Nieuwe ambtenaren Zwolle leggen ambtseed af

Foto van auteur

Medewerkers die met ingang van 1 maart 2007 in dienst treden van de gemeente Zwolle zijn verplicht een ambtseed af te leggen. Dit heeft het college van B&W besloten naar aanleiding van het wijzigen van de Ambtenarenwet. Door het ondertekenen van de ambtseed beloven nieuwe medewerkers onder meer dat zij de vuistregels van de gemeente Zwolle naleven, vertrouwelijk omgaan met gemeentelijke informatie en dat zij zich inzetten voor het algemeen belang van de stad en de burgers.

Het afleggen van de ambtseed wordt een onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Als afsluiting van het introductieprogramma wordt de ambtseed uitgesproken en ondertekend ten overstaan van een directielid van de gemeente Zwolle. Het afleggen van een ambtseed heeft als doel dat nieuwe medewerkers een beter beeld krijgen van hun bijzondere positie als ambtenaar.

Huidige medewerkers krijgen een persoonlijke brief van de gemeentesecretaris thuisgestuurd. Hierin worden zij uitgenodigd om de ambtseed af te leggen in een schriftelijke verklaring. Deze verklaring wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Het is voor huidige medewerkers niet verplicht om een ambtseed af te leggen.

Stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerd personeel wordt gevraagd om een integriteitverklaring te tekenen.

In 2006 is de Ambtenarenwet uitgebreid met een aantal bepalingen over integriteit. Onder meer dat nieuw in diensttredend personeel verplicht is een ambtseed of belofte af te leggen.

Binnen de gemeente Zwolle wordt tot nu toe nog geen ambtseed afgenomen. Het onderwerp integriteit is wel onder de aandacht van het personeel geweest, met name door de opgestelde vuistregels. Deze zijn als volgt:

·         De leidinggevenden hebben voorbeeldgedrag.

·         We gebruiken bedrijfsmiddelen functioneel.

·         We bewaren onze onafhankelijkheid.

·         We leven wetten, voorschriften en regels na.

·         We gaan zorgvuldig om met bedrijfsinformatie.

Het afleggen van een eed is een formele daad waarbij de ambtenaar uitdrukkelijk verklaart zich als een goede ambtenaar te gedragen. Een eed bestaat uit een inhoudelijk deel en een bekrachtigingformule.

1 gedachte over “Nieuwe ambtenaren Zwolle leggen ambtseed af”

  1. Het afleggen van een ambtseed heeft als doel dat nieuwe medewerkers een beter beeld krijgen van hun bijzondere positie als ambtenaar?.. aha,.. We leven wetten, voorschriften en regels na? We gaan zorgvuldig om met bedrijfsinformatie?… ….okay, dit is dus duidelijk ook ter versterking van de geheimhoudingscultuur. We vinden dit dan ook terug, in de bewust onduidelijke brei van wetjes en verwijzingen, bij het relatief nieuwe artikel 125quinquies f. Hier wordt gewezen op een procedure die klokkenluiders moeten volgen als ze misstanden signaleren:

    f.een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is.

    Er wordt in het stuk schrijven wel aangegeven dat een klokkenluider geen nadelige gevolgen zal ondervinden indien hij zich aan de procedure houdt. De procedure echter houdt in dat de klokkenluider bij zijn meerderen moet rapporteren: Dit is natuurlijk geen wenselijk gegeven, aangezien de klokkenluider juist kritiek heeft op (het systeem van) zijn meerdere. Deze regelgeving is dan ook bedoeld om ambtenaren die problemen signaleren binnenshuis te houden; De eed zorgt ervoor dat ze nog makkelijker kunnen worden afgestraft indien ze in het openbaar treden met de misstanden ?©n de procedure zorgt ervoor dat klokkenluiders zich moeten melden binnen het systeem dat ze bekritiseren. Indien het werkelijk om de integriteit zou gaan, dan zou deze systematische belangenverstrengeling niet in regels worden opgenomen. Indien men werkelijk voor een integere overheid wil strijden dan dient met de Wet Openbaarheid van Bestuur te herzien. Bovendien zou men ook artikel 25 van de gemeentewet anders moeten inrichten. Beide zijn in strijd met het principe dat de burger haar volksvertegenwoordiging moet kunnen controleren en zijn dus geen bijdrage aan een ware Democratie. An-sich is er niets mis met een beroepseed, mits deze maar betrekking heeft op wetten die de Democratie dienen. Dit is in mijn ogen echter niet het geval en ik wil nogmaals even wijzen op het gegeven dat er tot nu toe geen enkele politicus is geweest die legitimiteit aan geheimhouding weet te koppelen; Waarom dan deze wetten als er geen goede argumenten voor kunnen worden aangedragen? Dit is dan nogmaals een verzoek aan onze lokale politici om een goede reden te geven voor geheimhouding. Ik wil dus de VERTEGENWOORDIGERS VAN MIJN STEM nogmaals de gelegenheid bieden om hierop te reageren. Alvast bedankt.

Reacties zijn gesloten.