Start nieuw bestemmingsplan Veerallee

Foto van auteur

Bewoners van de Veerallee in Zwolle kunnen uitkijken naar een nieuw en overzichtelijk bestemmingsplan. In de actualisering van de bestemmingsplannen in Zwolle is de Veerallee nu aan de beurt. Met het project ´Zwolle op Orde´ worden de verouderde Zwolse bestemmingsplannen geactualiseerd, waarmee duidelijkheid ontstaat voor bewoners over de ruimtelijke mogelijkheden in de buurt.

In Zwolle gelden nu meer dan 250 bestemmingsplannen. Een groot deel van deze plannen is verouderd en in veel gevallen zijn er herzieningen gedaan of is op bepaalde onderdelen vrijstelling verleend. In 2003 heeft de gemeenteraad besloten dat alle plannen geactualiseerd moeten worden. Het is dan ook de bedoeling dat alle Zwolse wijken een eigen bestemmingsplan krijgen. Dit gebeurt onder de projectnaam: ‘Zwolle op Orde.’ In het bestemmingsplan worden geen nieuwe regelingen opgenomen. Het gaat bij ‘Zwolle op Orde’ alleen om bestaand en reeds vastgesteld beleid.

Nu is dus de wijk Veerallee aan de beurt. Bewoners van de Veerallee zullen daarom de komende tijd meer gemeentemedewerkers dan gebruikelijk tegenkomen in hun wijk. Die zijn bezig met de voorbereidingen, zoals het verrichten van metingen. Alle planologische informatie moet verzameld worden. Daarna brengen de planologen al deze ‘puzzelstukjes’ over naar een digitaal systeem, zodat de plankaart in de toekomst ook op het internet gezet kan worden. Bij de plankaart moet de gemeente ook voorschriften en een toelichting maken.

Reacties

Als het voorontwerpbestemmingsplan gereed is, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor de wijkbewoners. U wordt hierover geïnformeerd, zodra dat aan de orde is. De wijkbewoners worden in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken ten aanzien van het voorontwerp. Vervolgens worden de opmerkingen verwerkt en stelt het college het ontwerpbestemmingsplan vast. Daarna gaat het ontwerp de zienswijzen procedure in.

Wie wil weten welke stappen de gemeente doorloopt vanaf de start tot de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan, kan kijken op de website www.zwolsewijken.nl. In de rubriek ‘Zwolle op Orde’ is alle informatie te vinden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)