Geen welkom voor bijzondere doelgroepen in de wijk

Foto van auteur

Zwolle – Zwolle heeft een naam hoog te houden als het gaat om huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Dat stelllen de raadslid Patrick Rijke en burgerlid Remko de Paus van GroenLinks woensdag. "Veel inwoners van onze gemeente ondervinden beperkingen als het gaat om wonen. Soms gaat het daarbij om onaangepast gedrag richting buren en buurt, andere keren om psychische beperkingen die het voeren van een eigen zelfstandig huishouden ingewikkeld maken. De verhuizing van de Herberg en dagopvang Bonjour zijn geslaagde voorbeelden van de inpassing van bijzondere doelgroepen in de stad. Maar ook op kleinere schaal zijn er succesverhalen, waar de oude en nieuwe buren elkaar in positieve zin weten te vinden."

Meerdere malen heeft de Zwolse gemeenteraad zijn betrokkenheid bij dit onderwerp getoond. Een van deze momenten was op 23 juni 2008, toen de door GroenLinks geïnitieerde motie “Welkom in de buurt” met brede steun in de raad werd aanvaard. Via de motie vroeg de raad het college methodes te ontwikkelen waardoor óók gemeenteraadsleden actieve betrokkenheid zouden hebben in informatie naar de toekomstige buren. GroenLinks betreurt het dat op basis van de berichtgeving in de Stentor van zaterdag 8 oktober 2011 de indruk ontstaat dat het college in het defensief is gedrongen. Twee recente voornemens voor huisvesting van bijzondere doelgroepen blijken veel protest op te roepen, waardoor ernstige vertraging optreedt en zelfs onder voorwaarden (een jaar „op proef‟ in de Aa-landen) pas wordt overgegaan tot huisvesting. Bepaald geen warm welkom voor de nieuwe, toekomstige bewoners. Voor GroenLinks aanleiding tot het stellen van een aantal vragen aan het college.

GL: "Op voorstel van het college is in 2008 een traject in gang gezet om te komen tot resultaatafspraken voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. Deze afspraken werden de raad op 14 november 2008 bekrachtigd. Aan veel van de plannen die in 2009 zouden worden afgerond, wordt nog steeds gewerkt. Over de planning blijkt het college in korte tijd verschillende signalen af te geven. Zo zou eind 2008 een kaart beschikbaar zijn op basis waarvan een spreidingsbeleid zou worden gemaakt. Maart dit jaar laat de gemeentelijk woordvoerder in de krant weten dat deze waarschijnlijk nog voor de zomer beschikbaar is via de gemeentelijke site, in de voortgangsrapportage van juli 2011 wordt gesproken over 1 september 2011 en afgelopen zaterdag laat de gemeentelijk woordvoerder optekenen dat er nog heel veel vragen te beantwoorden zijn voordat de kaart openbaar gemaakt kan worden. Dit roept het beeld op dat het college niet goed weet welke stappen nu precies wanneer gezet gaan worden en door wie."

Daarbij komt volgens GL, dat de ontwikkelingen sinds het maken van de afspraken in 2008 niet stil hebben gestaan, maar niet in de afspraken verwerkt zijn:

A. Het college heeft publiekelijk gemaakt bezig te zijn met nieuwe huisvesting op een aantal terreinen: inloophuis voor zwerfjongeren (opening in 2012?), herhuisvesting Nel Banninkhuis in 2013. Mogelijk worden er nog voorbereidingen getroffen voor een Exodushuis (het college liet de raad voor de zomer weten de initiatiefnemers te ontraden verder te gaan, maar welk resultaat dit heeft gehad is ons niet bekend).

B. De ontwikkelingen binnen de Awbz maken dat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid zullen krijgen voor bijzondere doelgroepen (als gevolg van extramuralisering en de overdracht van financiering vanuit de Awbz en jeugdzorg naar de Wmo). Afgelopen zaterdag kwam hier nog de noodkreet van de politie bij (in de Volkskrant) dat de bezuinigingen in de GGZ meer overlast zullen geven door daklozen en verslaafden in steden. Als centrumgemeente is Zwolle dan weer aan zet deze groep een plek in de maatschappelijke opvang te bieden.

Vragen

Communicatie

De Stentor pakte afgelopen zaterdag, 8 oktober 2011, breed uit over de huisvesting bijzondere doelgroepen en de spreiding van de crisisopvang in het bijzonder.

1. Heeft de gemeente actief ingestemd met de komst van woningen voor crisisopvang naar de Aa-landen?

a. Zo ja, waarom is dan tussen de eerste door de krant opgetekende protesten in maart 2011, herhaalde signalen in juli en september 2011 en het afgelopen zaterdag breed uitgemeten aanhoudende protest niet overwogen de gemeenteraad actief in te zetten in de communicatie naar de buurt toe? Is het college bereid dit in het vervolg wel te doen?

b. Zo ja, waarom is dan in de krantenberichten van maart, juli, september en oktober deze gemeentelijke instemming niet in de berichtgeving terug te lezen?

c. Zo nee, waarom is het dan niet mogelijk gebleken tussen partijen tot overeenstemming te komen?

2. Heeft de communicatie naar de buurt toe plaatsgehad volgens het gemeenschappelijk protocol van gemeente, instellingen en corporaties?

Zo ja, beoordeelt de gemeente de reactie van bewoners dan als Nimby-gedrag? Is de gemeente ook zelf met de bewoners in contact getreden? Heeft de wethouder persoonlijk een rol gehad in gesprekken met omwonenden?

3. Is de volgens de tussenrapportage inmiddels gestarte publiekscampagne ook in dit geval ingezet?

4. Is het college bereid de communicatie naar toekomstige buurten te intensiveren en te vernieuwen, door zelf een nadrukkelijkere rol te nemen en bijvoorbeeld gemeenteraadsleden en ervaringsdeskundigen uit andere buurten in te zetten?

Visie op spreiding

De raad heeft het college opgedragen de raad een huisvestingsprogramma bijzondere doelgroepen voor te leggen voor besluitvorming. In de informatienota van juli 2011 gaat het college niet concreet in op deze opdracht. Een programmatische aanpak voor deze doelgroep werd overigens ook in het Woonplan 2011-2015 nog aangekondigd.

5. Wanneer wordt voornoemd programma voor besluitvorming aan de raad voorgelegd?

6. Is het college bereid de al voor 2008 aangekondigde kaart nog dit jaar openbaar te maken en de gemeenteraad een hieraan gekoppeld spreidingsbeleid voor besluitvorming voor te leggen, dat uitgaat van een evenwicht tussen de belangen van ALLE inwoners (bijzonder of niet)?

7. Gaat het college de uitkomsten van de gemaakte resultaatafspraken en de ontwikkelingen sinds 2008 verwerken in geactualiseerde afspraken met alle partners?

Namens de fractie van GroenLinks,

Patrick Rijke, raadslid

Remko de Paus, burgerlid

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Geen welkom voor bijzondere doelgroepen in de wijk”

  1. Dit valt me toch een beetje tegen van de stad die als eerste Centrumgemeente een Stedelijk Kompas had in febr. 2007 en die nog steeds een wethouder kent met ervaring in en met de doelgroepen én actief in de VNG dit domein verrijkt met goede ideeën. Waar gaat dit nu toch mis? Had je misschien toch niet weg moeten gaan als beleidsambtenaar Remko? Of is Erik Dannenberg teveel met andere (verkeerde?) prioriteiten bezig?
    Kom op Zwolle! Laat je sociale gezicht ook in concrete praktijk zien.

Reacties zijn gesloten.