Minder regels voor vrijwilligersorganisaties

Foto van auteur

Het college van burgemeester en wethouders gaat het vrijwilligersorganisaties eenvoudiger maken bij het organiseren van activiteiten. B&W onderzoekt mogelijkheden om regels te schrappen en kijkt naar vrijstelling van bijvoorbeeld het betalen van precariobelasting bij kleinschalige activiteiten. Bovendien komt het college met een voorstel om in dergelijke gevallen de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen.

In het aan de raad aan te bieden voorstel wil het college inzetten bij precariobelasting voortaan vrijwilligersorganisaties vrijstelling te verlenen voor het organiseren van activiteitengrond op grond van de gemeente die kleiner is dan 200 vierkante meter. Daarbij sluit het college aan bij het criterium dat nu al geldt voor barbecues en straatfeesten.

B&W van Zwolle schrijft dit in een raadsbrief naar aanleiding van een motie die vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling is aangenomen. In die motie kreeg het college de opdracht te onderzoeken wat de precieze verhoudingen zijn tussen gemeentelijke heffingen en het ontvangen subsidiegeld.

Reeds eind vorig jaar is reeds gestart met het project ‘Niet leuker, wel makkelijker’. Hierin wil de gemeente Zwolle in samenwerking met SportService en de Zwolse Vrijwilligerscentrale de Zwolse regelgeving doorlichten op vrijwilligersvriendelijkheid. Het project ontwikkelt onder ander een instrument om nieuwe regelgeving te toetsen, knelpunten in bestaande regelgeving te inventariseren en met betrokkenen te zoeken naar oplossingen voor geconstateerde knelpunten. Zo heeft de Vrijwilligerscentrale onlangs de eerste ’tafeltjesavonden’ voor vrijwilligersorganisaties omtrent wet- en regelgeving georganiseerd. Het college constateert nu dat het eerst heffen van leges om vervolgens deze te subsidiëren, een vorm is van ongewenst “rondpompen van geld”. 

 

In het collegeprogramma “Samen voor Zwolle”wordt ingezet op ondersteuning en stimulering van vrijwilligerswerk. Daarbij is gesteld dat met minder regels de drempel voor vrijwilligerswerk wordt verlaagd. Hoewel regels niet voor niets worden gesteld wordt in het actieprogramma Vrijwilligerswerk de komende jaren ingezet om hier een ommekeer te brengen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)