Bijval van Berenschot voor maatregelen en aanpak van TRAVERS

Foto van auteur

Het bestuur van TRAVERS heeft kennis genomen de “Rapportage Onderzoek TRAVERS” waarin de resultaten gepresenteerd worden van het in opdracht van de gemeente Zwolle uitgevoerde onderzoek.

Het verschijnen van het rapport en de inhoud daarvan geven aanleiding tot een reactie. De bevindingen die Berenschot naar voren brengt over de tekortkomingen binnen de organisatie van TRAVERS komen overeen met de door ons zelf opgestelde analyse. Dat wil niet zeggen dat wij op onderdelen de bevindingen hier en daar niet een ander accent zouden willen geven. Met Berenschot is TRAVERS van mening dat er verder geïnvesteerd dient te worden in de kwaliteit van de bedrijfsvoering. TRAVERS ondersteunt volgens Berenschot met een relatief lage overhead haar activiteiten. Onderzocht dient te worden in hoeverre uit prijsstelling van de activiteiten een verbetering van de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden.

De rapportage gaat ook in op de relatie van de gemeente Zwolle en TRAVERS. Ook dat deel van de rapportage schetst een herkenbaar beeld. De relatie met de gemeente Zwolle zal verder moeten worden verzakelijkt. Dat vergt inspanning van beide zijden. TRAVERS zal zich voor haar aandeel maximaal inzetten. We vinden in de rapportage ondersteuning voor de door ons in gang gezette reorganisatie, voorgenomen structuurwijziging, en noodzakelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Met die verbeteringen is al een belangrijk begin gemaakt.

TRAVERS heeft in de zomer van 2006 geanalyseerd dat haar activiteiten bedrijfsmatiger dienen te worden gestuurd en bewaakt, om op zowel korte als middellange termijn tijdig te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Vanaf de zomer is een verbeteringstraject gestart. Met Berenschot is ook TRAVERS van mening dat deze inhaalslag ook voor de nabije toekomst geborgd dient te worden. Een plan van aanpak zal hiervoor ontwikkeld worden. De aanbevolen maatregelen door Berenschot zullen hierin meegenomen worden. TRAVERS beseft in deze dat de genoemde maatregelen de eerste zijn in een reeks maatregelen naar verdere professionalisering. De gesuggereerde maatregelen door Berenschot zijn daarmee een logisch vervolg op de reeds ingeslagen weg naar een gezonde toekomst voor TRAVERS.

Die toekomst ziet er inmiddels ook aanzienlijk rooskleuriger voor wat betreft de begrote  exploitatie van het komende jaar. De door TRAVERS genomen maatregelen en de éénmalige subsidie-injectie van de gemeente Zwolle bieden uitzicht op een positief jaarresultaat voor 2007.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)