depressie en overmatig alcoholgebruik bij met name jongeren zijn daarin de belangrijkste speerpunten. Naar verwachting is deze regionale nota in februari 2007 gereed. Hierna moet een invulling gegeven worden aan de Zwolse nota. De raad zal hierin een kaderstellende rol vervullen. Deze taak is ondergebracht bij de raadswerkgroep WMO. Onderwerpen die in de nieuwe gemeentelijke nota, naast de speerpunten van het rijk, in ieder geval aan de orde zullen komen zijn de preventie van: overgewicht en diabetes (vooral onder jeugd), alcoholmisbruik onder jeugd, roken en depressie. Voor preventie van Alcoholmisbruik en overgewicht (Gezond Gewicht, Gezonde Wijk) zijn al preventietrajecten opgestart. Daarnaast zal in de Zwolse nota aansluiting gezocht moeten worden bij andere beleidsvelden waar gezondheid een rol speelt, zoals milieu- en jeugdbeleid.

WMO

De Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) speelt ook een rol in de Zwolse nota voor gezondheidsbeleid. De WMO wordt begin 2007 landelijk ingevoerd en regelt dat gemeenten voor de maatschappelijke ondersteuning stimulerend beleid moeten gaan voeren. Met betrekking tot het gezondheidsbeleid is de WMO van belang met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg en de OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg) / bemoeizorg.