Sterke daling aantal overvallen regio IJsselland

Foto van auteur

Zwolle – Politie IJsselland kijkt tevreden terug op het jaar 2011. Over de gehele linie is het aantal misdrijven in IJsselland licht teruggelopen van 26.869 naar 26.507 misdrijven; een daling van 1,3%. Opvallend is de sterke daling van het aantal overvallen in 2011. Deze gingen maar liefst met 37% naar beneden. Ook het aantal autokraken laten een dalende tendens zien. Woninginbraken daarentegen zijn in 2011 gestegen. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers kwam uit op 21, vijf lager dan het jaar ervoor.

In 2009 en 2010 waren de overvalcijfers in onze regio fors toegenomen. De langetermijn-trend van zo’n 36 overvallen per jaar werd met respectievelijk 48 en 46 in beide jaren ruim overschreden. In 2010 werd hiervoor een speciaal overvallenteam opgericht dat het tij heeft doen keren. In 2011 is er flink geïnvesteerd door het korps IJsselland op de aanpak van overvallen. Overvallen vormen voor slachtoffers een ingrijpende en bedreigende gebeurtenis, waarvan de psychische verwerking vaak langere tijd in beslag neemt. Zij hebben niet alleen veel impact op het slachtoffer zelf maar ook op een (grote) kring om het slachtoffer en op de hele samenleving. Deze extra investeringen bestonden uit een heel pakket maatregelen.


Enkele voorbeelden hiervan zijn de vergroting van de heterdaadkracht, opsporingscommunicatie, ondersteuning van landelijke acties, snelle informatie-uitwisseling en forensisch onderzoek. De vergroting van heterdaadkracht bijvoorbeeld is niet alleen iets van de politie zelf, ook het betrekken van burgers bij opsporing heeft een vlucht genomen. Burgernet is inmiddels in meerdere gemeenten actief en het bereik van burgers via social media (zoals Hyves, Twitter) is groot. Het resultaat op overvallen in 2011 was uiteindelijk een totaal van 29, een daling van 37%!

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken steeg in 2011, net als in 2010 het geval was. Ook dit is een speerpunt voor de Politie IJsselland, wat geresulteerd heeft in een programmatische aanpak voor de lange termijn en een woninginbrakenteam voor de korte. Om op korte termijn het aantal woninginbraken verder terug te dringen, is regiobreed een gecoördineerde tactische inzet op woninginbraken georganiseerd Binnen een tactisch team woninginbraken wordt de expertise vanuit de recherche, analyse, informatie en forensisch onderzoek gebundeld om op een slimme en creatieve manier meer daders op te sporen. Dit team, dat half november is gestart, heeft in ongeveer zes weken tijd al 10 verdachten opgepakt die in verband worden gebracht met 30 zaken. Een goede opsteker voor de aanpak van woninginbraken dus. Op de lange termijn willen we samen met het bestuur en het openbaar ministerie de aanpak van woninginbraken verbeteren door dit probleem programmatisch aan te pakken. Kernwoorden hierin zijn co-creatie, intensiveren van Politiekeurmerk Veilig Wonen, versterking heterdaadkracht en burgerparticipatie. Het aantal woninginbraken kwam in 2011 uit op 1.846 ten opzichte van 1.546 in 2010, een stijging van 19%. Opvallende tegenpool is Deventer, die een daling op woninginbraken laat zien van 20% (van 494 naar 395).

Auto-inbraken

Het aantal autokraken alsmede de diefstal van auto’s in de hele regio gedaald met zo’n 15%. Opvallende uitschieter is Zwolle, met een afname van 949 in 2010 naar 647 in 2011, oftewel 32% daling. Naar aanleiding van de hoge cijfers in 2010 heeft de politie – o.a. via de media – extra aandacht bij het publiek gevraagd voor deze vorm van criminaliteit. De bewustwording van auto-eigenaren dat men geen waardevolle goederen in de auto moet achterlaten, blijft een belangrijk gegeven.

Verkeersslachtoffers

Wat betreft de verkeersveiligheid, is het aantal dodelijke verkeersslachtoffer gedaald met 19% van 26 in 2010 naar 21 in 2011. Het aantal verkeersgewonden daarentegen is toegenomen van 392 naar 435. De stijging laat zich moeilijk verklaren. De ongevallen vonden verspreid door de regio en de werkgebieden plaats, we signaleren geen trend of concrete hotspots. Het aantal processen-verbaal voor rijden onder invloed blijft nagenoeg gelijk.

Jeugdige verdachten

De cijfers van 2011 laten – net als vorig jaar – een positieve tendens zien van het jeugdige aantal verdachten. De categorie minderjarige verdachten (12 t/m 17 jaar) daalt met 10% van 725 naar 649. Ook de totale groep jeugdige verdachten (12 t/m 24 jaar) laat een daling zien van ruim 8%. Dit nam af van 2.380 in 2008 naar 2.179 in 2011. Aanpak van jeugdoverlast c.q. jeugdcriminaliteit heeft binnen ons korps prioriteit. Het vroeg signaleren van hinderlijke, overlastgevende en criminele jongeren en jeugdgroepen is van groot belang. Deze signalen registreren we om vervolgens de problematiek in kaart te kunnen brengen. We delen relevante informatie met onze netwerkpartners (met name bestuur, onder- nemers, partners in de zorg- en strafrechtketen) stimuleren een programmatische / integrale aanpak waarbij alle partijen gezamenlijk en ieder voor zich bijdragen aan het aanpakken van de criminele jeugdgroepen. De aanpakken zijn ook gericht op individuele jongeren.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Sterke daling aantal overvallen regio IJsselland”

  1. Vertekende cijfers!
    Omdat de politie meestal toch niets doet als je ze belt, zijn dit vertekende cijfers, Veel mensen bellen de politie niet meer omdat er toch geen actie op volgt. Als je aangifte doet ben je een halve dag kwijt op het politiebureau. En neem alleen al het vuurwerk afsteken op de dagen voor en na oudjaarsdag. Geen politie gezien.

Reacties zijn gesloten.