Gemeente moet financiering stadion verantwoorden

Foto van auteur

Het gemeentebestuur van Zwolle moet verantwoording afleggen aan de Europese Commissie over de financiering van het nieuwe FC Zwolle stadion.

 

Dat blijkt uit een brief van een Europese topambtenaar aan een echtpaar in Zwolle. Volgens het echtpaar is er bij de bouw van het stadion sprake van ongeoorloofde staatssteun. Zo zou de projectontwikkelaar de grond voor niets in handen hebben gekregen. De Europese Commissie wil nu opheldering van de Nederlandse regering over de gang van zaken in Zwolle. Dat de Europese Commissie de regering daarop aanspreekt is, omdat de Europese Commissie zich niet rechtstreeks tot lokale overheden kan wenden.
Bron: RTV Oost

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

21 gedachten over “Gemeente moet financiering stadion verantwoorden”

 1. 17 maart 2003 zegt Jan Zelle in de raadsvergadering o.a. het volgende:
  ===================================================
  In de begroting van de gemeente is het bedrag van 7,5 miljoen euro opgenomen voor vernieuw- of nieuwbouw van het stadion voor FC Zwolle. De overschrijding met het voorliggend voorstel bedraagt ten opzichte van deze begroting â??˽slechtsâ???? 3 miljoen euro, zoâ????n kleine 40%. Waarbij hebben we dat eer-der gehoord? Waar denkt het college dit geld vandaan te halen? Moet de OZB de komende jaren met 10 tot 20% of meer omhoog om deze nieuwbouw te financieren? De grond wordt voor de boekwaarde in erfpacht uitgegeven. Op zich een goede constructie die de gemeente wel geld kost. Mijnheer de voorzitter, ligt de marktwaarde van deze gronden niet tussen 15 en 20 miljoen euro, nagenoeg de bouwkosten van de Grote Podiumaccommodatie? De aanpassing van de Ceintuurbaan en de Boeren-danserdijk zijn in het voorliggende voostel nog niet eens meegenomen. Dat vergt ook nog eens een bedrag van 2 ?  3 miljoen euro. We staan voor een bodemloze put. Voorts kan de verhuur aan het casino en t.b.v. outdoorsporten eveneens voor problemen zorgen. De kengetallen staan immers geen grote uit-breiding van winkels voor outdoorsporten in Zwolle toe. Bovendien loopt er nog een proces wegens gemiste omzet als gevolg van de renovatie van een winkelstraat. Het is niet ondenkbaar dat de betref-fende ondernemer zich tegen concurrentie op deze locatie zal verzetten.

  Naar aanleiding van de voorgenomen vestiging van een casino wil ik erop wijzen dat er maar ?©?©n ver-gunning in Zwolle voor zoâ????n vermaakcentrum is toegestaan.

  Als de inkomsten op deze locatie in relatie met de huur en de investeringen tegenvallen dan is het niet ondenkbaar dat er verhuisd zal worden naar een goedkopere locatie. Het project heeft dan met leeg- stand te kampen en de gemeente zal dan om financi?«le bijstand worden gevraagd.

  FC Zwolle zal zich moeten inspannen om de eindjes aan elkaar te knopen waarmee het nu al moeite heeft. Het krijgen en houden van sponsors zal vele hoofdbrekens opleveren voor het bestuur van FC Zwolle nu het economisch minder gaat. Het ?©?©n dezer dagen verschenen onderzoeksrapport naar de financi?«n in de profvoetbalsport geeft aan dat de komende jaren vele clubs, zowel in binnen- als bui-tenland failliet zullen gaan als de overheid niet bijspringt. De Europese regelgeving verbiedt steun van overheden aan bedrijven. Voetbal is een bedrijf maar wel, zoals Gaston Sporre in het radioprogramma â??˽Kamerbreedâ???? aangaf, een bijzondere bedrijfstak. Het is niet voldoende om in het voorstel op te nemen dat FC Zwolle zijn best zal doen. FC Zwolle zal zich garant moeten stellen en niet de gemeente.

  De ontwikkelaar krijgt een bruidschat mee van 10,3 miljoen euro naast de marktwaarde van de gron-den die hij gelukkig niet in eigendom verkrijgt. Het is evenwel een ongedekte cheque. U weet allen wat er gebeurt als men een ongedekte cheque uitgeeft. Of geldt dat niet voor dit bestuur?

  Als we de uitvoerige discussie over de Grote Podiumaccommodatie bezien met het vastleggen van het budget voor de bouw tot twee cijfers achter de komma dan wordt dit voorstel met dezelfde financi?«le impact in drie weken er doorheen gejast. Het is een schandaal.
  Het complex dat ligt tussen twee woonwijken en nabij een concentratie van kantoorgebouwen heeft een hoge marktwaarde. Het wordt als het aan het college en een meerderheid van de raad ligt voor een slecht onderbouwd plan in gebruik genomen en dat voor vele, vele jaren. Het is een zeer slecht voorstel met ongedekte budgetten. Er zijn bezwaarschriften tegen de bouw van dit complex en tegen de door het college gewenste winkelconcepten te verwachten.
  Bron: D66 Zwolle

  ================
  ================
  6 september 2004 de volgende passage in de raadsverslaglegging:
  ===================================================
  Wethouder HAGEDOORN: Vanzelfsprekend kent het college die term, mijnheer De Boer. U moet wel bedenken dat het college op een gegeven moment een besluit moest nemen. Daarbij zijn er in het algemeen gesteld allerlei stadia met allerlei mogelijkheden maar dit was de enige moge-lijkheid op dat moment. Nogmaals, ik vind het vervelend voor de volkstuinders maar u mag ervan ver-zekerd zijn dat ook in het verlengde van de voorliggende motie het college er alles aan zal doen om tot een nette oplossing te komen.
  Mijnheer de voorzitter, door enkele sprekers zijn vragen over overheidssteun gesteld. Bij brief van 21-5-2003 heeft het ministerie van BZK een aantal voorwaarden opgegeven waaronder vormen van bijdragen zouden kunnen plaatsvinden die op een brief van de Europese Commissie zijn gebaseerd. Daarbij gaat het specifiek om steun aan een stadion. Als een stadion niet door de gemeente wordt ge?«xploiteerd maar door een marktpartij dan gelden de volgende criteria. De bijdrage van de zijde van de gemeente wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de marktpartij het multifunctioneel gebruik van het stadion garan-deert. Daarin is het antwoord besloten op hetgeen de heer Van Harten heeft ingebracht over andere extra vormen van gebruik van het stadion. Die multifunctionaliteit is dus een voorwaarde waaronder de ge-meente Zwolle een bescheiden investering t.b.v. het stadioncomplex kan doen. Dat betekent dat de eige-naar van de opstallen daaraan moet voldoen. Dat zijn a.h.w. communicerende vaten. Een tweede voor-waarde is dat de overheid niet meer dan een minimaal noodzakelijke bijdrage geeft.
  De heer VAN HARTEN: Houdt dat in dat het concreet mogelijk is dat er in het stadion activiteiten, zoals concerten, zullen worden gehouden, mijnheer Hagedoorn? Dat wordt dus niet uitge-sloten.
  Wethouder HAGEDOORN: Zulke activiteiten zijn in principe mogelijk, mijnheer Van Harten. Als vervolgens de ontwikkelende partij dan wel de eigenaar dat niet doet dan is dat zijn verant-
  woordelijkheid maar dan heeft hij waarschijnlijk een probleem.
  Mijnheer de voorzitter, een tweede voorwaarde is dat de overheid niet meer dan een minimaal noodza-kelijke bijdrage geeft. In het voorstel staat dat er niet meer dan maximaal 800.000 euro naar de ontwik-kelaar gaat t.b.v. het complex. Daarbij is gesteld dat het geld vooral aan milieu- en veiligheidsmaatrege-len zal worden besteed. Het gaat daarbij met name om randvoorwaarden waaronder de bouw kan plaats-vinden.
  Een derde voorwaarde hierin is dat er een taxatierapport overgelegd dient te worden waaruit blijkt dat de bijdrage het minimaal noodzakelijke vormt. Het taxatierapport waaruit dat blijkt is beschikbaar. Dat rapport geeft aan â??⤽ het is niet door een Zwolse makelaar opgesteld, mijnheer Zelle â??⤽ dat er sprake is van marktconforme afspraken. Met de door mij genoemde voorwaarden wordt een gemeentelijke bijdrage niet als oneigenlijke overheidssteun gezien.
  De heer VAN DAALEN: Ik had deze reactie van u verwacht, mijnheer Hagedoorn. Het gaat mij er echter om of er een toetsing heeft plaatsgevonden. Naar mijn mening is het mogelijk om op korte termijn ambtelijk te laten toetsen of de gemeentelijke bijdrage op grond van Europese regelgeving is toegestaan. Daarmee wordt zorgvuldig gehandeld, hetgeen we voorstaan. Ik heb vernomen dat er in-middels een klacht bij de Europese Commissie over overheidssteun aan het FC Zwolle stadion zou lig-gen. Daarom stellen we een ambtelijke toetsing zeer op prijs zodat er op heel korte termijn duidelijkheid over de toepassing van de betreffende Europese normen is. Als u die toezegging niet wilt doen dan zal ik namens de VVD-fractie een amendement aan de raad voorleggen waarin het college wordt verzocht dat te doen.
  Wethouder HAGEDOORN: Ik heb er geen bezwaar tegen om zoâ????n toetsing te laten doen, mijnheer Van Daalen, maar gezien de criteria die zijn gesteld meent het college te voldoen aan hetgeen het ministerie van BZK in navolging van de Europese Commissie heeft aangegeven. Het col-lege heeft geen reden om daaraan te twijfelen maar als u het op prijs stelt dan vind ik het prima om die toetsing uit te laten voeren.
  De heer ZELLE: Uit uw woorden leid ik af dat het hierbij gaat om de gemeentelijke bijdrage aan het stadion als gebouw, mijnheer Hagedoorn. Ik heb u gevraagd naar de erfpachtcanon die het totale complex betreft. U kunt toch niet met droge ogen beweren dat 36.000 euro op basis van 7% het rendement is van de waarde van de gronden. In dat geval hebt u een heel slechte deal met de betref-fende veehouder gemaakt.
  Wethouder HAGEDOORN. Mijnheer de voorzitter, naar mijn mening is er geen relatie tussen de erfpachtcanon en de overeenkomst die de gemeente met de betreffende veehouder heeft ge-sloten. In die zin kan ik deze vraag van de heer Zelle niet beantwoorden.
  De heer ZELLE: Er is wel een relatie, mijnheer Hagedoorn. Als we bezien welk bedrag de gemeente betaalt aan de betreffende veehouder voor een relatief klein stukje grond t.b.v. van de verplaatsing van sportvelden van Be Quick â????28 in relatie tot het totale sportcomplex met de daarop te realiseren BVOâ????s dan is de gemeente naar mijn mening een heel slechte deal aangegaan.
  Wethouder HAGEDOORN: Voor de duidelijkheid wil ik erop wijzen, mijnheer Zelle, dat er een erfpachtconstructie voor alleen het stadion en een erfpachtconstructie t.b.v. het parkeren is. Zoâ????n constructie is er niet voor de overige gronden want die blijven gewoon in gemeentelijk eigendom.
  De heer ZELLE: Is er geen erfpachtconstructie voor de gronden onder de commerci?«le ruimtes, zoals het hotel, de speelautomatenhal en de winkels, mijnheer Hagedoorn?
  Wethouder HAGEDOORN: Die gronden zijn betrokken in de berekening van de grond-waarde op basis waarvan de betreffende erfpacht is bepaald, mijnheer Zelle.
  De heer ZELLE: Er wordt 9 miljoen euro aan bijdragen uit het complex verwacht, mijn-heer Hagedoorn. Als we daarop de gebruikelijke rekenrente van 7% voor de erfpachtcanon toepassen dan komt dat uit op het bedrag van 630.000 euro op jaarbasis. Dat houdt in dat er een bijdrage van de gemeente tegen de erfpachtcanon wordt weggestreept hoewel dat niet is toegestaan. Dat betreft een be-drag van ca. 600.000 euro. Waar blijft dat bedrag?
  Wethouder HAGEDOORN: Mijnheer Zelle, ik verwijs u voor een antwoord op uw vraag naar:
  ?· de stukken;
  ?· de eerder door u in dit kader gestelde vragen en de antwoorden die u daarop hebt gekregen;
  ?· de informatiebijeenkomst die de vorige week is gehouden.
  De heer ZELLE: Ik blijf deze zaak onduidelijk vinden, mijnheer Hagedoorn. Wat dat
  betreft, kan het college problemen vanuit â??˽Brusselâ???? verwachten.
  ===================
  ===================

  Eind november 2005 stelt politieke partij PBZ het volgende in een reactie naar het Zwols college:
  ====================================================
  Trouwens: een gemeentelijke bijdrage in voornoemde kosten, de niet marktconforme beleggingswaarde en de niet berekende erfpachtcanon aan de projectontwikkelaar zal als ontoelaatbare overheidsteun worden aangemerkt. Ik verwijs naar Europese regelgeving (art. 87 lid 1 EG verdrag en nader uitgewerkt op pagina’s 11-14 van de Informatiewijzer voor de decentrale overheid, Europese regelgeving over Staatssteun, uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

  Een gemeentelijke bijdrage mag dus helemaal niet !
  Deze kosten zijn puur en uitsluitend een verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar.
  U bent hiervoor al eerder gewaarschuwd : de kwestie van bovengenoemde Zwolse bijdragen aan de projectontwikkelaar is reeds door een Zwolse burger aanhangig gemaaakt in Brussel.
  De door u voorgestelde handelwijze zal de klacht van deze Zwolse burger nog verder ondersteunen.

  =============
  =============

  Half december 2005 stelt Jan Zwelle van D66 het volgende:
  =================================================

  In de commissievergadering van 28 november jl. verklaarde wethouder Hagedoorn, dat de 4 ton verplaatsingskosten niet valt aan te merken als ongeoorloofde staatsteun ingevolge Europese bepalingen. Dit zou volgens hem wel kunnen gelden voor de grondwaarde van het stadioncomplex en de erfpachtsom. Tot die datum is altijd verklaard, dat e.e.a. niet viel aan te merken als ongeoorloofde staatssteun. Medio 2003 is door een Zwolse burger een klacht bij de Europese Commissie over ongeoorloofde staatssteun aan FC Zwolle ingediend, die eind augustus 2005 nader is geprecisieerd als staatssteun aan Stadion Ontwikkeling Zwolle. Medio vorige week heeft de Europese Commissie aan betrokkene laten weten deze klacht serieus in behandeling te willen nemen, maar – gelet op de prioriteitstelling – op dit moment geen tijdstip van behandeling te kunnen aangeven. Daarover derhalve de volgende vragen:

  1. Is de gemeente – al dan niet door tussenkomst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken – recent benaderd over de grondtransacties m.b.t. het stadioncomplex? Zo ja, wanneer en wat was daarvan de strekking?

  2. Hoe valt de uitspraak van wethouder Hagedoorn op 28 november jl. te rijmen met eerdere stellige verzekeringen van het tegendeel? Wat was hiervoor de aanleiding?

  ================
  ================

  10 april 2006 meldt Jan Zelle van D66:
  ===================================================

  D66 vindt dat het nieuwe college enkele passages uit het collegeakkoord 2006-2010 moet schrappen, omdat de daarin gestelde termijnen niet niet de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente, maar door de projectontwikkelaar gehaald moeten worden. Daarom komt D66 met een amendement.

  De Zwolse politieke partij dient daarom deze avond tijdens de eerste raadsvergadering, na de verkiezingen en de de formatie van het nieuwe college, een amendement in. Dat moet ervoor zorgen dat de gemeente geen scheve schaats gaat rijden en onverhoopt voor torenhoge kosten komt te staan. D66 vraagt zich hardop af waarom het college niet de plannen van ontwikkelaar Regterschot, die hij rond mei/juni 2006 bekend zou maken, niet afgewacht heeft, voor met eigen termijnen te komen.

  D66-amendement Collegeakkoord 2006 – 2010

  * De Raad van Zwolle op maandag 10 april 2006 in vergadering bijeen.
  ?· Gelezen de volgende passages uit het raadsvoorstel 8/54 Samen voor Zwolle,
  ?· Collegeakkoord 2006 – 2010
  – Het nieuwe stadion voor FC Zwolle dient in 2007 gerealiseerd te
  zijn (blz. 13/19 Slotzin Sport).
  – 16. In 2007 is het nieuwe stadion van FC Zwolle gerealiseerd
  (blz. 14/19).

  Overwegende, dat:
  * Realisatie van het FC Zwolle stadion in 2007 uitsluitend de verantwoordelijkheid is van
  SOZ/SDC.
  * SOZ/SDC volgens de realisatieovereenkomst van 11 september 2004 pas aan de
  bouw hoeft te beginnen als alle benodigde vergunningen door haar of de
  speelautomatenhalexploitant zijn verkregen. SOZ/SDC die bouw echter tot
  uiterlijk september 2007 kan opschorten, als niet tenminste 60% van het
  stadioncomplex is voorverkocht of voorverhuurd.
  * Als het voorverhuur- resp. voorverkooppercentage dan niet is gehaald de
  gemeente Zwolle geconfronteerd kan worden met de eis van SOZ/SDC de
  jaarlijks gederfde huuropbrengst te compenseren, omdat anders de stekker uit
  het stadionplan gaat.
  * Vanaf 2007 er bij een nog te dekken jaarlijkse last van 637.000 dan komt een
  jaarlijkse huur(derving)compensatie van miljoenen voor SOZ/SDC.
  * In januari 2006 bekend werd, dat de Europese Commissie overweegt een
  onderzoek in te stellen naar ongeoorloofde staatssteun aan SOZ/SDC vanwege
  de niet-marktconforme jaarlijkse erfpachtsom voor de grond onder het
  stadioncomplex.
  * Het aanvullend verlenen van huur(derving)compensatie aan SOZ/SDC een
  onderzoek door de Europese Commissie onvermijdelijk wordt en de uitkomsten
  catastrofale gevolgen voor de stadionbouw, FC Zwolle/BeQuick28 en de
  Gemeente Zwolle zal hebben.

  Beslist:
  – Genoemde passages te schrappen uit het voorliggende raadsvoorstel
  8/54 Samen voor Zwolle, Collegeakkoord 2006 – 2010

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Jan J. Zelle (D66)
  ================
  ================
  Bron: archief zwolle.web-log.nl

 2. De Europese Commissie gaat niet over ?©?©n nacht ijs, ook niet als ze alleen maar vragen stelt aan de betreffende regering.
  B en W zullen nu met de billen bloot moeten.
  Van geheimhouding (zoals door B en W gewenst) is nu in zijn geheel geen sprake meer.

 3. De mogelijkheid van een onderzoek door de Europese Commissie is al eerder geopperd in raadsvergaderingen door met name Jan Zelle van D â??˽66. Deze ziet hierin weer een middel om de stadionontwikkeling te verhinderen.

  De familie wiens kind zwaar gehandicapt is, is van mening dat de gemeente Zwolle geen of te weinig financi?«le steun daarvoor over heeft en wel voor de stadionontwikkeling en heeft daarom bij de Europese Commissie aangeklopt. Dat is hun goed recht ongeacht of je dat nou wel of niet rechtvaardig of leuk vindt.

  De gemeente Utrecht verkocht stadion Galgenwaard voor een symbolisch bedrag van 1 euro aan FC Utrecht en kocht het voor een bedrag van 24 miljoen euro terug. De Europese Commissie heb ik in deze niet gehoord.

  Ik ga er vanuit dat de gemeente Zwolle bij de besteding van de publieke gelden heeft voldaan aan de Europese subsidievoorwaarden. Het onderzoek zal hier duidelijkheid over verschaffen.

  De start bouw hoeft volgens mij door het onderzoek niet te worden uitgesteld. Wellicht dat de gemeente en het consortium SOZ hier middels een persbericht op kunnen reageren zodat voor iedereen duidelijk is wat de gevolgen zijn.

  Dat de stadionontwikkeling hierdoor niet doorgaat, zoals Jan Zelle en enkele bezoekers van deze site suggereren, is mijns inziens een te premature conclusie.

  50 jaar al Zwolse strijd maakt de trouwe supporters tot veteranen!

 4. De VVD fractie in Zwolle wil weten of de gemeente in 2004 onderzoek heeft gedaan naar de financiele gang van zaken bij het nieuwe FC Zwolle stadion.
  In september 2004 kwam bij de gemeente een klacht binnen over ongeoorloofde financiele steun. De VVD vroeg toen om een onderzoek, om te voorkomen dat er later problemen zouden ontstaan. De Europese Commissie heeft de regering nu om informatie gevraagd naar de gang van zaken. Dat is een standaard procedure na een klacht. De gemeente Zwolle ziet de vragen met vertrouwen tegemoet, omdat er geen fouten zijn gemaakt.
  Bron: RTV Oost

 5. Vandaag in Trouw:
  ==============
  De Europese Commissie gaat zo snel mogelijk vragen stellen aan de Nederlandse regering over de financiering van het nieuwe stadion van FC Zwolle door de gemeente Zwolle. Dat heeft eurocommissaris voor mededinging Neelie Kroes woensdag laten weten aan inwoners van Zwolle die een klacht hadden ingediend.
  De familie Nijeboer uit Zwolle diende medio 2003 een klacht in bij de Europese Commissie over mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan projectontwikkelaar SOZ/SDC, die het stadioncomplex met onder meer een sportpark, hotel, casino en fitnesscentrum gaat bouwen. Doordat de gemeente bepaalde documenten geheim heeft verklaard is de financi?«le steun aan de ontwikkelaar volgens Jan en Driky Nijeboer-Schuitemaker ondoorzichtig geworden. Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat niet alle documenten openbaar zijn, maar dat hierbij een zorgvuldige procedure is doorlopen.

  De bouw van het nieuwe stadion kost de gemeente ongeveer tien miljoen euro. Dit geld wordt niet in het stadion zelf gestoken, maar in infrastructuur, een watergang en een sportpark bij het stadion. Ook draait Zwolle op voor de sloopkosten van het oude stadion; de grond blijft in bezit van de gemeente. Volgens Nijeboer lopen de kosten voor de gemeente op tot twintig miljoen euro vanwege diverse financi?«le transacties, clausules en gunstige kredieten.

  De gemeente heeft volgens de woordvoerder de afgelopen jaren gewaakt voor eventuele illegale staatssteun, waarvan volgens hem dan ook geen sprake is. “Alle gevraagde informatie wordt aan Brussel of Den Haag toegezonden. We zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.”

  Er wordt al ruim tien jaar gewerkt aan de plannen voor een nieuw stadion voor de eerstedivisieclub. In maart 2003 stemde de gemeenteraad in met de bouw van het Oosterenk-stadioncomplex, in samenwerking met een aantal private partijen. Onlangs werd de bouwvergunning onherroepelijk, zodat de bouw binnenkort kan beginnen.

 6. nu worden er vagen gesteld. Als er een echte procedure volgt dan kan het allemaal stil komen te liggen volgens mij. En die procedures kunnen helaas erg lang duren soms. E.e.a. hangt overigens ook sterk af van de compleetheid van een aangeleverd dossier.

  Niet allee staatssteun is overigens ongeoorloofd. Het gaat er dan ook om of de eventuele steun ONGEOORLOOFD is.

  Voor geinteresseerden: de site http://www.europadecentraal.nl
  biedt heel erg veel informatie over o.a europees aanbesteden en staatsteun. Europa decentraal is een kennis en adviescentrum waarin rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken.

 7. Neelie Kroes:
  De echtgenote van Bram Peper die persoonlijk gezorgd heeft voor de gemeentelijke financiering van de ver/herbouw van drie(!) voetbalstadions in Rotterdam. Die Neelie Kroes? ;D

 8. …Beetje jammer he,.. Eerst een jaar zeuren over de “geheimhoudingscultuur” en dan het onderwerp vergeten als je de “stadion-documentjes” in handen hebt… In de ellenlange discussie die we hier op dit log hadden werd meerdere malen gevraagd wat de insteek van D66 was m.b.t. het verkrijgen van de so-called geheime documenten: Ging dit om het principe dat geheimhouding niet Democratisch is of had D66 alleen maar belang bij de documenten vanwege de kwestie van het stadion. D66 reageerde hierop liever niet, maar men vond het wel prettig dat o.a. ik de geheimhoudingsdiscussie aan de kaak stelde. De media vond het ook prachtig en na het doorschuiven van de gevoelige vragen kwam het Ministerie van Binnenlandse zaken met het antwoord dat de geheimhouding met terugwerkende kracht niet mogelijk was. Daarmee was de kous af en had D66 haar documentjes; Helaas hoor je D66 nu niet meer over de gevoelige relatie tussen geheimhouding en Democratie. Realiseert D66 zich wel dat in de toekomst er geen vormfouten worden gemaakt en dat D66 dan niet gebruik kan maken van gevoelige documenten? Ging het D66 nu om een principe of ging het puur om het vrijspelen van een paar documenten?

 9. Beste Rinze,

  Hoewel het onderwerp off-topic is een reactie:
  – Het ging om het principe van openbaarheid en niet om ontbrekende (stadion)documentjes. Raadsleden kregen/krijgen die â???documentjesâ?? al dan niet onder oplegging van geheimhouding.
  – D66 vergeet het onderwerp geheimhoudingscultuur niet en de kous is er niet mee af. Zie hierna het betoog van Jan Zelle in de commissie Bestuur van 11 december 2006. In aanvulling hierop: In de Raad van 8 januari 2007 heeft D66-fractievoorzitter Jan Zelle tegen bekrachtiging van een opgeleg-de geheimhouding gestemd. Daarbij heeft hij tot zichtbaar ongenoegen van burgemeester Henk Jan Meijer verklaard, dat hij dit nu en iedere volgende keer zou doen totdat de toegezegde verbeterde procedure komt. In reactie hierop zei de burgemeester, dat deze in de maak is en eraan komt.

  D66-fractievoorzitter Jan Zelle hield in de commissie Bestuur van 11 december 2006 een kritisch betoog over opereren van burgemeester, B&W, Gemeentesecretaris, Raadsgriffier, Agendacommissie en Presidi-um (Fractievoorzitters). Hun kennisniveau inzake de Gemeentewet is schokkend.

  Verleden

  D66 stelt inzake de slepende geheimhoudingskwestie n?¡ het BIZA-advies van 7 november 2006 en de B&W-reactie van 5 december 2006 vast, dat:
  1. Naar onze mening de gemeente Zwolle gebrekkige kennis heeft van de Gemeente-wet. Dit vindt D66 schokkend, want op deze wet is onze lokale democratie geba-seerd.
  2. D66 vanaf juli 2005 herhaaldelijk onder verwijzing naar artikel 25 lid 3 erop heeft gewezen, dat het geheim verklaren met terugwerkende kracht van weken/maanden/ jaren in strijd is met de Gemeentewet.
  3. Er niettemin vanaf 9 januari 2006 in deze kwestie herhaaldelijk raadsvoorstellen tot het met terug-werkende kracht geheim verklaren op de Raadsagenda zijn gezet.
  4. Slechts door alert reageren D66 herhaaldelijk het aannemen van dergelijke raadsvoorstellen heeft weten te voorkomen.
  5. Het de taak is van de burgemeester om het aanvaarden van raadsvoorstellen in strijd met de wet te voorkomen en bij aanvaarding ter vernietiging bij GS en/of de Minister van Binnenlandse Zaken ter ver-nietiging voor te dragen. Het betreft echter door hemzelf ondertekende raadsvoorstellen.
  6. Het laatste raadsvoorstel van 15 mei 2006, dat B&W blijkens de reactie van 5 december 2006 intrekt is/was om meerdere redenen onjuist:
  a) Het was in strijd met de wet.
  b) Het stelde ten onrechte, dat ingewonnen adviezen uiteindelijk allen luidden: Met terugwerkende kracht geheim verklaren kan. 7 maanden later vermeldt de reactie van B&W het tegendeel.

  D66 is niet/onvoldoende duidelijk welke maatregelen op welke termijn zijn of worden getroffen door Burgemeester, B&W, Gemeentesecretaris, Raadsgriffier, Agenda-commissie en Presidium om herha-ling op z?©?©r korte termijn te voorkomen. Graag in ieder geval van de raadsvoorzitter hierover een nadere uiteenzetting.

  Heden

  De afgelopen 11 maanden is herhaaldelijk door de Gemeente Zwolle gesteld, dat vanaf september 2005 een procedure is afgesproken die herhaling vanaf dat moment zou voorkomen. In de B&W-reactie wordt gesteld, dat in de Zwolse praktijk de procedure wordt nageleefd. Hierbij tekent D66 echter aan, dat:

  1. De procedure slechts regelt bekrachtiging door de Raad van door B&W opgelegde geheimhouding.
  2. Al tenminste vanaf augustus 1980 is volgens D66 nimmer een raadsvoorstel tot opheffing van ge-heimhouding op raadsstukken ingediend. Daarmee zijn die stukken nog geheimzinniger, dan de no-tulen van de Ministerraad. Die worden namelijk uiteindelijk wel openbaar. Waarom niet als eerste als vast raadsagendapunt opgevoerd: Intrekking geheimhouding/Openbaarmaking?
  3. Recent hebben we kunnen meemaken hoe de geheimhoudingsprocedure werkt. Op z??n vroegst in
  het weekend kan een raadslid uit een toegezonden commissiebundel opmaken, dat de donderdag
  ervoor stukken vertrouwelijk bij de raadsgriffie ter inzage liggen. De daaropvolgende maandagavond
  wordt hij/zij geacht voor deze stukken de geheimhouding â??⤽ al dan niet n?¡ kennisneming op die
  maandag (in werktijd) van de ter inzage gelegde stukken â??⤽ te bekrachtigen. Met die bekrachtiging
  maakt hij inzage voor iedere burger onmogelijk. Het raadslid weet vaak zelf niet wat in die stukken
  staat.
  4. De motivering voor te bekrachtigen geheimhouding ontbreekt nogal eens of is uiterst beknopt, terwijl niet wordt aangegeven wanneer er een voorstel tot intrekking van de geheimhouding zal volgen
  5. D66 had graag vanavond gesproken over een nieuw procedurevoorstel.

  D66 hoort van de raadsvoorzitter graag vanavond de toezegging, dat v?³?³r 1 januari 2007 via een nieuwe/verbeterde procedure deze tekortkomingen worden weg genomen.

 10. Kunnen die teksten misschien wat minder uitgebreid?
  Er is toch een optie om linkjes naar raadsverslagen in te voegen?
  Gecombineerd met paar kernpunten om je verhaal te onderbouwen is dan toch een stuk overzichtelijker en maakt het geheel echt leesbaarder

 11. Dank je, Martin; Dit is een uitstekende reactie op mijn ietwat provocerende stukje schrijven. Ik ben in ieder geval content met het feit dat D66-Zwolle hierover dus een duidelijk standpunt inneemt. Uiteraard heb ik nog wel wat vragen, maar in essentie komt het er dus op neer dat de geheimhoudingscultuur en de bijbehorende procedure’s zouden moeten worden gewijzigd. In het afgelopen jaar zijn er aardig wat punten de revue gepasseerd, waarbij het duidelijk werd dat er geen goede redenen zijn voor (eeuwige) geheimhouding. Geheimhouding staat in schril contrast met het principe van een ware Democratie: De burger moet immers haar vertegenwoordiging kunnen controleren. Meerdere keren vroeg ik o.a. via dit log om een goed voorbeeld, waarbij geheimhouding dus wel legitiem zou zijn. Niemand gaf mij een voorbeeld, terwijl de disucssie inmiddels ook in de media werd gevoerd. De paar voorbeelden die men aandroeg kon men via een tijdelijke geheimhouding ook waarborgen. De aanbesteding van een bouwproject zal een periode van geheimhouding in zich dragen; Maar op het moment dat het bouwbedrijf/leverancier bekend is, zal men alle cijfers van de aanbesteding op tafel moeten kunnen leggen. Ook in het geval van eventuele massa-hysterie is het logisch dat men af en toe wat minder transparant handelt, maar ook dit zou slechts van tijdelijke aard mogen zijn.
  In het afgelopen jaar werd dan ook haarscherp duidelijk dat geheimhouding in principe een minder wenselijk instrument is. Daarnaast is de procedure-zelf ook niet ideaal, aangezien men met een eenvoudige verwijzing naar Artikel 10(grondwet) of Artikel 25(gemeentewet) complete dossiers naar de “dark-ages” transporteert. Indien men iets geheim wil verklaren, zal dit dus slechts tijdelijk van kracht kunnen zijn ?©n er dient een exacte verklaring worden uitgegeven, waarbij men aangeeft om welke redenen specifieke stukken uit het daglicht mogen worden gehouden. Een compleet document klakkeloos laten verdwijnen, omdat er een paragraaf aan gevoelige informatie in staat, is dus uit den boze! Er is dus slechts plaats voor tijdelijke geheimhouding, waarbij het duidelijk is in welke catagorie de informatie hoort ?©n een vermelding van een datum waarbij de geheimhouding zal aflopen. Daarnaast ben ik nog steeds van mening dat art.10 en art.25 ouderwetse wetten zijn, die de burger/werknemer beperken om de Democratie te waarborgen. In deze wetten staan belangen vertegenwoordigd die niet aansluiten op het takenpakket van een volksvertegenwoordiger binnen een Ware Democratie. Deze wetten rieken naar Corporatisme, waarbij het scheiden van machten niet iets is wat bij me opkomt….
  In ieder geval bedankt voor de duidelijke reactie en succes met het bestrijden van de voorstellen tot geheimhouding. Vriendelijke groet, …de-altijd-nieuwsgierige Rinze…..

 12. On topic:

  Gisteren heeft RTV-Oost alle fractievoorzitters om een reactie gevraagd. Op de D66-site staat de reactie van Jan Zelle. De slotzin luidt:

  In dit stadium past iedere raadsfractie terughoudendheid. D66 vertrouwt erop, dat B&W op korte termijn de antwoorden op vragen van de Europese Commissie aan de Raad en pers zal sturen.

 13. Het Zwolse echtpaar dat het stadiondossier onder de aandacht van de Europese Commissie bracht en blijft brengen, zegt dat niet te doen omdat ze iets tegen het plan zelf of FC Zwolle heeft. â??˽Het gaat ons puur om de werkwijze van de gemeente.â????.
  Jan Nijeboer en zijn vrouw Driky trokken enkele jaren geleden ten strijde tegen de gemeente. Het echtpaar verloor voorjaar 2003 hun gehandicapte zoon en verwijt de gemeente dat zij meer oog heeft voor zakelijke belangen dan voor problemen van de burgers. Door â??˽ambtelijk falenâ???? zou de zoon niet de optimale verzorging hebben gekregen tijdens de laatste jaren van zijn leven. Omdat ook na zijn overlijden burgemeester en wethouders de wrevel niet weg hebben kunnen nemen, probeert de familie de lokale overheid nu te treffen op een heikel dossier: het plan voor een nieuw stadion voor FC Zwolle. Volgens Nijeboer deugt er weinig van de financi?«le onderbouwing van het project. Zo zou de ontwikkelaar van het stadion de grond veel te goedkoop gekregen hebben. Die bewering zal een van de punten zijn die de Nederlandse regering nu op gezag van de Europese Commissie gaat onderzoeken. Nijeboer informeert â??˽Brusselâ???? met enige regelmaat over de Zwolse ontwikkelingen rond het stadion.

  Tijdens de afgelopen raadsverkiezingen voerde Nijeboer campagne voor een zetel in het stadhuis, voor Plaatselijk Belang Zwolle. Doordat die fractie een zetel hield kwam de gewezen politieman niet op het pluche, maar bleef Albert de Boer zitten.

  Onlangs stond Jan Nijeboer nog met een groot interview in deze krant naar aanleiding van het boek dat zijn (tweede) zoon Alexander schreef over klokkenluider Fred Spijkers. Nijeboer in dat verhaal: â??˽Ik vind dat je altijd integer moet zijnâ????.
  =================
  Bron: http://www.destentor.nl/zwolle/article1006319.ece

 14. Altijd Nieuwsgierig, dus even “soz sdc” bij Google.com ingetypt: De eerste 4 pagina’s die je vindt hebben betrekking op het Zwolsche Stadion: Erg grappig. En het kan natuurlijk nog veel leuker, want Elsevier, de derde pagina weergegeven, geeft aan dat Neelie Kroes vragen gaat stellen over de mogelijk ongeoorloofde staatssteun…. Ja?, zijn we er al? Uiteraard weet Rinze zelf heel weinig dus geheel zonder verwachtingen laten we Google even los op ” Neelie Kroes” en voor je het weet kom je op keywords als Belangenverstrengeling en Witwaspraktijken uit…. Het is dan ook “logisch” dat we deze “dame” voor de Zwolsche affaire aan het werk zetten: Ze heeft blijkbaar verstand van zaken die aansluiten op een wat minder transparant circuit….. (…) Okay, we laten de cynische toon van schrijven even varen en reageren op het feit dat uit deze situatie wederom blijkt dat de afstand van burger tot beleidsmaker gigantisch groot is geworden. Hierover heb ik reeds enkele woorden vuilgemaakt en de vaste bezoeker van dit log zal dit kunnen herinneren: De kritiek had betrekking op de afstand van burger tot beleidsmaker, waarbij de lagere bestuurslagen zich verschuilen achter de beslissingen van een hoger platform. Dit zagen we met de kwestie “geheimhouding” en nu zien we met de situatie “staatssteun” wederom een beroep op een hoger gelegen platform. Met de geheimhouding heeft het een jaar gekost voordat er een mager antwoord kwam, wat overigens niet inging op de essentie van de discussie, maar voorzichtig bleef steken op een vormfout in de procedure. De grote afstand leidt dus tot traag beleid, waarbij lokale bestuurders niet aangesproken kunnen worden op de gang van zaken. Daarnaast is het duidelijk dat gecentraliseerde politiek niet flexibel is en doorgaans geen duidelijk inzicht heeft in de lokale situatie. Gecentraliseerde politiek wordt gepropagandeerd vanuit het perspectief dat we zonder dergelijk machtsinstituut niet uit de problemen komen. Doorgaans worden argumenten doorspekt met doem-scenario’s, waarbij Economie & Milieu als basis dienen voor restrictief beleid. Uiteraard is het verstandig om voor de grote lijnen een duidelijk internationaal collectief hebben, maar samenwerking hoort vrijwillig tot stand te komen, en de overkoepelende bestuurslaag mag niet via de grote lijnen ook alle kleine details willen overnemen. Ondanks dit alles is het redelijk dat de “Eventueel ongeoorloofde staatssteun” onderzocht wordt op de regelgeving die reeds bestaat. Het tegenwerken van landen die (internationale) bedrijven of instantie’s geld toestoppen is een zeer redelijk gegeven aangezien het geld van de burger is ?©n het anders leidt tot oneerlijke concurrentie met bedrijven die geen “doekje voor het bloeden” krijgen. Goed, persoonlijk vind ik het maar niets dat we dit niet Nationaal (Lokaal!!) kunnen oplossen. Ik ben van mening dat indien de gemeente zeer transparant had gewerkt het stadion er al lang had gestaan. Bovendien denk ik dat onduidelijke zaken dan al lang aan het licht waren gekomen ?©n het “heilige” Europa en onze “betrouwbare” Neelie niet in de spotlight hadden hoeven treden. …………..maar goed, blijkbaar waren er dus belangen, waarbij onze gekozen bestuurders besloten om de troebele constructie’s zo veel mogelijk in het donkere achterkamertje te houden….. Geheimhouding, tja,..tklinkt relatief onschuldig, maar precies-daar ging de illusie van een ware Democratie ten onder……..

 15. Allemaal reacties op de bouw van het Fc Zwolle Stadion, maar ik hoor geen enkele reactie op de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Wat gaat dat grapje kosten en met hoeveel % gaan we over die begroting heen?

 16. Ton
  Wat zou je denken van een kunstijsbaan, Wennemars laat wel wat zien.
  En misschien zit er wel meer schaatstalent in Zwolle, dan voetbaltalent!

 17. Niet om het een of ander, maar op 19 januari heb ik het al over het ziekenhuis en de overschrijding van de kosten gehad. De kosten voor het Fc Stadion zijn een schijntje in vergelijking met de grote broer ernaast.
  Bijgaand een leuk artikel:

  Isala stopt bouw kliniek
  door Yang Yang Chiu

  ZWOLLE – Vlak voor de aanbesteding, hebben de Raad van Bestuur en de Medische Staf van de Isala klinieken gisteren besloten de kapitale nieuwbouw uit te stellen.
  Zie ook:
  Bouw ziekenhuis Zwolle uitgesteld
  Alle opties nog open voor Isala klinieken
  E?©n locatie was eis bij fusie

  VORIGE
  START
  STOP
  VOLGENDE
  Het Zwolse ziekenhuis heeft zichzelf tot eind dit jaar gegund om de financi?«le consequenties van het omvangrijke plan tegen het licht te houden.

  De Isala klinieken zijn bang dat de nieuwbouw, waarover al jaren wordt gesproken, een stuk duurder wordt dan de geplande 300 miljoen euro. Deze vrees is onder meer gebaseerd op ervaringen van het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch. Daar vielen de kosten voor nieuwbouw zo’n veertig miljoen euro hoger uit.

  Marjanne Sint, die dit jaar is aangetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur, is van mening dat ze de zorg van de pati?«nten in de waagschaal zou leggen als de huidige nieuwbouwplannen gewoon doorgaan. “Dit is zeer ingrijpend”, erkent ze. “We moeten de tijd nu gebruiken om te kijken hoe we nieuwbouw op de locatie Sophia kunnen laten doorgaan.”

  Naast de ontwikkeling van plannen, met ‘groen licht’ van gemeente en ministerie in 2004, zijn de eerste concrete activiteiten al wel in uitvoering. Zo werd vorig jaar begonnen met de bouw van de assemblagekeuken. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van de parkeergarage achter het ziekenhuis.

  Luisterd er dan niemand?

  Vrees voor extreme overschrijding van de kosten, zoals de nieuwbouw voor ziekenhuis in Den Bosch met liefst veertig miljoen over de begroting vloog.

Reacties zijn gesloten.