SP wil onafhankelijk onderzoek naar Leger des Heils

Foto van auteur

De SP in Zwolle is ontevreden over de beantwoording van vragen van de SP over vermeende misstanden bij het Leger des Heils.

Vorig jaar wilde de SP een raadsonderzoek, omdat het Leger des Heils de tarieven voor het begeleid wonen kunstmatig hoog zou houden. Clienten zouden betalen voor investeringen die niet voor hen werden gedaan. Wethouder Knol kwam enkele weken geleden met een antwoord op de door de SP gestelde vragen, maar de SP is daarmee niet tevreden. De partij wil de kwestie opnieuw bespreken.
Bron: RTV Oost

De motivatie hiervoor formuleert de SP als volgt:

– de raadsbrief die werd toegezegd door wethouder Knol behandeld de afspraken rond de bijzondere bijstandsvertrekking NA 1 januari 2007, terwijl ons initiatiefvoorstel ingaat op de periode VOOR 1 januari 2007. Derhalve geeft deze brief geen antwoord op onze vragen en probleemstellingen in onze notitie van 9 pagina’s.
– in de hulpverleningsovereenkomst van het LdH en de deelnemer wordt geen melding gemaakt van exploitatiekosten van een collectieve voorziening, maar wordt een expliciet adres genoemd. Hiermee worden de deelnemers onjuist geïnformeerd is onze optiek. Bovendien blijft staan dat wij het vreemd vinden dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau betalen voor leegstand en/of anderen die nog minder geld hebben. Het is onjuist gesteld dat de eigen bijdrage wordt gebruikt voor de woonbegeleiding. Dit wordt niet uit de eigen bijdrage betaald, maar uit de bijzondere bijstand (1e twee alinea’s 2e pagina).
– daarnaast is ons nog steeds niet duidelijk hoe de kosten worden besteed zoals in de opsomming door het LdH (brief van dhr. Van der Venis) wordt weergegeven. In de jaarrekening konden wij geen specificaties terugvinden en volgens de bewoners zijn al jaren geen investering gedaan als het gaat om vervanging of onderhoud van de inventaris.
N.B. wij gaan ervan uit dat het LdH de gelden gebruikt voor haar werkzaamheden, maar het zou niet juist zijn om de deelnemers collectieve zaken te laten bekostigen die niet aan henzelf te gunste komen.<?color><?param FFFF,0909,5151> <?/color>
– in de brief wordt gesteld dat vanaf 1 januari 2007 een bedrag van 100.000 euro wordt verstrekt via de extra middelen vanuit het rijk. De raad heeft hierover geen besluit genomen en de onderbouwing is niet uit de brief te destilleren. Waar gesproken wordt over de ‘eerder genoemde redenen’ treft onze fractie geen redenen aan. Het lijkt ons juist dit verder te bespreken in commissieverband.
– Hoewel in de brief wordt aangegeven dat er i.o.m. het LdH kwijtschelding op de gemeentelijke heffingen en belastingen kan worden aangevraagd door het wijzigen van de tenaamstelling van de aanslag, lijkt ons dit pertinent onjuist handelen van de gemeente. De gemeente blijft hiermee in gebreke, omdat iedere inwoner van Zwolle die staat ingeschreven op een adres, het recht heeft om een op naam gestelde aanslag te ontvangen op het woonadres waar ze staan ingeschreven bij de afdeling Bevolking. U draait de werkwijze hiermee om en werpt drempels op voor deelnemers. Daarnaast verhoogt het LdH nog steeds deze post (men betaald op adres Buitenkant 22d 45,- euro per maand terwijl de werkelijke kosten 18,- euro zijn. Er is dus nog steeds sprake van het verhogen (verdubbelen!) van kosten, zowel de huur als de belasting en heffingen, terwijl de deelnemers juist recht hebben op kwijtschelding. Ook is ons gebleken dat deelnemers huurtoeslag krijgen op basis van het huurcontract met de woningcorporatie (19.- euro op adres 22d), maar dat de huurprijs daarna wordt verhoogd door het LdH (met 55,- euro) terwijl dit wettelijk maar 2% op de werkelijke kosten mag zijn, waarover dus geen huurtoeslag wordt verstrekt. Aan de Buitenkant 22d is de huur 219,-, met de toeslag dus 200,-, maar het LdH houdt er 275,- euro voor in).

In de commissie Werk waarin onze notitie is behandeld hebben veel fracties aangegeven nog geen besluit te willen nemen over een onafhankelijk onderzoek en te willen wachten op de brief van de wethouder. Nu deze brief geen antwoorden geeft op de vele vragen en onduidelijkheden, wil de SP opnieuw met de commissie in overleg. Deze keer willen wij voorstellen om het beslispunt in ons voorstel in overleg met de commissie aan te passen en in plaats van een raadsenquete te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de werkmethodiek en bestedingen van de gelden aangaande de deelnemers van het Begeleid Wonen bij het LdH. Nadere omschrijving van het doel van het onderzoek kan met een werkgroep uit de raad worden vastgesteld.

Ik neem aan dat dit verzoek morgen in de raad kan worden behandeld.

Met vriendelijke groet,

Margriet Twisterling
Fractievoorzitter SP Zwolle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “SP wil onafhankelijk onderzoek naar Leger des Heils”

  1. Dus mocht blijken dat het LdH aan het frauderen is met geld dt zij ontvangen van (hulpbehoevende) mensen die via hun aan een adres komen, welke stappen worden er dan ondernomen om de gedupeerden schadeloos te stellen.

Reacties zijn gesloten.