Geen Exodushuis aan Muijdermanstraat

Foto van auteur

Zwolle – Stichting Exodus Zwolle heeft laten weten af te zien van het voornemen om een Exodushuis aan de Muijdermanstraat 2 te vestigen. Het College van burgemeester en wethouders vindt dit besluit volledig op zijn plaats en komt zelf ook tot dit oordeel. De bewoners en belanghebbenden in de omgeving van de Muijdermanstraat worden per brief geïnformeerd.

De informatieavond op 26 september jongstleden heeft duidelijk gemaakt dat er bij een overgroot deel van de omwonenden en belanghebbenden geen vertrouwen is in de mogelijkheid om met elkaar randvoorwaardelijke afspraken te maken om bij de komst van een Exodushuis, de veiligheid en leefbaarheid in de buurt voldoende te verzekeren. Dit gebrek aan vertrouwen is mede ontstaan door de tegenstrijdige berichtgeving en de overrompelend ervaren communicatie rond de mogelijke komst van een Exodushuis. Het College van Burgemeester en Wethouders wil opvang en ondersteuning bieden aan wie dat (tijdelijk) nodig heeft. Hieronder vallen ook (ex-)gedetineerden die werken aan het terugkeren in de samenleving. De komst van een voorziening als het Exodushuis vraagt echter om een open en op vertrouwen gestoeld communicatie- en besluitproces waarin verschillende belangen kunnen worden afgewogen. Helaas is daar nu onvoldoende basis voor. Het college gaat het proces rondom de beoogde komst van het Exodushuis evalueren en op basis daarvan bezien hoe in de toekomst ruimte geboden kan worden aan het resocialiseren van (ex) gedetineerden in Zwolle. De gemeente Zwolle neemt contact op met de huidige eigenaar van het pand aan de Muijdermanstraat 2. De gemeente blijft daarover in gesprek met de buurt.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

124 gedachten over “Geen Exodushuis aan Muijdermanstraat”

 1. Zou niet te vroeg juichen. De gemeente is nog steeds in gesprek met de verhuurder. Lees vooral het laatste stukje maar even. Geen exodushuis, maar wellicht een andere vorm?

 2. :o:o
  Ik vraag me af in welke woonwijk de volgende pogimg wordt gedaan.
  Want gemeente Zwolle vond het plaatsen in een woonwijk niet het probleem, maar alleen de communicatie erover.
  :o:o

 3. UPDATE:

  Brief van college aan gemeenteraad:

  Inleiding
  Op 26 september 2012 is er in wijkcentrum SIO een informatieavond gehouden rond de voorgenomen vestiging van een Exodushuis aan de Muijdermanstraat 2. Het verloop en de uitkomst van deze avond is aanleiding geweest tot heroverwegen van dit voornemen.

  Kernboodschap
  Als initiatiefnemer heeft de Stichting Exodus Zwolle op 1 oktober 2012 bekend gemaakt dat van het voornemen tot vestiging van een Exodushuis aan de Muijdermanstraat 2 wordt afgezien. Woningbouwcorportatie SWZ is tot eenzelfde conclusie gekomen en ook ons college kan niet anders concluderen.
  Wij zullen het proces rond de mogelijke vestiging van een Exodushuis aan de Muijdermanstraat in de komende periode evalueren. Uiteraard zullen wij deze evaluatie delen met uw Raad. Mede aan de hand van de evaluatie gaan we bezien hoe we resocialisatie van ex-gedetineerden in Zwolle verder vorm kunnen geven.

  Argumentatie
  ⤽Iedereen doet mee⤝ is de rode draad in ons collegeprogramma. Voor ons college betekent dit dat wij uitgaan van de kracht van de stad waar deze aanwezig is en dat wij ondersteuning en opvang bieden aan wie dat (tijdelijk) nodig heeft. Onder die laatstbedoelde mensen vallen ook (ex-)gedetineerden die werken aan terugkeer in de samenleving. Daarom willen wij een voorziening gericht op resocialisatie van (ex-)gedetineerden in onze stad mogelijk (blijven) maken.

  Zoals in geval van het voorgenomen Exodushuis aan de Muijdermanstraat 2, komt het initiatief vaak van één of meerdere zelfstandig opererende maatschappelijke partijen. Maatschappelijke partijen die deskundig zijn en hun eigen rol en verantwoordelijkheid nemen. Met erkenning van die rol en zelfstandige positie vinden wij het desondanks nodig dat in nauw partnerschap met ons als gemeente wordt opgetrokken. Dit betekent voor partijen in de stad en voor ons als gemeente dat actief partnerschap steeds tijdig wordt gezocht. Juist als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor en in staat tot het bewaken van een brede belangenafweging, zeker waar voorzieningen in het geding zijn met een grote (potentiële) impact op de omgeving. De organisatie van een zorgvuldig proces van communicatie richting betrokkenen in de buurt is daarbij essentieel.

  Met name in het communicatieproces met de buurt rond de Muijdermanstraat 2, is dat onvoldoende gebeurd. Op cruciale momenten heeft het noodzakelijke partnerschap onvoldoende invulling gehad. Het uiteindelijke effect is dat moet worden afgezien van de vestiging van een Exodushuis aan de Muijdermanstraat.

  De informatiebijeenkomst op 26 september in wijkcentrum SIO heeft definitief duidelijk
  gemaakt dat er bij een overgroot deel van bewoners en belanghebbenden een groot gebrek aan vertrouwen is ontstaan. De bron van dit gegroeide wantrouwen is de als tegenstrijdig en overrompelend ervaren communicatie rond de mogelijke komst van een Exodushuis. Hiermee is een noodzakelijk proces van open communicatie verstoord en is daar waar een gezamenlijke uitnodiging tot gesprek op zijn plaats was, een eigenstandige mededeling gedaan. Dit heeft het vertrouwen in de mogelijkheid om met de Stichting Exodus, langdurig geldende beheersafspraken te maken waarin rekening wordt gehouden met de buurtbelangen, ondermijnd. Gezamenlijk optrekken van de Stichting Exodus, woningcorporatie SWZ en ons college in een regisserende rol gedurende de laatste drie weken van het proces, heeft de ontstane situatie niet kunnen omkeren.

  Consequenties
  Op de betrokken locatie zal er geen Exodushuis gehuisvest worden.

  Communicatie
  Op woensdag 3 oktober 2012 zijn de bewoners in de buurt rond Muijdermanstraat 2 per brief geïnformeerd.
  Wethouder N. Vedelaar heeft de betrokken (bewoners)organisatie(s) persoonlijk geïnformeerd.

  Vervolg
  Zoals beschreven onder ⤽argumentatie⤝ wil ons college medewerking verlenen aan initiatieven gericht op de realisatie van een voorziening ten behoeve van de resocialisatie van (ex-)gedetineerden. Een dergelijke voorziening vraagt om een uitermate zorgvuldig proces van voorbereiding. En dat een dergelijk proces alleen tot stand kan komen door middel van een solide en op vertrouwen gebaseerd partnerschap tussen zelfstandige partijen en de gemeente. Het is van belang om in deze specifieke situatie maar ook in andere voorkomende situaties scherp te kijken naar rolneming van de gemeente, corporaties en particuliere initiatieven zodat vanuit algemeen en specifiek belang het juiste proces doorlopen wordt en goed onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden.

  Openbaarheid
  Deze nota is openbaar.

 4. UPDATE

  Brief van Exodus aan college van Zwolle:

  Exodus biedt gemotiveerde (ex-)gedetineerden de kans de criminaliteit achter zich te laten en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Dit bekroonde werk bestaat in ons land al dertig jaar. De behoefte hieraan is aangetoond voor de regio Zwolle. Gemeente, woning-corporaties en andere belanghebbenden hebben zich daarom eerder voorstander getoond van de vestiging van een Exodushuis in Zwolle.

  Voor dit werk leek een geschikte en voor bijzondere doelgroepen bestemde locatie beschikbaar te zijn aan de Muijdermanstraat in Zwolle. Het bestuur van Stichting Exodus Zwolle wilde samen met de gemeente Zwolle en de woningcorporaties in contact treden met buurtbewoners en andere belanghebbenden. Exodus meent dat goed contact over en weer noodzakelijk is voor de buurt én de bewoners van een Exodushuis.

  De als informatie-bijeenkomst bedoelde avond van 26 september j.l. heeft bij het bestuur van Exodus Zwolle de indruk gewekt dat het beoogd wederzijds contact op korte termijn weinig kans heeft. Ons bestuur stelde vast dat het niet mogelijk was doel en werkwijze van de Stichting Exodus te presenteren. Daarvoor was er te veel weerstand en wantrouwen. Het lijkt niet mogelijk alsnog een voldoende positieve wending te geven aan het proces met en in de buurt. Het bestuur trekt zich deze ontwikkeling en de eigen rol daarin aan.

  Het bestuur wil zich blijven inzetten om dit voor de regio Zwolle beslist noodzakelijke werk op gang te krijgen. De ontstane situatie omtrent de beoogde locatie noopt evenwel af te zien van de verdere procedure ten aanzien van de Muijdermanstraat in Zwolle. Samen met de Gemeente en de woningcorporaties zal alsnog een andere locatie gezocht moeten worden waar in goed overleg met omwonenden en andere belanghebbenden een Exodushuis gevestigd kan worden op een stabiele en veilige manier zoals daar ook in elf andere Nederlandse steden al sprake van is.

  Wij roepen u, College van Burgemeester en Wethouders, op zich samen met de Raad, de corporaties en ons in te blijven zetten om voor beschadigde mensen die succesvol willen terugkeren naar de maatschappij een betrouwbare nieuwe start mogelijk te maken van een Zwols Exodushuis.

  Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Mariska Pekkeriet

  Vice- voorzitter Stichting Exodus Zwolle

 5. VVD raadslid G. v.d. Kooy twittert:

  Opvanghuis voor (ex)gevangenen in Zwolle Zuid van de baan. Alert blijven dat het nu niet in andere woonwijk komt!

  En vervolgens…

  Gevangenen is synoniem voor veroordeelde boeven! Gedetineerden wordt vooral gebruikt door mensen uit de subsidie vretende opvang industrie!

 6. Het bestemmingsplan op de Brinkhoek is enkel ‘bouw van villa’s alleen mogelijk voor particuliere eigenaren die meer dan de Balkenende norm verdienen’ 😉

  Maar, mooi dat de Muijdermanstraat verschoond blijft van criminelen, maar waaar komt het nu. Krijgen we eenzelfde zoektocht als toen met De Herberg? Doet ‘em daar maar naast dan!

  En Papje raakt ‘em vandaag goed 😀

 7. Fractievoorzitter D’66 Hans de Vries twittert ook mee:

  Helaas zijn er Zwolse politici die populisme bedrijven over rug van exgedetineerden. Solliciteren misschien voor lijsttrekker PVV Zwolle.

  @jvb038 ik maak me boos over tweets van Gerrit vd Kooy

  Fractievoorzitter CU John van Boven:

  @HansEdeVries Duidelijk en daar kan ik me wat bij voorstellen.

  GL raadslid Patrick Rijke:

  Exodushuis niet in woonwijk, zeg je. Waar dan wel? Mensen komen toch keer terug in de samenleving. #welkomindebuurt Levenslang?

  VVD raadslid G. v.d. Kooy:

  @HansEdeVries @jvb038 Ik ben al veel langer boos over de totale minachting van de burgers door de “opvangindustrie” en sommige politici!

 8. Ik zou wel eens willen weten wie er verantwoordelijk is/was voor alle mis communicatie, omtrent de locatie. Door wie werd buurt bijna voor een voldongen feit gesteld. Was dit de gemeente? Of lag dit bij de stichting exodus/woningbouwvereniging.
  Wanneer werd de gemeente ingelicht,pas toen het tussen de stichting en de woningbouwvereniging rond was?

 9. Jammer,ik zoek rustig verder naar een mooi plekje.
  Woonboerderij “de oude Mars”
  Vlak bij burgervader Henk Jan M.

 10. haha, dennis! Je eigen pleidooi tegenspreken! Opzeker : Post van de dag! (Hey, misschien een leuk item voor WLZ?)

  verdienen, verdien=stam +T = verdient tog?;)

 11. Ingrid jou zou nooit erachter komen en niemand zal het weten wie er verantwoordelijke voor was, want de gemeente weet alles wat er in haar eigen stad gebeuren gaat en zal gebeuren en ze zullen zeggen dat ze er niks van weten maar dat vind ik onzin want zoiets gaat nooit zonder dat er de gemeente daaover geinformeerd word dus…
  Ik hoop dat de buurtbewoners nu wel rust hebben gevonden en dat ze duidelijk konden laten dat ze zoiets niet wouden accepteren!
  Ik hoop ook dat er voor die mensen een andere huisje ergens gevonden wordt

 12. De gemeente is veel te inschikkelijk met dit soort situaties. Men moet niet in discussie gaan met de burgers maar die mensen gewoon plaatsen. Ook ex-gedetineerden hebben het recht om te wonen.

 13. @ ja-tja en @ Lennard

  Jammer dat jullie een andere wijk erbij willen naaien. Ook daar wonen mensen die ’s morgens vroeg hun huis verlaten om naar het werk te gaan.

 14. Was niet alleen een miscommunicatie al had Exodus in 2007 deze locatie aagemeld bij de bewoners om in nu de deuren te openen waren ze ook tegen geweest mensen willen dit niet in hun wijk.

  Ik denk dat de regering een wet moet maken bv iedere stad met meer dan 100000 inwoners een Exodus huis weten de steden waar ze aan toe zijn en de gemeente zoekt een passende locatie.

 15. @ Hans van Eijsden : een hele mooie quote.
  Er zijn nogal wat mensen die een misplaatst gevoel van rechtvaardigheid hebben. Opkomen voor “minderheden” is niet altijd juist. Er zijn meer elementen die meespelen.

  @blauwvinger “een passende locatie” zou dan vooraf gedefinieerd moeten worden. Dan bedoel ik dus niet een locatie met scholen, woningen etc. rondom.

 16. @hajo,

  Wat heeft reintregatie voor zin dan met jouw voorwaarden ? Lijkt mij verstandig om een drugs veslaafde ex-gedetineerde om die niet naast een dealers/koffieshop te plaatsen.

  Heb jij echt de illusie dat er in jouw wijk geen enkele ex-gedetineerde woont,geloof mij maar dat zijn er meer dan jij denkt:o

 17. Er zijn meer plaatsen dan midden in een woonwijk of naast een dealer/koffieshop.
  Reintegratie mag nooit ten koste van anderen gaan.
  De reintegrant heeft zijn positie aan zichzelf te danken, alle hulp die hij krijgt is geen recht, maar een gunst.

  Heb jij echt de illusie

  Heb ik niet. Maar dit is geen reden om een exodushuis toe te staan in de wijk.

 18. Weet je wat vd Kooij? Laten we ze gewoon nergens reintegreren. Gewoon na 5 jaar zo op straat zetten. Al die viespeuken en mafkezen zonder therapie of begeleiding zo weer de woonwijken in. En dan inderdaad zo naast je basisschool of kinderopvang met een uitkering en een flatje. Met een exodushuis heb je nog enige controle. Als dit soort initiatieven stoppen dan is het gewoon russisch roulette.
  Dan gaan we wachten tot ze weer in de fout gaan en we ze weer op kunnen sluiten. Lekker perspectief!

 19. Wie weet hajo gaat hij wel bij jouw in de wijk komen want Zwolle staat nog open voor Exodus

  Proef ik daar een zeker sarcasme?
  😛

 20. kinderdagverblijven,scholen,bejaardencentra,s kerken,

  vormen geen risico.

  opvang voor verslaafden/daklozen

  geeft ook altijd terecht veel discussie ivm risico en overlast.

 21. de Stentor:

  Opvanghuis Exodus wel welkom in Zwolle

  ZWOLLE – Nu het niet is gelukt om een Exodushuis te starten aan de Muijdermanstraat in Zwolle-Zuid, rekenen de initiatiefnemers op een plek elders in de stad.

  Ook de gemeente Zwolle wil de komst van een inloophuis voor (ex)gedetineerden niet dwarsbomen. Volgens wethouder Nelleke Vedelaar is de deur voor geen enkele doelgroep in Zwolle gesloten.

  Directeur Rien Timmer van het Exodushuis is nog steeds van plan in Zwolle een opvanghuis te realiseren. “We doen dit niet uit hobbyisme. Wij en andere partijen in de stad hebben een morele plicht om deze doelgroep op te vangen.”

  De stichting Exodus is achter de schermen al op zoek naar een nieuwe plek. Op welke termijn er een plan gepresenteerd kan worden, vindt de directeur evenwel lastig te zeggen. “In Limburg duurde het tien jaar. We gaan er vanuit dat het in Zwolle minder lang duurt. Maar we hebben ook geleerd dat we een lange adem moeten hebben. Wethouder Vedelaar verwacht niet dat er heel snel een nieuw plan komt. “Er is nu eerst tijd nodig om de rust terug te laten keren. Er zijn de afgelopen weken veel emoties losgekomen.”

 22. Nou ik in verleden naast een school gewoond en kerk >:(>:(

  Wat een lawaai iedere dag die kinderen maken ongelooflijk denk je zondag rust te hebben kun je auto niet parkeren etc omdat er dan een hoop volk langs trekt.

 23. @Blauwvinger

  Het succes van Huisvesting Plus:
  Huisvesting Plus verkleint de kans op recidive substantieel. Dat heeft stichting De Instap de afgelopen drie jaar bewezen met 0,7 procent recidive in de deelnemende gemeenten Ede en Arnhem (bij elkaar nazorg voor ongeveer 70 personen)

  Dit staat er in de PDF die jij aandraagt.

  0,7 procent recidive. Dat klinkt héél positief. Dat maakt dus dat slechts 1 op de 143 ex-gedetineerden terugvalt in de criminaliteit. Dat is absoluut toe te juichen.

  Maar ik kan het verhaal niet volgen want wat heeft die 70 personen ermee te maken? 70 personen die het traject gevolgd hebben waarvan 0,7% terugvalt? Dat komt neer op een halve persoon…. ehm….. Of zijn het 70 personen die teruggevallen zijn? Dan zouden ze dus 10.000 mensen in het traject hebben gehad maar als ik kijk naar de aantallen die in Zwolle in het huis konden zitten, dan komen ze van z’n langzalzeleven niet aan 10.000 mensen die ze hebben kunnen helpen in die korte tijd.

  Ik ben wel benieuwd naar de werkelijke betekenis van die getallen.

  Als er werkelijk 10010 geholpen zijn waarvan 9940 succesvol in slechts 2 gemeenten in zo’n korte tijd van 3 jaar, dan zeg ik gaan met die banaan maar ik heb zo m’n ernstige twijfels of de getallen wel helemaal juist zijn of juist zijn weergegeven.

 24. Uit het jaarverslag 2010 (!) van Exodus Nederland:

  De verwachting is dat Exodus in 2011 groeit naar 230 kamers. Dit komt door de opening van een nieuw huis in Zwolle.

 25. Als (late) reactie op Ingrid:
  Op de informatieavond werd enigsinds geschetst hoe een en ander verlopen is. Mijn weergave: al vanaf 2007 zoekt Exodus naar een plek in Zwolle. In de eerste helft 2012 kwam de locatie Muijdermanstraat in beeld. Op dat moment zijn de besprekingen tussen Exodus, Gemeente, SWZ en RIBW (huidige eigenaar pand) begonnen. Tegen de zomer was er een intentieverklaring. SWZ stelde draagvlak van de buurt als voorwaarde. Gemeente en SWZ hebben besloten om Exodus zelf de communicatie te laten doen. Begin september werden omwonenden door Exodus via een brief geinformeerd over de komst en een informatieavond.

 26. Tja, ik heb hier gelezen op dit forum.
  Er zijn maar weinig mensen niet bang.
  Is het terecht, ja ik denk het wel want iedereen die tegen ex-gedetineerden is, is niet voor recht maar voor onrecht.
  Zij hebben van deze mensen langer veroordeelt en nog altijd hun misstap aanrekent, overtreedt zelf namelijk de grondwet. En daarmee word u zelf een crimineel ook al bent u nog niet veroordeeld.

  Ik was in de gevangenis en toen ik er was, ook al was het in mijn ogen onterecht, wilde ik er niet meer uit.
  Daarbuiten was een wereld die niet leefbaar was, en ik heb er de mooiste en meest waardevolle mensen ontmoet.

  Maar als je buiten bent, word je dag voor dag ermee geconfronteerd dat juist omdat niemand een gedetineerde in de buurt wil hebben, niemand vraagt hoe het zo heeft kunnen komen, alleen zijn mensen bang en zeggen weg ermee, het is en blijft slecht.
  En juist door deze houding worden mensen crimineel
  Als je niet op zoek gaat naar het goede in mensen, zul je alleen maar het slechte vinden. Maar wie is in zijn denken werkelijk slecht?

  Weer mooi

  Je zei het is mooi weer
  Je bedoelde nu schijnt de zon
  Maar in de Sahara verdroogt daarmee de bron
  Zij zeggen wanneer regent het weer een keer
  Zo struikelen mensen en begrijpen elkaar niet meer
  Zo is een geboortespecialist
  Nooit uit op twist
  En gaat op zijn gevoel
  Hij heeft daarvoor één doel
  Hij zoekt de weg, de waarheid en het leven
  Wil dat mensen elkaar begrijpen en vergeven
  Jij kiest de puzzel, ik het vergelijk
  Dat mensen moeten denken, daarin zijn we gelijk
  Als een mens leert begrijpen waarom hij dingen doet
  Dan kan hij onderscheiden tussen kwaad en goed
  En als hij dat begrepen heeft
  Weet hij waarom hij leeft
  Dan krijgt hij eerbied voor mens en leven
  Zo kunnen mensen weer samen leven
  Neemt hij de liefde als de tooi
  Dan, ja dan is alles weer mooi

 27. Maar dat gaat nooit werken draagvlak van buurt als voorwaarde. Geen buurt zal dit toestaan dus gemeente had dit zelf kunnen regelen.

 28. @ricO, ik heb nergens iets gelezen in de communicatie over een intentieverklaring die er was. Ik vind/vond dat er het aantal gedetineerden dat in het huis zou komen (17) veels te hoog.

 29. @ Blauwvinger
  U heeft jammer genoeg helemaal gelijk dat er geen buurt te vinden is waar zulke mensen met open armen ontvangen worden.
  Zo wil ik nog wel een verhaal kwijt van iemand die ik wel als vriend zag en heb mee gemaakt. Hij wilde namelijk niet meer leven door zijn misdaad.
  Hij was asielzoeker, ging een biertje halen en voor hij zijn 2e bestelde, keek hij in zijn portemonnee. hij had 10 eurocent te weinig. Hij vroeg aan de barjuffrouw, krijg ik nog een biertje en vermeldde dat hij 10 eurocent te weinig had.
  Daarop kreeg hij geen antwoord van ja of nee.
  Er kwam een uitsmijter en gooide hem eruit, hij kreeg tegen zijn hoofd getrapt toen hij buiten was. Ging met zijn blauw getrapt en dik gezwollen hoofd naar de politie. Deze ondernam vervolgens niets.
  Uit woede omdat het zo pijn deed, ging hij de volgende dag met een mes naar het cafe. Belde daar aan en er werd niet open gedaan.
  Toen hij weg liep, riep er iemand, de deur gaat open. Hij ging er naar terug, de deur werd gesloten en hij beschadigde de deur met zijn mes en werd vervolgens opgepakt door de politie.

  Deze zware crimineel werd veroordeeld tot 3 jaar detentie, in het hoger beroep tot 4 jaar detentie voor poging tot moord.

  Ik zal u gerust stellen deze asielzoeker komt niet in onze buurt wonen maar is uitgewezen omdat hij zo een zwaar misdrijf had begaan.

  En het behoort tot de mogelijkheden dat de uitsmijter wel in onze buurt woont, het geeft mij niet zo een veilig gevoel maar u waarschijnlijk des te meer want deze man was onschuldig en is niet in detentie gekomen.
  Deze mensen moeten we meer in onze buurt hebben als er toch een Exodus zou komen, die zorgen voor onze veiligheid
  8)

 30. Wethouder Vedelaar neemt 2,5 maand voor evaluatie proces Exodushuis. Dat werd maandagavond in de gemeenteraadsvergadering bekend gemaakt.

 31. @ Marianne
  Ja zeker. De man die mij het vertelde, heb ik mee gemaakt.
  Hij was er heilig van overtuigd dat hij terecht zat.
  Hij zei ik ben fout.
  Zijn verhaal was niet van ik zit onterecht.
  Ik had hem alleen gevraagd waarom hij niet meer wilde leven en tot tweemaal toe na de uitspraak had hij een zelfmoordpoging gedaan.

  Ik heb hem zelf moeten uitleggen dat MIJN rechtsgevoel bij zijn verhaal heel iets anders zei

  Maar chapeau voor jou, je hebt het gelezen en vraagt terecht de andere kant van het verhaal, heel terecht.
  Voordat ik zelf op deze plaats kwam, dacht ik precies hetzelfde als jij.
  Ik zou er nooit gekozen hebben om er te komen en ik wilde met die lui niks te maken hebben.
  Ook zeg ik niet dat het allemaal lieverdjes zijn, integendeel

  Maar deze man daar zou ik direct voor tekenen dat ik die als buurman zou krijgen.

 32. Als het zo zou werken als jij zegt, Azerty, dan zouden we in een voor jou ideale wereld leven denk ik.
  Ik niet.

  Ik vind het fijn dat wanneer er een man met voorbedachte rade een uitsmijter gaat ’terugpakken’ dat hij dan vast komt te zitten.
  En dat hij daardoor het vertrouwen schaadt dat mensen hem eerder hadden gegeven door hem het land in te laten, dat vind ik schandalig!

  Wat vind jij daarvan dan?

  Of gaan we het nu hebben over het ‘recht’ van een veroordeelde dat zwaarder weegt dan dat van een niet veroordeelde?
  Want dat is wat jij hier loopt te verkondigen!

  Ik ben niet gezegend met een groot gevoel voor vergeving van andermans zonden. Ik ben gelukkig God niet…

 33. @Marrianne
  Wij leven niet in een ideale wereld, verre van dat.
  Ook het rechtssysteem is verre van ideaal.
  Als iemand een misstap begaat en wordt veroordeeld, geeft u hem levenslang, niet de wet, nee u zelf en vele anderen met u.
  De wereld verandert pas als men zich afvraagt waarom iemand zo doet en op zoek gaat naar het mooie in mensen.

  U heeft volkomen gelijk dat men deze man heeft vastgezet.
  Maar hoe zou u reageren, u gaat naar een winkel, koopt een bed, u betaald maar bedenkt dat u ook nog een kussen nodig heeft, uw pinpas doet het niet maar u ziet dat u 10 eurocent te weinig heeft en vraagt of u het mee mag nemen en de andere dag dit zou betalen. U krijgt geen antwoord, er wordt op een rode knop gedrukt , u wordt buiten gesmeten en in elkaar getrapt. Gaat diezelfde dag naar de politie en men neemt u niet serieus en onderneemt niets.
  U heeft een verleden waar u als 6 jarige in een oorlog bent terecht gekomen en niets anders kent als vechten om te overleven totdat ook uw familie is omgekomen en een familielid van u besluit om u uit het land te smokkelen en asiel voor u heeft aangevraagd.
  U zou waarschijnlijk de volgende dag naar de winkel zijn terug gegaan om het kussen te halen en te betalen en de uitsmijter uit dankbaarheid een kus gegeven hebben.

  Deze man was anders, hij kon het niet vergeven. Vreemd u zei eigenlijk net precies hetzelfde, u was niet God en u kon ook niet vergeven.
  Ik kan het ook niet tot de ander zich anders gedraagt, dan heeft voor mij vergeven pas zin.

  Ja ik ben van mening dat of iemand nu wel of niet veroordeeld is maar andere mensen pijn doet, bang maakt, verkeerd bezig is. Maar ik ben goed bewust dat er velen rond lopen die in een gevangenis hadden horen te zitten maar dat hun misdrijf niet is vervolgd. Gisteren bood bureaujeugdzorg hun excuses aan, een gevoel van walging gaat door me heen omdat de dingen nu pas worden aangepakt.

  Toch stel ik mij de vraag, hoe kan het zijn dat deze dingen gebeuren en hoe krijg je dit gestopt want een niemand kan hierover het gevoel krijgen dat hij of zij veilig is.

  Weet u , ik heb iets geleerd van een advocaat die 27 jaar in de gevangenis heeft gezeten en toen president is geworden. Terecht of onterecht daar mag u uw oordeel over hebben. Hij stond voor een onmenselijke taak. Er was zoveel onrecht gebeurd in het land en dat was met geen straf goed te maken. Hij besloot dat mensen amnestie zouden krijgen als zij de gehele waarheid op zouden biechten, wat zij ook gedaan zouden hebben.
  Het was niet om te vergeven, het was zeker niet om te vergeten.
  U kunt een heel klein deel hiervan zien in de film Red Dust en wat het met mensen doet.

  Eén ding weet ik heel zeker, pas als je op zoek gaat naar de waarde in mensen, stopt de criminaliteit en als mensen zich waardeloos voelen, zullen ze gaan stelen, moorden en andere mensen beschadigen.

  Natuurlijk kunt u zeggen, dat is goed maar niet in mijn buurt, maar juist u bent nodig want u zult wel iets mee gemaakt hebben wat eigenlijk niet te vergeven is. U kunt wegvluchten van uw verleden, u kunt ook omdraaien en zeggen, dit gevecht ga ik aan. Dit is de kans om met mijn verleden af te rekenen. En als u het niet voor u zelf doet, dan doe het voor uw of de kinderen zodat zij wel een wereld krijgen waar het anders is.

 34. Je gaat op zoek naar de waarde in mensen en dan stopt de criminaliteit? Dat is utopie. Er is méér nodig dan dat. Was het maar zo dat dat de oplossing was.

 35. @WFvN,
  Ik leerde het bij mijn kinderen. Ik leerde hun dat het nodig was zich aan regels te houden en als ze dat niet deden dan waren er consequenties aan verbonden. Maar op het moment dat je ze een compliment geeft en laat voelen dat je van ze houdt, daar verandert er iets, ze groeien, ze doen hun best om weer een compliment te krijgen, iedereen wil geliefd zijn.
  Als iemand anderen beschadigd of pijn doet, is het nodig om ze stil te zetten. Een gevangenis is nodig, daar is bij mij geen discussie over.
  Maar juist door ons rechtssysteem, krijgen mensen het gevoel er niet meer bij te horen en waardeloos te zijn. Eigenlijk horen ze er nooit meer bij.
  Als iemand zich wel iets waard voelt, zet hij dat niet op het spel door dat te kunnen verliezen door de één of andere wet te overtreden.
  Maar als iemand zich waardeloos voelt, zal hij of zij ook een ander als waardeloos behandelen.

  U zegt het is een utopie maar de bestaande situatie is iets wat niet werkt, niet voor niets is er zoveel weerstand tegen het Exodushuis in onze buurt. Bijna iedereen is bang voor recidivisten.
  Het wordt tijd om het anders te proberen.
  En ik zeg uit ervaring met mijn kinderen dat het werkt.

 36. @Azerty, (ik denk gelijk aan mijn computer leverancier)

  Zeer fraai betoog wat u hier nalaat.

  Ik weet als ervaring men met gedetineerden in contact komt er een heel ander beeld onstaat.

  Dat is het probleem zag dat men elders zeer goede ervaringen hadden maar de lokatie wordt niet vermeld dus buurt weet het dan ook niet neem ik aan.

  In eerste instantie is er aversie tegen het onbekende maar als iederren nu is een weekje meekijkt op de P.I in Zwolle zullen velen een ander beeld hebben.

 37. De directeur van het Exodushuis uit Groningen zou op de infoavond een praatje over zijn positieve ervaringen gaan houden houden, maar kwam daar door al het gebral en de ingehuurde kampers niet aan toe!!

 38. @ Blauwvinger( doet mij denken aan iemand die weet wat het is lang in de kou gestaan te hebben)

  Azerty heb ik als naam gekozen om als toetsenbord te vertalen om juist het onbekende een ander en realistischer beeld te geven

  Mijn dank aan u want zou u ook een deel van uw ervaring delen, zouden ook anderen misschien minder bang worden. Niet iedereen is in de gelegenheid om een weekje mee te kijken op de P.I. in Zwolle.
  Er zitten daar maar heel weinig monsters, het meest zijn het zwaar beschadigde mensen en als wij hetzelfde zouden hebben mee gemaakt, ook vast en zeker ook vaak verkeerde keuzes gemaakt.
  Ook heb ik veel respect voor de mensen die daar werken.
  Zij zorgen ervoor dat het onmenselijke menselijk wordt.

  Echte criminelen behouden hun netwerk en zullen van zoiets als een Exodushuis geen gebruik maken is mijn bescheiden mening. Voor zover ik begrepen heb uit wat ik gelezen heb van Exodus zijn deze actief voor mensen die niet meer in het netwerk terecht willen komen van de criminaliteit. Als je deze mensen zo zonder meer op straat zet, geen gelegenheid biedt om te veranderen, werk je juist de criminaliteit in de hand

 39. @Azerty

  Ik snap wat je bedoelt (ook ik heb kinderen). En je hebt voor een redelijk deel ook een goed punt. Maar……….
  1) Als iemand het bijvoorbeeld niet breed heeft, geen werk kan krijgen, dan kan de verleiding groot zijn om te roven of in te breken
  2) Als iemand totaal verknipt is (ik wil niet alle criminelen over één kam scheren en heb het dus niet over allemaal en hopelijk ook niet over het overgrote deel; ik weet alleen DAT ze er zijn, niet in welke aantallen), dan gaat het hem ook niet worden. Sommige mensen hebben iets compleet verkeerd in de bovenkamer en zullen dat ook nooit kwijt raken.

  En er zijn vast nog andere factoren die óók invloed hebben. Jouw punt is absoluut een positieve bijdrage (zowel het bericht als de inhoud) maar nogmaals: het is wel erg simplistisch om te stellen dat je daarmee alle criminaliteit uit de wereld helpt.

 40. @WFvN

  Kijk ik heb mij wel verdiept in Exodus wat het voorstelt
  Zij hebben vier sleutels, ik was zo vrij het ongevraagd te kopiëren

  Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
  Dat is een antwoord op de eerste maar
  En op het tweede maar, daar moet ik je gelijk geven, er zijn mensen die het nooit meer kwijt raken en daar heb ik ook nog geen antwoord op. Wat doe je met mensen die totaal de weg kwijt zijn. Wel moet je bewust zijn dat dat mensen zijn die meestal TBS krijgen en niet uit detentie zullen komen.

  Het is misschien te simplistisch neer gezet maar ergens moet je beginnen. Wel weet ik dat het werkt.
  Waar het niet werkt, is bij mensen die gewetenloos zijn.
  Deze mensen komen zelden tot nooit in de gevangenis, die hebben macht, geld en invloed.
  Daar helpt naar mijn inzien maar één iets ,dat is hun misdaden aan het licht brengen maar ook deze mensen als ze in detentie terecht komen, zij kloppen niet bij een Exodushuis aan.

  De doelstelling van Exodus is het begeleiden van mensen uit hun detentie. Zij helpen naar wat ik ervan heb kunnen begrijpen mensen met het vinden van een baan, het vinden van een woning en het herstellen van hun netwerk en ook het stuk positieve benadering en waardering.
  Gebeurd dat niet, is juist uw 1e maar heel terecht. Als ik erop tegen ben, en die mensen roven omdat ze niets hebben bij mij het huis leeg, gebeurd juist dat wat ik niet wil.

  Vroeger was ik bang in het donker en toen ik erover nadacht, ging ik mij afvragen waar ben ik eigenlijk bang voor. Wat kan er eigenlijk gebeuren. Ik was toen 12. Deed mijn stoute schoenen aan en ging in het donker lopen. De eerste keer schrok ik van alles en was helemaal niet rustig. De tweede keer vond ik er juist rust en genoot ervan. Ik heb altijd op dat moment terug gekeken.
  Mijn dochter was ook bang in het donker, er moest altijd licht aan. Anders kon er van alles gebeuren. Ik vertelde mijn verhaal en op een gegeven moment vroeg ze , kunnen we in het donker gaan lopen en ik nam haar mee in het bos. Maar nu slaapt ook zij als er geen licht aan is.
  Het zijn de kleine momenten in het leven waar je voor de keuze staat, laat ik mijn angst de baas over mij zijn of ben ik baas over mijn angst

  Hartelijk dank voor uw woorden, ook mij doet waardering goed;)

 41. Mensen die TBS hebben en niet meer uit detentie komen? Hm, onder welke steen heb jij geleefd? Er zijn nogal wat berichten geweest over TBS’ers op verlof of TBS’ers die de benen hebben weten te nemen (en dan ook nog in de fout zijn gegaan). Maar goed, die groep laten we hier maar even buiten beschouwing; het gaat hier natuurlijk om de gedetineerden van wie verwacht wordt dat ze weer een normaal leven kunnen opbouwen en op constructieve wijze deel gaan nemen aan de maatschappij/economie.

  Het doel en werking van het Exodushuis is me bekend; ik heb ook de informatie doorgelezen (ondermeer op hun website). Desondanks, en dan komen we weer bij het begin van de discussie, maak ik me zorgen mocht zo’n Exodushuis bij mij in de buurt komen. Je kan praten wat je wil maar bij mij blijft toch een stuk angst. Angst voor het onbekende, jazeker, maar óók angst voor reële dingen. En als ik moet kiezen voor zo’n huis met ex-gedetineerden of voor m’n gezin, dan ga ik toch aan de veilige kant zitten en kies ik voor m’n gezin.

  Wat ik mij afvraag is waarom zo’n Exodushuis niet in eerste instantie op wat grotere afstand van bijvoorbeeld scholen en woonwijken kan worden geplaatst. Vanaf een iets grotere afstand kan ook een nieuw leven worden opgebouwd, kan werk gezocht worden (waar men natuurlijk wel naartoe moet gaan en waarbij ze ook mogelijk in woonwijken werk zouden kunnen krijgen). Alleen is dat wel een spreiding van datgene wat mensen als ‘gevaar’ beschouwen. Als ze dan in zo’n huis een baan krijgen, etc. en zo die zaken op de rails krijgen kan daarna een overstap gemaakt worden naar een eigen woning, gewoon in een woonwijk.

  ik snap het best; het is wenselijk voor de ex-gedetineerden om direct in de maatschappij te worden opgevangen met open armen en direct in een warme omgeving. Maar blijkbaar is de maatschappij daar nog niet klaar voor (om welke reden dan ook).

  Lastig punt.

 42. Er komen zo,n 1000 ex-gedetineerden vrij in regio Zwolle per jaar en denk je nu echt dat geen een bij jouw ergens in de wijk geen een enkele ex-gedetineerde woont of in de buurt bij een school (snap die link sowiezo niet ).

  Mijn ervaringen heb ik gedaan tijdens mijn werkperiode bij de P.I in Zwolle, ik was jong en keek toen ook heel anders aan tegen deze zaken maar naderhand leer je bij en ieder mens verdient in mijn ogen een 2e kans in deze samenleving zeker als hij/zij zelf die keuze ook heeft gemaakt.

 43. blijkbaar is de maatschappij daar nog niet klaar voor (om welke reden dan ook

  Het is een kwestie van leren van de geschiedenis.
  De sociale aanpak is mooi meegedacht met ex-gedetineerden maar werkt meestal niet en is soms gevaarlijk voor de rest van de samenleving zoals in de Muijdermanstraat.

 44. @ blauwvinger en @ WfvN
  Ik vond deze opmerking niet overbodig want het was het eerste wat mij ook inviel.
  Zo van denkt WfvN misschien dat er mensen rondlopen in gestreepte pakjes.
  Ik als ex-gedetineerde en we laten even buiten beschouwing of ik wel of niet terecht was gedetineerd, bij mij zie je dat ook niet.
  Ik ga in mijn gedachten wel even terug in de tijd na mijn detentie. Ik werkte in een bedrijf en ik merkte dat er gestolen werd. Tja deed ik er wat mee of niet.
  Ik deed er wel degelijk wat mee, ik ging naar de bedrijfsleider en gaf hem de tip waar hij op moest letten. Zou ik het niet doen, zou ik bij het ontdekken ervan misschien de verdenking op mij vallen.

  Overal waar ik gewerkt heb, deed ik het.Ik had die antennes ontwikkelt in detentie, je staat op een manier op scherp. En als er in een Exodushuis zitten, kunnen ze niet anders als het zo snel mogelijk melden want hun naam wordt bezoedeld ook al doet een ander het. Nog een ander voordeel is er, ze kennen andere gezichten uit detentie en weten met wie ze moeten oppassen, mochten die in de buurt opduiken.

  @ WfvN
  Zoals blijkt uit uw verhaal waren uw maar 1 en 2 overbodig
  U was al op de hoogte dat exodus hun begeleide om aan werk en woongelegenheid te komen.
  Nee, ik heb niet onder een steen geleefd, iemand die gevangenisstraf krijgt en TBS omdat hij of zij in hun bovenkamer niet helemaal oke zijn, uw tweede maar is hier helemaal niet van toepassing

  Verder slaat u de plank helemaal mis, een exodushuis kun je niet op een industrie of bedrijvenzone oprichten. Zij hebben nodig om te leren hoe het wel hoort. Zij hebben warmte nodig daar hebt u groot gelijk aan.
  En in mijn gedachten is onze buurt een logische keuze geweest, niet ver van de PI zodat er ook gedetineerden kunnen komen die in half open zitten.

  Het is helemaal geen lastig punt meer want na ons warm onthaal op de vergadering is de man van exodus de moed zo in de schoenen gezonken dat hij beseft dat onze buurt geen warme omgeving is.
  Op deze vergadering was het onzinnig om maar één zinnig woord te zeggen.
  Wij hebben de kans gemist om ogen en oren te krijgen die ook op onze kinderen en op onze spullen oppassen omdat hun naam, hun stap in een nieuw leven op het spel staat.

  Ook ik heb mijn mond gehouden, na detentie moet je leren zwijgen want wie ziet het als een voordeel dat je gezeten hebt. Je hebt levenslang ook al is het onterecht en als je je mond opentrekt en zou vertellen, verliezen mijn kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes

  Ik vraag mij dus af wat ik een volgende keer doe, als ik iets verdachts zie. Waarschuw ik weer de politie zoals vorige keren of denk ik, nee doe ik deze keer het niet meer want ik ben eigenlijk als ex-gedetineerde toch niet gewenst in onze buurt.
  Het is een tweestrijd in mij want ik ken het gevoel bestolen te worden, ook al was dat door mensen die geen strafblad hadden.

  Dat is voor mij een lastig punt

 45. @ azerty,

  Blijft mij boeien uw verhaal, toch erg jammer dat u in wijk woont waar je helemaal thuis hoord volgens vele buurtbewoners,echt pijnlijk.

  Bij mij was u echt welkom ook als buurman:)

  Wat vele zich niet realiseren is dat vele gedetineerden het zo niet gewild hebben. Zal een kort voorbeeld schetsen zonder naam etc… jaren geleden reed ik met iemand mee naar een cursus echt een vriendelijke vent niets mis mee tot dat ik zijn enkelband zie, tja en dan schiet er toch wat door je hoofd, maar na mij P.I ervaringen (niet gezeten wel gewerkt 🙂 weet je gewoon dat je gewoon kunt vragen en heb dat gedaan. Deze beste man was ruim 20 jaar vrachtwagenchaufeur en heeft op een donkere onverlaten weg een kind niet gezien in zijn spiegels en doodgereden. Deze man heeft iedere week nachtmerries van wat hij aantrof onder zijn wagen kon daar maanden niet van slapen immers hij heeft ook kinderen welliswaar wat ouder.Dat hem dit is overkomen hij begrijpt het niet en zit er iedere dag mee.

  Nou kan men hele populistische uitspraken doen wat @hajo doet,maar het is wel degelijk bewezen uit onderzoek en recidivecijfers als men ex-gedetineerden begeleid en goed opvangt er zeker veel winst valt te behalen in hun terugkeer naar de samenleving en dat doen we niet op een industrieterrein want daar wonen wij ook niet.

  @azerty, hoop dat je leven weer op de rails hebt en in iedergeval succes toegewenst van mijn zijde.

 46. Vervelend verhaal van die vrachtwagenchauffeur. Ik weet niet of hij ook gedetineerd is geweest maar mij maakt dat persoonlijk ook weinig uit. Ik denk niet dat zo’n man een gevaar is voor de samenleving. Hij was het niet en hij is het niet. Ik denk dat zo’n man wel psychische hulp nodig heeft maar dit lijkt me niet een persoon die in een Exodushuis hoeft te zitten. Volgens mij kan zo’n man ondanks z’n nachtmerries en (mogelijke) trauma in de maatschappij normaal functioneren (dat hoop ik tenminste voor hem).

  Het Exodushuis zal vast voor andere gedetineerden zijn die de fout in zijn gegaan op een andere manier (schulden, al dan niet door drugs of drank, waarna criminele activiteiten volgden) en voor mensen met een zekere psychische gesteldheid maar dan denk ik niet aan iemand met nachtmerries maar iemand die voorheen al niet functioneerde en daardoor in de criminaliteit terecht is gekomen.

  bron

  Die vrachtwagenchauffeur zou ik, op basis van het verhaal, geen problemen mee hebben, ook niet als buurman. ik maak me dus meer zorgen om die andere groep.

 47. hele populistische uitspraken doen wat @hajo doet

  Bedankt, ik zie dat niet zo.
  Ik heb ook geen reden om dat te willen doen.
  Het is meer gezond verstand.
  Bijvoorbeeld sneu voor de vrachtwagenchauffeur, maar dat is een uitzondering.
  De meesten hebben zelf bijgedragen aan hun status van gedetineerde.
  Dat is geen populisme, dat is helder kijken naar de zaken.
  Met veel huilie huilie maak je de mensen niet beter.

 48. Onder de indruk van het verhaal van azerty, op 10 oktober 2012 om 10:04. En dan snap ik dit:

  Het is helemaal geen lastig punt meer want na ons warm onthaal op de vergadering is de man van exodus de moed zo in de schoenen gezonken dat hij beseft dat onze buurt geen warme omgeving is.

  En dan lees ik het nieuwsbericht ook op deze site Zwolle stijgt naar nummer 7 als Meest Gastvrije Stad[/url].
  En dan vraag ik me af hoe erg moet het dan zijn in die andere gemeenten die lager op die lijst staan want de mensen hier zijn gehersenspoelde en haatdragende zombies die niet onafhankelijk nadenken.

 49. Het gaat niet eens zo zeer over dit onderwerp. Maar de mensen hier draaien zo rond in hun eigen kringetje en beseffen niet dat je met z’n allen veel meer kunt zijn. Nederland is niet gastvrij. Waarom zou ik het verder uitleggen als jullie dat toch niet begrijpen. Heb nog een paar tv-tips: Wegmisbruiker, Dokter thuis, The wedding planner, Goede tijden slechte tijden. Hopelijk verdwijnt er spoedig nog één diersoort van deze aarde.

 50. Ik kan niet voor je spreken maar ik gok dat je ook mij in het lijstje hebt staan.
  bernard, zolang ik maar begrijp dat ik op straat moet uitkijken; zelfs binnen 100 meter van m’n woning, waar iets gelijkaardigs zit als een Exodushuis. Daar is onlangs iemand om zeep geholpen. Maar ach…. waar maar ik me zorgen over toch? Gelukkig ben ik te dom om te begrijpen wat dat betekent.

 51. Tjonge, wat een rare gedachten heb jij over jezelf, Bernard… Ik hoop dat je wat positievere gedachtes gaat krijgen over jezelf! 😉

  Ik vind het allemaal een beetje geneuzel om niks hierzo: eerst kijk ik niet verder dan mijn neus lang is, dan wordt me verweten dat ik zeg over mezelf dat ik niet zo snel iemand kan vergeven voor wat hij of zij doet en ben ik niet wijs, dan weer laat ik me leiden door mijn angst…
  En dan komt nog het mooie: ik oordeel te snel over anderen…. Eeehm pardon? Wie oordeelt hier nou over wie?

  Ik heb aangegeven hoe ik erover denk. Ik denk niet dat ik hiermee iemand een zwarte piet heb toebedeeld, maar ben gewoon eerlijk over hoe ik erover denk en ik denk dus ook te snappen waarom je iemand in de gaten moet blijven houden die eerder in de fout is gegaan. Daar is toch niks mis mee? Dat zegt het Exodushuis ook, maar die doen dat dan intern. Daar vind ik weer niks mis mee.
  Mijn punt zit het ‘m in dat ik in dat zicht houden op de mensen geen vertrouwen heb. Je kan nou eenmaal niet alles zien wat een ander doet. Dus ook niet in dit Exodushuis.
  Dan vind ik het een grote gok om te zeggen ‘doe dat dan maar bij mij in de wijk/buurt’, want ik heb de verantwoordelijkheid over mijn gezin met kinderen! Mijn zorg is dan ook mijn kinderen en niet de bewoners van het Exodushuis.

  Ik heb niks tegen het initiatief om ex-gedetineerden samen op te vangen in een huis. Maar moet dat in eerste instantie in een wijk met kinderen die niet op kunnen letten of iemand iets verkeerds doet?
  Kan dat niet ergens op het platteland eerst?
  En dan als dat goed gaat (en dan natuurlijk niet een weekje goed gaat maar meerdere jaren goed gaat), daarna een huis in een wijk?

  Wij willen in deze maatschappij snel. Ik ben daar geen voorstander van. Wat is er op tegen om de ex-gedetineerden langzaam te laten wennen aan de maatschappij? Eén ding heb ik namelijk begrepen: een ex-gedetineerde heeft na lang vastgezeten te hebben erg veel ,oeite het tempo ‘buiten’ weer op te pakken…

 52. @WFbN: Ik had geen lijstje. Heb even geprobeerd alsnog zo’n lijstje te maken. De eerste drie reageerders komen in ieder geval met glans door de test. Maar ik geloof niet dat op zo’n lijstje zou komen te staan.

  Misschien heb ik ook wat te veel overhoop gehaald. Bepaalde steekwoorden waren al gegroeid bij het lezen van twee andere artikelen die ik hiervoor gelezen had. Het punt wat eigenlijk alleen wilde maken is dat ik het heel bijzonder vind dat er tegelijk op deze site een topic gaande is waar Zwolle als gastvrije stad geroemd wordt en dit topic actueel is waarvan ik moet zeggen dat de gastvrijheid er juist niet echt van afdruipt.

 53. Die gekke Bernard,toch leuk zo,n benadering.

  @Marrianne,

  Leuk die gedachte eerst platteland gaat niet werken. Laten we ze zeggen in ergens in Punthorst neerzetten. Werken in Zwolle of dagbesteding .Medische hulp begeleiding Zwolle vaak die hier in de regio hebben gezeten hebben een binding met de stad hebben er ook familie of kinderen etc.Reclasering Zwolle Dat gaat dus niet werken ergens op het platteland.

  @WFvN,
  Maar dat is toch een andere gebeurtenis betrof ook geen Nederlanders,en als er bv hier in Zwolle wat gebeurt wat er toen in Alphen aan de rijn is gebeurd geeft dat nog niet weer dat een dergelijke opvang niet werkt of toch niet nodig is,want dat is het juist wel.

  Ik denk dat velen toch een heel verkeerd beeld hebben van ex-gedetineerden die weer willen terugkeren in de samenleving en zeker de wat langer gestrafden die hebben daar gewoon begeleiding voor nodig,daar is toch niks mis mee en met dergelijk programma,s als Huisvesting plus zie resultaat en ik juich dat toe.

 54. @blauwvinger:
  Ik zeg niet dat zo’n Exodushuis niet werkt. Ik zeg wel dat ik denk dat het niet voor iedereen helpt (ik wil toch echt wel eens een keer die getallen uit dat PDF-bestand van het Exodushuis begrijpen).
  In een Exodushuis zitten niet alleen ex-gedetineerden maar ook nog mensen die gedetineerd zijn (zie ook website van Exodushuis). Nou geeft dat ook geen garantie dat ze de fout in gaan maar zo’n Exodushuis geeft ook niet de garantie dat het goed gaat.
  Hoe beter zo’n huis werkt, hoe liever ik het heb. (minder criminelen, meer mensen die op de arbeidsmarkt de economie kunnen versterken, etc.) Ook ik juich dat toe maar……… en daar zit een stukje tweestrijd inmezelf: niet bij mij in de straat (of buurt)

  Over die locatie op het platteland; dan zouden ze ook ervoor kunnen kiezen om (gebeurt toch al) gedetineerden die nog bijvoorbeeld een jaartje voor de boeg hebben maar duidelijk wel weer actief willen deelnemen aan de maatschappijj op een productieve manier, die zou je dan wel in een huis kunnen zetten. Familie in de stad? Leuk maar je bent nog gedetineerd dus je blijft zolang in het huis (en natuurlijk mag bezoek, ook een enkele keer om kindertjes de verjaardag te vieren, etc) maar in wezen gewoon een open gevangenis. Kunnen ze tijdens hun detentie werken aan dat maatschappelijke gebeuren en dan mogelijk daarna gewoon naar huis (boel weer op de rit, etc.) of desnoods een 2e opvang er achteraan ín een woonwijk.

 55. Jammer

  Die gekke Bernard

  . Ach, dan noemen we toch gewoon iemand “gek”. Willen we trouwens ook niet naast ons “gekken”. Wijzelf zijn supermenschen en willen alleen ons soort naast ons……tja.

 56. @dick supermenschen=stemmingmakerij
  Zoals eerder gezegd, een misplaatst gevoel van rechtvaardigheid als je je inzet voor ‘minderheden’ zonder de andere elementen van de situatie in het oog te blijven houden.

 57. Klopt hajo…stemmingmakerij

  Maar wat wil je zeggen: “Ga maar ergens anders wonen, ben natuurlijk wel voor woongelegenheid voor dit soort mensen, maar niet naast mij”?

 58. Nee, dat wil ik niet zeggen.
  De mensen kan ik heel goed naast me hebben, maar niet als het een woonwijk is met scholen etc.
  Het is niet persoonlijk, er is een afweging die gemaakt moet worden tussen het belang van de gedetineerde, het belang van de samenleving en het belang van de omwonenden.
  Daarbij zul je niet over bepaalde grenzen van risico voor kwetsbare omwonenden heen mogen stappen.
  Kijk naar wat in het verleden is gebeurd bij de exodushuizen, en wat het percentage recidive is van de mensen in de huizen.

 59. Nou wordt ik nieuwgierig wat is er allemaal is gebeurd bij de Exodus-huizen. Ben het wel met je eens dat recidivecijfers hoog zijn zeker in vergelijk met bv Huisvesting-plus wat een cijfer heeft van 0.7 %

 60. In het geschoonde scenario geldt dat op een populatie van 83 deelnemers in totaal 39 deelnemers zijn teruggevallen in de criminaliteit terwijl de verwachting was dat dit zonder Exodusverblijf voor 47,99 deelnemers zou gelden, dat wil zeggen een positief effect van 8,99
  (19%).
  In het positieve scenario gaat het om een positief effect van 12,46 deelnemers (24%).

  Ik ga even de getallen anders benaderen.

  Van de 83 ‘bewoners’ zijn er 39 terug gevallen in de criminaliteit. Dus 47% komt weer terug in de criminaliteit, terwijl ze dus wel hulp hebben gehad van het Exodushuis.

  Helemaal vervelend vind ik om te lezen dat van de 89 (ze hebben een ‘opgeschoonde lijst’ gebruikt bij de bovenstaande gegevens met 83 bewoners) er maarliefst 25 gedwongen vertrokken zijn uit het huis (proces dus negatief afgerond). Dat is 28% wat dus al helemaal niet lekker loopt helaas. Die 28% (of 25 mensen) heb je dan dus wel in je buurt wonen op een kluitje.

  Een aanzienlijk hoger rendement zou ik veel liever zien.

 61. Nou dat is voor later als er elders in Zwolle een locatie komt dan graag met de recivecijfers van het programma Huisvesting plus met slechts 0.7 % 😉

 62. Even ter herrinering,
  Weblog Zwolle
  Woensdag 8 december 2004
  Acties rond Herberg
  Betrokkenen
  Joop van Ommen
  RIBW Zwolle
  SWZ
  Openbaar Belang
  Delta Wonen
  Gemeente Zwolle
  Een grote komedie en dramaspel van tevoren opgezet
  De benadeelde daklozen

 63. Wat ik ook nu niet snap is dat RIBW is leeg en bewoners verblijven nu op een bungalowpark waarom voortijdig weggegaan en waarom niet eerst voor huidige bewoners wat definitief gezocht nu zijn 2 partijen dakloos 🙁

 64. RIBW koop een pand,brengt dit onder in een aparte stichting en huisvest daar een aantal dakloze clienten in die verplicht worden hun inkomsten/uitkering op rekening van de stichting te storten,er word dan de huur van het kamertje van de dakloze ingehouden en die krijgt daarnaast voedsel en drinken wat erbij is inbegrepen bij de huurprijs.
  Er word zakgeld afgesproken per week/maand wat ver ligt onder het wettelijk minimum en de dakloze client word geindiceerd op psychische gronden door onbevoegde en daar niet voor opgeleide “sph4 hulpverleners”zodat RIBW Vecht via het CIZ en regionale zorgkantoor AWBZ/PGB gelden kan claimen voor niet geleverde uren woonbegeleiding.De vraag is hier waar haalt RIBW Vecht de financien vandaan voor aankoop van de panden,want de AWBZ gelden zijn daar niet voor bedoelt,die horen rechtstreeks besteed te worden aan de clienten.
  Zodoende word het einddoel participatie van RiBW clienten in de samenleving niet behaalt want zij blijven jarenlang afhankelijk van deze organisaties die de AWBZ inkomsten investeren in de eigen organisatie en pseudo-werkgelegenheid.
  Lees maar de onderzoekscriptie “RIBW denkt met je “op pdf bestand dan word u het een en ander duidelijk.

 65. PSY
  Het is een booming business geworden de opvangindustrie zonder toezicht vanuit de rijksoverheod ook dankzij de verzelfstandiging van de woningcorporaties en daardoor de ontbrekende sociale woningbouw,het lijkt wel opzet.
  Laag inkomen belemmert participatie Ribw-cliënten
  Eenderde van de cliënten die beschermd en begeleid wonen heeft zo weinig geld dat ze onvoldoende kunnen participeren in de samenleving. Maar ook de ernst van hun psychiatrische aandoeningen staat dat in de weg.

  ——————————————————————————–

  Dat staat in het rapport De RIBW doet mee van het Rob Giel Onderzoekscentrum. In opdracht van de RIBW Alliantie deed het RGOc grootschalig onderzoek naar het functioneren en de tevredenheid van 800 cliënten die woonbegeleiding ontvangen van de Ribw. Centrale vraag daarbij was of de Ribw erin slaagt haar cliënten een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.

  Eindjes aan elkaar knopen
  Veertig procent van de cliënten die begeleid zelfstandig wonen en dertig procent van de beschermd-wonencliënten heeft grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dat zijn, zegt Jan Willem van Zuthem, directeur van Ribw Kwintes in een toelichting op het onderzoek, vooral mensen met een bijstandsuitkering. ??Mensen die in een beschermde woonvorm leven moeten van hun zak- en kleedgeld ook zaken betalen als zorgverzekering, overige verzekeringen en telefoon. Velen roken, vaak gaat daar al de helft van hun maandgeld aan op. Dan heb ik het nog niet gehad over geld voor kleding en zelfverzorginging, om nog maar te zwijgen over zaken als computer, internetaansluiting of een vakantie.??

  Beperkt sociaal netwerk
  ??Voor ambulante cliënten die begeid zelfstandig wonen draagt ook hun vaak sociaal geïsoleerd leven bij aan de armoede. Zij hebben doorgaans maar een beperkt sociaal netwerk, krijgen daardoor niet gemakkelijk gebruikte spullen doorgeschoven en hebben nauwelijks hulp uit eigen kring bij bijvoorbeeld kleine reparaties of een tijdelijke lening. Aan maatschappelijk participeren zijn allerlei kosten verbonden: vervoer, lidmaatschap verenigingen, toegangsprijzen, bij bezoek een bloemetje meebrengen, een verjaardagscadeautje, een rondje in het café uitdelen. Daar is domweg geen geld voor. Als ambulante cliënten straks ook nog een eigen bijdrage voor begeleiding moeten gaan betalen zal dat een extra belemmering voor participatie vormen. Wij verlenen ook zorg aan mensen die dat zelf, ten onrechte, niet zo nodig vinden. Door deze hulp wat op te dringen kan veel ellende worden voorkomen. Deze cliënten zullen zeker afhaken als zij voor zorg moeten betalen.??

  Sociaal isolement en schulden
  Behalve het lage inkomen wordt maatschappelijke participatie ook belemmerd door de ernst van hun psychiatrische aandoeningen. Uit dit onderzoek blijkt dat die net zo ernstig zijn dan van langdurig opgenomen patiënten in psychiatrische ziekenhuizen. ??Door die combinatie van te weinig geld en ernstige ziekte worden onze cliënten extra hard getroffen. Het leidt tot sociaal isolement en schulden. Onze ervaring is dat beiden vaak aanleiding geven voor terugval en decompensatie.??
  Een opvallende bevinding daarbij is dat cliënten veel meer last hebben van lichamelijke aandoeningen en bijwerkingen van medicatie dan begeleiders in de gaten hebben. Voor Van Zuthem is dat aanleiding om het beleid aan te scherpen. ??Cliënten zullen vaker moeten worden gescreend, vooral op bijwerkingen van medicijnen.??

  Geen dagbesteding
  Maar ook de maatschappij vormt door stigmatisering en ondoorzichtige, niet stimulerende regelgeving hoge drempels voor participatie. Bijna de helft heeft geen dagbesteding in de zin van werk, vrijwilligerswerk of werkzaamheden in een dagactiviteitencentrum. Een kwart van de beschermd-wonencliënten en een derde van de ambulante cliënten is ontevreden over hun dagbesteding, de meesten willen uitbreiding van hun daginvulling.

  Belabberde inkomenspositie
  Behalve over hun psychische en lichamelijke gezondheid klagen Ribw-cliënten vooral over gebrek aan gezelschap, intieme relaties en seksualiteit. Overigens wil dit niet zeggen dat ze ontevreden zijn over hun bestaan. Daarover oordelen ze licht positief en ook over de begeleiding door de Ribw hebben ze weinig te klagen. En dat is weer een opsteker voor Van Zuthem. ??We slagen er toch in voor de mensen een redelijke kwaliteit van leven te bereiken, ondanks hun kwetsbaarheid. Maar als Alliantie zullen we zeker meer werk moeten maken van hun uiterst belabberde inkomenspositie.?? (MvR)

 66. Nu vooruit, dan nog een hint
  De Peperbus 05 februari 2011
  ribw begeleid wonen echt zo begeleid?
  Share on facebookShare on twitterShare on google_plusoneShare on email Ingezonden lezersartikel door: realsuus (Zwolle)
  05 feb 2011

  veel mensen denken aan ribw een goede organisatie qua begeleid wonen.. maar is dat wel echt zo? worden de afspraken wel goed nageleefd en is de begeleiding wel echt zo een goede begeleiding? dit verhaal is echt gebeurt en speelt zich nu nog steeds af bij de ribw begeleid wonen in zwolle!
  een goede vriend ging in juni 2009 begeleid wonen doen en kwam in een huis terecht.
  het begin verliep daar heel goed en hij kreeg complimenten dat hij best zelfstandig was met koken en schoonmaken. de eerste goede indruk dus.
  vanaf februari 2010 kreeg hij in het begeleid wonen een appartement toegewezen die hij ook aannam. en daar begon het eerste probleem wat niet door de beugel kon. via een chatsite van een game kende hij verschillende mensen waarvan eentje een vrouw van 27 zijn begeleidster weer kende. toen haar iets niet zinde wist ze bij de begeleidster het dossier van hem in handen te krijgen. iets wat absoluut niet mocht gebeuren en ook strafbaar is. mijn goede vriend ging verhaal halen bij zijn begeleidster en die gaf hem daarop een officiele waarschuwing want zij was de baas. in de hele tussentijd was hij ook sinds januari werkloos en kreeg voor drie maanden bijstand. een persoon die bij ribw zit heeft normaal gesproken recht op een uitkering maar hij werd er voor afgewezen. met als gevolg geen inkomens meer. ondertussen ging hij door andere trammelant naar een nieuw ribwhuis en daar werden alle problemen vermedigvuldigt. hij werd niet toegelaten voor een opleiding omdat die al vol was maar kreeg wel studiefinanciering. omdat hij inmiddels schulden had voelde hij zich noodgedwongen de studiefinanciering te blijven houden om alles te blijven betalen aan rekeningen. zijn begeleiding wist dat en liet het alsof zoiets normaal is gebeuren. voor de rest wonen er in dat huis twee andere bewoners waarvan eentje voor mijn vriend en huisgenoot sfeer onleefbaar maakt door ze proberen wegtepesten, onzinnige klachten door te geven en ze afteluisteren. kortom geen privecy. en wat zegt de begeleiding hier over? julliie zullen vast zelf naar gemaakt hebben. ondertussen loopt dit verhaal nog door en situatie word steeds ernstiger. mijn goede vriend en zijn huisgenoot die hier onder lijden krijgen het steeds zwaarder. internet en televisie zijn door hoge schulden afgesloten. de huisgenoot is depressief aan het worden, mijn goede vriend gaat hier ook aan onderdoor. ook heeft begeleiding gedreigt om muziekapparatuur intenemen terwijl dat niet eens mag en de andere huisgenoot lacht hier samen met begeleiding om.
  en dat is dus het ribw begeleid wonen in zwolle!
  dat is toch niet normaal?!

 67. Enorme lappen tekst van R. Donker.

  Mag ik voorzichtig proberen een korte samenvatting te geven?

  Ik meen te ‘proeven’ dat je absoluut niet te spreken bent over de opvang bij de Herberg en bij dat RIBW. Redenen:
  1) Personeel wat niet bevoegd/bekwaam genoeg is om de mensen met hun problemen te helpen
  2) Bewoners wordt een poot uitgetrokken; het salaris/de inkomsten worden ingehouden en vervolgens besteed aan dingen waarvoor het geld niet bedoeld is.

  Heb ik je tot dusver goed begrepen?

  Dan terug naar het Exodushuis, want daar hebben we het in dit topic over. Je lijkt veel negatieve geluiden te geven tegenover de andere 2 instanties maar bij het Exodushuis mee ik te lezen dat je daar een voorstander van bent. Of begrijp ik je daar verkeerd en ben je ook daar bang voor vergelijkbare (vermeende) misstanden?

  Wel is me (denk ik) duidelijk dat je vindt dat ex-gedetineerden een 2e kans moeten krijgen.

  Maar nogmaals: haak in op de punten waar ik je verkeerd begrepen heb.

 68. Inderdaad klopt dat wat betreft vergelijkbare toestanden,ten eerste de omwonenden daar word slecht mee gecommuniceert,dan word er maar beslist over de ruggen van de personen waarover het gaat en klinken er meer negatieve geluiden dan positieve en er zijn teveel partijen die iedere hun eigen inbreng naar voren willen schuiven maar van rationeel denken is geen sprake meer.
  Het is een grote hysterische soapserie geworden maar we hebben te maken met mensen die vooruit willen en dat kan alleen als iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt en dan kan het nog best een gezellige en betrokken samneleving worden i.p.v. ikke,ikke en de rest kan stikke.
  Nogmaals zoek weblog zwolle maar op met de titel politiekorpsen dumpen daklozen en tekort opvang daklozen enextra opvang daklozen en lees mijn reacties dan begrijp je het.

 69. Ik heb lang nagedacht over mijn lastig punt
  Aan de ene kant begrijp ik mensen wel dat die ex-gedetineerden of gedetineerden niet in hun buurt willen hebben.
  De andere kant is dat mensen met oogkleppen op leven als ze denken dat als er geen exodus-huis in hun buurt is, het veiliger zou zijn.

  @ Blauwvinger

  Dank u , mijn verhaal is ook alles behalve saai, het zal de meeste mensen kunnen boeien
  Uw welkom heeft mij ook aan het denken gezet en daarbij schrijft u ook nog dat velen zo denken.
  Voor de buitenwereld heb ik mijn leven goed op de rails.
  Toch van binnen ziet het er anders uit.
  Niemand beseft dat slechts weinigen die in detentie hebben gezeten ook hierover kunnen vertellen of schrijven.
  Zelfs u en met alle respect die ik voor u heb, kunt toch niet een beeld schetsen. Ik heb tussen hun geleefd, vele verhalen zijn mij toe vertrouwd en aan de lijve ondervonden.
  Wat bijna niemand beseft, is dat de maatschappij verlangt dat er gezwegen wordt. Ik heb geen knop bajesstand ontwikkeld, of toch wel een beetje na jaren uit de bajes te zijn.
  Want doe ik het niet, heeft het gevolgen, ik verlies mijn baan, mijn kinderen verliezen vriendjes en vriendinnetjes.
  In detentie zijn mensen anders, worden ze anders, ze worden stilgezet en meestal door hun eigen daden.
  Daarom schrijf ik ook onder een pseudoniem.
  Maar vergis u niet, er zijn ook veel mensen die in een gevangenis leven ook al hebben ze nooit in detentie gezeten. En ook al is deze gevangenis voor het oog niet zichtbaar, ze is moeilijker afbreekbaar als een echte cel.

  Ik speel daarom met de gedachte om te gaan schrijven want ik ben van mening dat als een ex-gedetineerde aan het woord komt, er een mogelijkheid bestaat dat er een Exodus (wat vrij vertaalt uittocht betekent) kan komen voor velen en juist uit de onzichtbare gevangenis.
  Maar hoe doe ik het, ga ik schrijven op een facebook, op een hyves? Zijn er andere ideeen? Willen de mensen het weten? Is de tijd ervoor rijp?

  @bernard, op 10 oktober 2012 om 20:06
  Het gaat niet eens zo zeer over dit onderwerp. Maar de mensen hier draaien zo rond in hun eigen kringetje en beseffen niet dat je met z’n allen veel meer kunt zijn.

  Ook ik deel deze mening met alle respect,

  Als klein dichtertje schreef ik in de bajes, ik moest een manier vinden om door alle muren heen te komen, gelovend in iets wat groter was als het jij en ik,

  Begin
  Alle einden zijn een nieuw begin
  Zonder gevecht is er nooit: ik win
  Om de oorlog van vrede te winnen
  Ga met jezelf beginnen

  Kalt
  Alles om en in jou is koud
  Straaltje van Licht als iemand van je houdt
  Als jij van mensen houdt, zal de zon gaan schijnen
  Dan zal alle kou verdwijnen

  Zachtheid
  Leg tederheid in al je woorden
  Dan is er stilte, wat anderen hoorden
  Spreek je woede juist heel zacht
  De ander die zich bedenkt en tot jou lacht

  Verdriet
  Regen van tranen, woede of verdriet
  Gemis, één schreeuw, ik begrijp het niet
  O zon, vele wolken, je ziet haar niet
  Wolken en tranen, zij zorgen voor het water
  Het is de Levensbron, voor nu en later

  Nieuw Leven
  En dan wordt jij geboren
  Angst is weg, het ochtendgloren
  Moment zonder eind, ongekend geluk
  Het samenzijn gaat niet meer stuk
  Nieuw, onbekend
  Jouw naam gekend

  Geluk
  Een tijd waar alle bloemen geuren
  Vogels fluiten, vlinders die kleuren
  Ogen vol verbazing, vragend met een blik
  Jouw ogen die stralend vertellen:
  Zo ben jij, zo ben ik

  Vrijheid, als zweven in de lucht
  Stilte, de melodie van een zucht
  Nacht, met een stralende ster
  Ruimte, heel dichtbij al is het ver
  Rust van een altijd kabbelende beek
  Verbonden omdat gebonden gevangen leek

  De tweesprong
  Kiezen
  Winnen met verliezen
  Zwakheid is de sterkste kracht
  Lichtpuntjes in de nacht

  Vertrouwen
  Alles durven zeggen, alles durven vragen, grenzenloze eerlijkheid
  Waarheid en Liefde, begin van de eeuwigheid

  Het waarom
  Als mensen zelf denken over dingen
  Zijn ze niet tot dwaasheden te dwingen
  Als ze vragen stellen over het waarom
  Over het ⤽goede⤝en het ⤽kwaad⤝
  Antwoordt het Leven op onbegrepen daad

  @ marrianne
  Ik veroordeelde niet, ik stelde mij vragen over waarom je zo reageerde

  @ dick
  Ik begrijp de gedachtengang van Supermensch ook in die tijd waren er mensen die er volgens de wet, de maatschappij niet bij hoorden.

  @blauwvinger, R. Donker, fcz010 en WfvN
  Ook ken ik de daklozenopvang, ik was er een hele korte tijd ook al was het niet in Zwolle. Het is hier niet het thema maar eigenlijk nu wel omdat voor het exodushuis geen welkom was.
  Als je je niet aan hun wetten en regels houdt, één minuut na avondklok binnen wil komen, ga dan maar op de bank in het park slapen.
  Eén van het personeel had mijn reservering niet op geschreven toen ik naar mijn werk ging en ik had geluk dat ik niet buiten hoefde te slapen en mijn plek voor langere tijd door een ander was ingenomen

 70. Ik heb lang nagedacht over mijn lastig punt
  Aan de ene kant begrijp ik mensen wel dat die ex-gedetineerden of gedetineerden niet in hun buurt willen hebben.
  De andere kant is dat mensen met oogkleppen op leven als ze denken dat als er geen exodus-huis in hun buurt is, het veiliger zou zijn.

  @ Blauwvinger

  Dank u , mijn verhaal is ook alles behalve saai, het zal de meeste mensen kunnen boeien
  Uw welkom heeft mij ook aan het denken gezet en daarbij schrijft u ook nog dat velen zo denken.
  Voor de buitenwereld heb ik mijn leven goed op de rails.
  Toch van binnen ziet het er anders uit.
  Niemand beseft dat slechts weinigen die in detentie hebben gezeten ook hierover kunnen vertellen of schrijven.
  Zelfs u en met alle respect die ik voor u heb, kunt toch niet een beeld schetsen. Ik heb tussen hun geleefd, vele verhalen zijn mij toe vertrouwd en aan de lijve ondervonden.
  Wat bijna niemand beseft, is dat de maatschappij verlangt dat er gezwegen wordt. Ik heb geen knop bajesstand ontwikkeld, of toch wel een beetje na jaren uit de bajes te zijn.
  Want doe ik het niet, heeft het gevolgen, ik verlies mijn baan, mijn kinderen verliezen vriendjes en vriendinnetjes.
  In detentie zijn mensen anders, worden ze anders, ze worden stilgezet en meestal door hun eigen daden.
  Daarom schrijf ik ook onder een pseudoniem.
  Maar vergis u niet, er zijn ook veel mensen die in een gevangenis leven ook al hebben ze nooit in detentie gezeten. En ook al is deze gevangenis voor het oog niet zichtbaar, ze is moeilijker afbreekbaar als een echte cel.

  Ik speel daarom met de gedachte om te gaan schrijven want ik ben van mening dat als een ex-gedetineerde aan het woord komt, er een mogelijkheid bestaat dat er een Exodus (wat vrij vertaalt uittocht betekent) kan komen voor velen en juist uit de onzichtbare gevangenis.
  Maar hoe doe ik het, ga ik schrijven op een facebook, op een hyves? Zijn er andere ideeen? Willen de mensen het weten? Is de tijd ervoor rijp?

 71. Mooie gedichten, binnenkort sinter klaas dan kan je weer aan de bak!

  Ik ben een beetje moe van ex clienten die menen dat alles ku# en klo%e is inde hulpverlening. Het zijn middelen waar je gebruik van kan maken als je in de stront zit. Mag de hulpverlening dan ook een stukje eigen verantwoording verwachten?
  Mensen moeten stoppen met denken dat wanener je een probleem hebt de hulpverlening alles voor jou gaat oplossen. Zelf een aandeel hier in nemen en er voor zorgen dat je zo snel mogelijk geen hulp meer nodig hebt moet het streven zijn.
  Overal worden er fouten gemaakt de fouten die ik hier boven zie zijn niet levensbedreigend, leven en slapen op de straat wel en alsn je daar van af wilt zal je ook zelf je best moeten doen.

 72. @azerty,

  8) erg gaaf die gedichten,zou zeker wat mee doen en je ervaringen schrijven is erg goed,doe mij maar een link.

  @1stejohn,

  Erg kort door de bocht,want vaak is het andersom de hulpverlener is allomwetend en die lost het graag op en liefts zonder tegenspraak van betrokkene.
  Het is wel duidelijk dat je er niet veel van af weet als jij nergens welkom bent dan kun jij nog zo,n goede wil tonen maar dan breng jij ook je tijd door buiten.

 73. @ azerty: Citaat van de week

  Maar de mensen hier draaien zo rond in hun eigen kringetje en beseffen niet dat je met z’n allen veel meer kunt zijn.

  Vraagje nav

  @ dick
  Ik begrijp de gedachtengang van Supermensch ook in die tijd waren er mensen die er volgens de wet, de maatschappij niet bij hoorden.

  Erbij willen horen….hoef ik niet echt. Waar zou jij graag bij willen horen maar heb je het gevoel dat je niet wordt geaccepteerd?

  – Je komt toch niet met “de maatschappij”?

  ———-
  Supermenschen was idd stemmingmakerij voor mensen die zich beter voelen/wanen dan een ander.

 74. als je nergens welkom bent dan heb je het er waarschijnlijk ook zelf naar gemaakt, blauwvinger.
  De hulpverlening moet zich inderdaad ook beseffen dat ze het samen met de clienten moeten doen, maar hoeven zeker niet alles te pikken.

 75. Dank je 1ste John,

  helemaal gelijk, wie daar uit wil, moet zelf zijn best gaan doen.
  Het systeem is ook zo bedacht dat niemand er zou willen blijven.
  Als je uit detentie komt en niets meer hebt, is een telefoon, tv, internet, auto etc. etc. alles overbodige luxe.
  Maar je staat niet ingeschreven voor woonruimte, je kunt ook geen borg betalen om iets te huren. Ook word er een verklaring van de vorige verhuurder gevraagd waar je kunt bewijzen dat je een goede betaler bent. Als je werk zoekt , wordt er maar al te vaak een verklaring omtrent gedrag gevraagd.

  Ik stelde de vraag aan een reclasseringsambtenaar bij gelegenheid wat ik zou moeten doen want als ik vrij zou komen. Ik vertelde hem dat het toch wel meer als een maand zou duren voor ik ook maar iets van een uitkering rond zou hebben. Hij zei dan moet je maar bij vrienden gaan wonen. Ik vroeg hem of het een goed idee was om contacten te leggen bij gedetineerden die nog wel een huis hadden. Hij keek me verbaasd aan en zei dat is geen goed idee.
  Zo kwam ik bij de daklozen en had toch de mazzel dat ik direct werk vond en ben door de gesprekken daar zo snel mogelijk in een caravan gaan wonen, tijdelijk want de winter kwam eraan.
  Ik vond een huisbaas die mij graag wilde, wel werd ik gewaarschuwd door daklozen die er al gewoond hadden. Voor een kamer, 5m2 waar geen raam in zat en een stapelbed stond, had deze man eerst 400 euro gevraagd, de maand later 500 en toen 600.
  Ik had geluk, ik kwam niet van de daklozen en hij wilde mij graag als huurder en vroeg mij maar 450 euro all in voor een riante kamer van 15m2.
  Ik wilde die wel maar niet zonder contract, wat mijn redding later is gebleken. Ik mocht mij ook niet bij hem in laten schrijven wat ik later toch deed en moest doen.
  Wel hield hij de post achter van de woonstichting en andere post wat hij tot mijn stomme verbazing als zogenaamd bewijsmateriaal aanleverde bij de huurcommissie.
  Net op tijd vond ik andere woongelegenheid en kon nog huurwaardetoepassing aanvragen. Hij had maar 155 euro mogen vragen. Ik moest wel de huur door betalen tot alles rond was. Hij verwisselde het slot zodat ik de huurcommissie niet kon op laten meten. gelukkig had ik dit al gedaan en werd geaccepteerd.

  Maar John, Sinterklaas kwam niet voorbij en velen kunnen nog niet begrijpen hoe ik het heb rond gespeeld.
  Door het oog van de naald met veel kennis van contracten en ruime ervaring met de wet en de antennes die ik in detentie had ontwikkeld.
  Ik zing ook geen klaaglied maar ben heel goed bewust dat ik ook daarmee een uitzondering op de regel was.

  Daarom geef ik je wel gelijk, je moet zelf wat doen als je in de stront zit en eruit wil.

 76. Het punt is dat er geen gerichte hulpverlening aanwezig is,het gaat erom zoveel mogelijk de eigen pseudo-werkgelegenheid in stand te houden.
  Ga maar na.alle daklozen en ex-gedetineerden aan een woning geholpen met echte begeleiding met financiele ondersteuning en vooruitzicht op een baan.Maar dan is er voor de hulpverleners geen werk meer en kunnen de opvanginstellingen gesloten worden met bijkomstigheid dat alle duurbetaalde managers en bestuurders ook de laan worden uitgestuurd.
  Feit is dat er geen sociale huurwoningen meer voorradig zijn en de banen liggen niet voor het opscheppen als je geen hogere opleiding heb gevolgd en de uitkeringen worden aan banden gelegd om de gemeente en rijkskas te sparen, met als eindresultaat straks complete chaos en anarchie.
  Voorbeelden de Franse en Russische revoluties en de Jordaanoproer in Amsterdam als klein voorbeeld.

 77. Azerty, ik vind je gedichten heel ontroerend. Je kunt mooi vertellen over het leven en de dilemma’s van een gedetineerde. Jouw verhaal heeft – zo begrijp ik – een happy end. Triest dat je dan toch moet verzwijgen wat je hebt meegemaakt. Wat heeft het voor een zin om mensen op te sluiten als we zelfs degenen die geleerd hebben van hun fouten, daarna niet accepteren? Zoals ik er tegenaan kijk heeft Azerty een enorme wilskracht getoond om zichzelf uit de str*nt te trekken. Dat verdient respect. En dat krijgt hij/zij, in ieder geval van mij.

 78. Vast te laat dat je het leest maar nu (18 oktober 2012 21:11 op nederland 2) is bij de EO een verhaal over verslaafden in een huis, PGB e.d. moeten ze storten op een rekening; ze moeten gratis werken als ’therapie’ en zien slechts 15 euro per week terug en slechte begeleiding.

  Is dit ook wat R. Donker bedoelt?

 79. Lees de artikelen maar van Anneke van Stoffelen,redactie de Volkskrant over fraude Winnersway,Wemeldinge,Ansa Lelystad
  Trefwoorden PGB, fraude, inspectie gezondheidszorg geen zorgverlening,christelijke instellingen of niet iedereen maakt zich er schuldig aan.
  Zoek op pdf bestand maar het rapport op van bureau de Boer en Croon “Gebruik van de AWBZ middelen” met bijlage in pdf.
  Daar in staat dat iedereen met paar man en een bestuursstructuur zoder opleidingen of diploma”s een zorginstelling(RIBW,opvang,thuiszorg) kan oprichten en bij de minister om een AWBZ toelating kan vragen als er maar op een gebied of meerdere zorg word geleverd,wat voor zorg dat vermeld de wet en regelgeving niet omdat richtlijnen en criteria ontbreken plus geen toezicht.
  Zelf de definitie instelling is onduidelijk aagegeven en de client stelt niet zelf de indicaties vast maar dat doet de zorgaanbieders want die stelt dat bv. de dakloze clienten(zwervers)die van het kastje naar de muur worden gestuurd door SoZA en instanties geestelijk niet zelf in staat zijn de indicaties en zorg aan te vragen,dus hoe meer indicaties de onwetende client word aangepraat door niet bevoegde hulpverleners hoe meer gelden kan worden geclaimd bij CIZ en zorgkantoor die niet controleerd wat het zorg/hulpaanbod inhoud maar die ook niet aanwezig is binnen de instellingen,en de AWBZ premiebetalers daar worden het pakket van verkleint en die kan opdraaien voor deze fraudepraktijken,daarom stijgen nog steeds de kosten voor de langdurige zorg om zo daklozen te gijzelen binnen de opvang omdat er toch geen voldoende sociale woningaanbod is en gemeenten liever een zak geld geven aan de instellingen dan zorg dragen voor uitkeringen en bijzondere bijstand voor woninginrichting
  Nu moet u eens indenken als je met meerdere daklozen met meervoudige problematieken in een gedeeld pand langdurig bent gehuisvest en geen privacy,geenrust en veiligheid of medisch zorg en goede voedselvoorziening geniet wat dat voor schade dat aan brengt tussen de oren en waar het hospitalisatiesyndroom er voor zorgt dat alle motivatie verdwijnt bij de client om nog wat zelf te gaan ondernemen en dan de ellende vergeet met drank en drugsgebruik,iedereen maakt binnen de opvang elkaar gek omdat zij niet meer zelfstandig mogen leven en denken want dat word voor hun gedaan door onkundige en almachtige hulpverleners die hun maatschappelijke status belangrijker vinden dan de client op weg helpen.
  Ik weet waarover schrijf,ik heb het allemaal al meegemaakt en schrijf daar al 12 jaar de politie erop aan in den Haag,want op lokaal gebied bij raadsleden vind je geen luisterend oor en dat komt door de diplomademocratie binnen de gemeenteraad van zwolle waar ondernemers het voor het zeggen hebben,maar gewone burgers geen inspraak hebben.
  Ik heb geen drank of drugsverslaving en ook geen psychiatrische achtergrond maar wel een goed stel hersenen en inzichten en daarom word ik niet geholpen in de instelling of die nu het leger des heils is Iriszorg of RIBW waar geen hulpverlening is en dus kan ik niet geindiceerd worden om zo gelden te claimen bij het zorgkantoor die in de eigen organisaties van de instellingen verdwijnen of op de bankrekeningen van de bestuurders en dat dankzij de vrije marktwering en VOC mentaliteit ontbrken toezicht vanuit IGZ en gemeenten waar raadsleden en wethouders belangenverstrengelingen hebben met genoemde instellingen en zelfs dubbele petten dragen zoals de wethouder zorg en welzijn,WMO Zwolle.lid van de adviesraad van het zorgkantoordie de instellingen voorziet van AWBZ/PGB gelden,voorzitter GGD ijsselland,voorzitter Zorg en welzijn Vereniging Nederlandse gemeenten en waar hij voorheen directeur was leger des heils Zwolle en dus nu overal een dikke vinger in de pap heeft maar doof is voor de klachten van daklozen etc.en deze klagers in de ban doet en de instellingen deze klagers sanctioneert middels aanscherpen huisregels of dreiging met schorsing en uitzetting uit de opvang

 80. Rijksoverheid
  Home ⤺ Over de Wmo ⤺ Prestatievelden ⤺ 7, 8 en 9 Maatschappelijke opvang, Openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingsbeleid

  7, 8 en 9 Maatschappelijke opvang, Openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingsbeleid

  Wmo in het kort
  Prestatievelden
  Nuttige links
  Organisaties
  Vraag en Antwoord
  Gereedschapskist met handreikingen implementatie Wmo
  Verbindingen in de Wmo
  Programma Beter in meedoen
  De Kanteling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
  PgbWijzer
  Programma Regelhulp
  Aandacht voor iedereen; project De Kanteling cliëntenorganisaties
  Verbinding Wonen Welzijn en Zorg
  Welzijn Nieuwe Stijl
  Pilots Wmo

  Maatschappelijke opvang (PV 7)
  Tidelijk onderdak niet jarenlang gegijzelt worden en advies en informatie word niet gegeven aan de client,zoek het zelf maar uit

  Maatschappelijke opvang omvat activiteiten bestaande uit het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

  Vrouwenopvang (PV 7)

  Onder vrouwenopvang wordt begrepen het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld en het beleid ter bestrijding van huiselijk geweld.

 81. Azerty, dus je bent er slimmer uitgekomen dan je voorheen er in ging? 😉

  Mooi verhaal, als je helemaal opnieuw moet beginnen betekent dit doorpakken, maar het blijft: you can’t do the time, don’t do the crime. En daar hoort dit ook bij.
  Als gedetineerden een lange straf hebben dan hebben ze de kans om in het laatste deel langzaam weer terug te keren in de maatschappij door steeds vaker weer verlof te krijgen. Dit is ook bedoelt om weer iets op te bouwen voor na je detentie. Heb jij hier geen gebruik van kunnen maken? of had je niet zo’n lange straf?
  Wat kan jij zeggen over de hulp die je hebt gehad of had aangeboden gekregen? Werd je bijvoorbeeld doorgewezen naar maatschappelijk werk?

  R. Donker de passages die jij aanhaalt zijn niet allemaal meer up to date. Je klaagzang over de zorg is wel duidelijk. Je neemt het op voor de daklozen, maar kan mij niet overtuigen dat alles kommer en kwel is. Hoe ‘slecht’ alles ook is. De daklozen hebben een dak boven hun hoofd. Heb jij m-isschien een idee hoe het beter kan? als jij het voor het zeggen had hoe zou jij het dan organiseren?

 82. Wat je als dakloze klokkenluider allemaal niet overkomt als je de misstanden aankaart bij instanties etc. dan word je de woning uitgewerkt door woningstichtng Openbaar Belang en RIBW Zwolle nu Vecht en waar valse informatie word verstrekt aan de kantonrechter Hr. Mr.Moorman en waar de gemeente (bestuur)Zwolle hun medewerking aan verleende omdat ik volgens mijn advocaat de Hr. Mr. A. Damminga van Driehoek advocaten een lastpak ben en daarom zwolle moet worden uitgewerkt.
  Ik ben officieel een inwoner van Almere waar ik in januari 1981 naar toe ben verhuisd vanuit Amsterdam waar ik in 1973 in dienst trad bij deze werkgever maar door een arbeidsconflict veroorzaakt door reorganisatie van ons bedrijf na een geheime overname in 1996 ik de ziektewet in belanden in juni 2000 en 7 maanden mijn ziektegeld onterecht werd ingehouden en ik huur etc. niet meer kon betalen en op 24 oktober 2000 mijn woning aan de Dokkumlaan 59 ben uitgezet en waar een bond waar ik 27 jaar betalend lid van was mij in de kou liet staan net als bij mijn andere collega”s.
  In de gemeente Almere werd ook niet welzijnswetten uitgevoerd net als in Zwolle en zo begon de omzwervingen langs gemeenten en opvang zonder zorg en hulpverlening en dankzij een VVD kamerlid Elisabeth Meijer ben ik eind april 2002 beland bij de illegale opvang achter de WRZV hallen bij de oplichter Joop van Ommen waar wethouders de deur van plat liepen en die niemand helpt alleen zichzelf aan subsidies via creatief boekhouden en de hallen beheert met een huurschuld van 257.000 euro die hij nooit zal aflossen.
  Ik vroeg zelf een woning aan maar kon die alleen krijgen met gedwongen woonbegeleiding van RIBW Zwolle die ook bij de hulpverlener van Ommen langs kwamen voor klantjes en schuldhulpverlening en waar ik juni 2003 ging wonen anders had ik nog bij de hallen gezeten en daar onbetaalt gewerkt als zogenaamde tegenprestatie,maar op 10 september 2008 werd uitgezet omdat ik de woonbegeleidingsfraude met niet geleverde uren begon aan te kaarten bij IGZ en andere instanties en zo werd ik met behulp van de naaste buren mijn woning uitgewerkt die ik nam om proberen terug te keren naar Almere waar ik onvrijwillig ben uit vertrokken.
  Ik woonde daar 5 jaar en had geen last met mijn vorige buren,maar verkeerde in een armoedige bestaan door RIBW Zwolle.
  Nu wil het gemeentebestuur dat ik een woning accepteer via Creating Balance waar zij mij eerst de woning aan de Walstr. 9a mee hielpen uitwerken met bestuurlijke dwang en een dagbesteding zoek anders word mijn WWB uitkering en postadres stopgezet die nu staat op de nachtopvang Hel Banninkhuis waar daklozen ook niet op weg worden geholpen en alleen dienen als inkomstenbron van het leger des heils.
  Ik heb een WWB consulente Mevr. H. K. die vroeger medwerkster was van budgetbeheer leger des heils daklozen en die toen ook al de daklozen benadeelde en de wet trachte voor te schrijven en mij zelf in de dagopvang Bonjour vertelde dat het Leger een gat in de markt zag in de opvang van daklozen en het financieel uitkleden van hen via duistere woonbegeleidingstrajecten waar het gemeentebestuur hun volle medewerking aan verleent zodat zij van het daklozenprobleeam af zijn.
  Mevr. H. K stelt namens de gemeente mijn deadlines waar ik 1 november een woning moet accepteren maar ik bepaal toch mijn leven niet de gemeente of deze WWB consulent.
  Vind ook in andere gemeenten plaats met christelijke meerderheid in de gemeenteraad en College van B&W
  artikel maker??

  Mensen??

  Activering SMO??

  pas dakloos????

  Organisaties??

  Gastenboek
  Rubrieken??

  Straatraad??

  Zoek / vraag????

  artikel
  interview
  SMO Breda

  Straatwerk Breda

  BN de Stem
  kortweg
  gast
  Activering SMO
  Foto??s
  Contact??
  De Redactie

  zoek artikel

  kies onderwerp
  Categorie selecterenActivering SMOADAnnahuisantwoord??artikelBN de StemBoeimeerparkbrompotCartoonContactDakloos TIPSDe RedactieDenksportdichtersDutch homeless cupF.M.Federatie OpvangFoto??sgastGeen categorieGrego JansenHansHarm MaasIgorinterviewJack Bkort verhaalkortwegKortweg StraatteamkunstLian BoerenLian Boeren werkenMaarten vd PolMensenmuziekMuziekmuziekprojectnotulenpersoneelPietPortrettenPresentatie 2011RijksoverheidRubriekenRuud DonkerSanne PSMO BredaSnelle Henkiestedelijk kompasStephanie Joy E.StraatraadStraatteamStraatwerk BredatipkesVaarprojectVeegprojectVideovideoVraag??W.G.WeerWilfrancZoek / vraag??Zoek??Zwerfjongeren

  Contact straatraad

  straatraadbreda@gmail.com

  soortgelijk:
  Werelddag van Verzet tegen Armoede bij Stadskantoor
  Food for Thought??
  STRAATRAAD, 10 OKTOBER: Kom 17 oktober om 12.00u naar het Stadskantoor!
  De Kwestie: Sinds de wietpas is de straathandel terug in Breda
  Omstreden daklozenopvang in Breda wordt in december in gebruik genomen

  het weer in Breda

  Desktop weather

  YoWindow.comyr.no

  foto’s

  ??Dokter Bibber?? moet appartement aan Walstraat uit

  3 december 2011
  door de redactie

  Dokter Bibber?? moet appartement aan Walstraat uit na burengerucht
  ZWOLLE ?? Horendol werden buren van een bewoner van de Walstraat.
  De man die zich Dokter Bibber noemde, had de gewoonte om ??s nachts urenlang een schuur- machine/trilapparaat tegen de muren te houden. De buren van het appartementencomplex aan de Walstraat waren de overlast zo spuugzat, dat woningstichting Openbaar Belang geen andere keuze zag dan om naar de rechtbank in Zwolle te stappen, en ontruiming te eisen. De Zwollenaar was al talloze malen gewaarschuwd, maar trok zich nergens iets van aan.
  De man was in het kader van begeleid wonen in 2003 in de Walstraat beland. De afgelopen tijd was er steeds vaker overlast in het gehorige gebouw. De man belde bij iedereen aan (ook ??s nachts), hing briefjes op, maakte veel herrie, liep te schreeuwen en was al meermalen dreigend geweest tegen een bovenbuurvrouw. Vooral het slaan tegen de muren en het nachtelijk gebruik van een gonzend trilapparaat maakte de buren stapelgek.
  In reactie op alle klachten kaatste de man de bal terug. Hij beweerde dat juist zijn buurvrouw allerlei overlast veroorzaakte en dat hij niks anders deed dan daarop reageren. Maar Openbaar Belang vond dat de man wel wat verder was gegaan dan ??reageren??. Ook de politie ziet de man als ??doorgedraaid??. Allemaal reden voor Openbaar Belang om ontruiming van de woning te eisen bij de kantonrechter. Mede omdat de overlast niet lijkt te stoppen en de man ook de hulp van het RIBW (begeleid wonen) niet meer accepteert, ziet de kantonrechter geen andere mogelijkheid dan de man uit het appartement te zetten. Hij krijgt een week om zijn biezen te pakken.
  Ps.Dit artikel over mij stond na de woningontruiming aan de Walstraat 9a waarbij het slot van de voordeur werd uitgeboord in de Stentor,de huissleutels heb ik nog steeds in mijn bezit.
  Allerlei valse beschuldigingen en ik noemde mijzelf geen dokter Bibber en waar de Stentor geen wederhoor heeft toegepast net als in 2003 en waar ik een klacht neerlegde bij de Raad voor de Journalistiek die toen gegrond werd verklaard.Zoals gezegd,ik had geen schuurmachine in mijn bezit maar mijn bovenbuurvrouw met het pseudoniem Nouk Star.echte naam Anouk Murre. ging daar in de ochtend om 8 uur wel mee aan de slag.

  Zicht op Potgietersingelpark en slaapplek dakloze Ruud Donker

  Een jaar lang klachten neerleggen bij woningstichting Openbaar Belang contactpersoon Mevr/ Dianne Bosschloo en de politie Zwolle over de lawaaioverlast veroorzaakt door mijn bovenbuurvrouw en waar niet of amper op werd gereageerd maar toen werd de zaak op een smerige manier omgedraaid en werd ik van lawaaioverlast beschuldigd en de woning uitgewerkt maar er zit meer achter want ik kwam erachter dat er opzet in het spel was.
  Ik zou bij alle buren hebben aangebeld maar dat verhaal klopte ook niet en een wijkagent de Hr. B. B.van politie Zwolle-centrum verklaarde namens de politie dat ik totaal geestelijk doorgedraaid was maar Mevr. Kooy psychiater bij Dimence zal een andere verklaring afleggen die ik op papier heb dat ik geestelijk goed in orde ben.
  De wijkagent Bert Bakker van bureau Zwolle-centrum belde mij twee maanden voor ik de dagvaarding kreeg om ter zitting te verschijnen voor de woningontruiming op met de mededeling dat ik maar beter kon gaan verhuizen en uit Zwolle vertrekken anders zou woningstichting Openbaar Belang mij de woning uitzetten.
  Ik zei hem dat hij meer wist dan ik en toen was dat de bevestiging dat de politie Zwolle samenwerkte met de zwolse woningcorporaties in het onder druk zetten van daklozen die teveel wisten en hun mond daarover open deden.
  Wijkagent B.B. is niet lang na mijn woningontruiming op 10 september waar mijn persoonlijke eigendommen zo de container in werd gedonderd en na 3 maanden vernietigd zonder dat ik daar bericht over kreeg overgeplaatst en de politie Zwolle -Ijsselland moest tot de ontdekking komen dat er nu een dakloze was die niet wegvlucht voor geestelijke terreur.
  Maar ik ben niet de enigste dit dit is overkomen.
  Ik kwam er ook snel achter dat Zwolle geen stad is maar een smerig gereformeerd roddeldorp want nadat ik mij op 16 september 2008 had aangemeld bij de leger des heils nachtopvang en ik mijn postadres moest veranderen ging ik naar het daklozenteam van de gemeente Zwolle om de adreswijziging door te geven en een van de medewerkers de Hr. Henri v/d Brink stond mij lachend in het gezicht te vertellen dat de bewoners van de Walstraat blij waren dat ik opgerot was maar gezien de louche figuren waar hij contact mee had verbaas ik mij nergens meer over en ik zei hem kalm maar zijn werk te doen anders kon hij in de problemen komen en zijn collega Remco Tijhuis waarschuwde hem om mij serieus te nemen.

 83. Twitter
  Contact
  English
  Home
  Over de Raad
  Procedure
  Leidraad
  Zittingen
  Uitspraken

  Home >Uitspraken > 2004/14

  Print pagina

  2004/14 gegrond

  Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
  inzake de klacht van

  R. Donker

  tegen

  de hoofdredacteur van de Zwolse Courant

  Bij brief van 28 oktober 2003 met zeven bijlagen heeft R. Donker te Zwolle (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant (verweerder). Klager heeft vervolgens zijn klacht nader toegelicht in twee brieven van 10 november 2003 met diverse bijlagen en in een brief van 12 november 2003. A. Engbers, hoofdredacteur, heeft op de klacht gereageerd in een schrijven van 12 november 2003 met vier bijlagen.

  De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 18 december 2003 buiten aanwezigheid van partijen.

  DE FEITEN

  Op 24 oktober 2003 is in de Zwolse Courant een artikel verschenen onder de kop ⤽Swollwacht is ??kotsziek?? van schijnpolitiek SP⤝. De intro van het artikel luidt:
  ⤽Swollwacht heeft met onverholen woede gereageerd op de kritiek van de SP op de WRZV-hallen. ??Ik word kotsziek van jullie schijnpolitiek??, schrijft William Dogger aan zijn SP-collega Twisterling.⤝
  Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage:
  ⤽Dat de SP blind vaart op Ruud Donker, die na twee jaar opvang in de WRZV-hallen nu een eigen huisje heeft, vindt Swollwacht onbegrijpelijk. ??De heer Donker heeft ruim geprofiteerd van de goede en sociale diensten die Van Ommen hem verstrekte. Nu Donker dankzij de inspanningen van Van Ommen eigen woonruimte heeft gaat hij, zoals profiteurs dat doen, natrappen aan het adres van Van Ommen. Ik kan dit niet anders noemen dan vuilspuiterij.⤝
  Klager heeft enige tijd gebruik gemaakt van de opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen. Genoemde Van Ommen is directeur van de WRZV-hallen.

  DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

  Klager stelt, kort samengevat, dat het artikel ongenuanceerde en beledigende uitlatingen van Dogger aan zijn adres bevat. Volgens klager heeft verweerder ten onrechte nagelaten hem wederhoor te bieden. Door de publicatie is hij in zijn goede naam aangetast, aldus klager.
  Verder stelt hij dat verweerder zich schuldig maakt aan sensatiejournalistiek en vooroordelen heeft tegen dak- en thuislozen.

  Verweerder stelt dat het artikel niet op zichzelf staat, maar er een is in een reeks van publicaties. Mede naar aanleiding van een onderhoud met klager heeft de SP-fractie de kwestie opnieuw aangekaart. Volgens verweerder heeft klager daarvan ook geen geheim gemaakt. De vragen van de SP hebben geleid tot woedende reacties van onder meer raadslid Dogger. De reactie van Dogger is echter gericht op de SP.
  In de afgelopen jaren zijn klager en andere daklozen in toenemende mate aan het woord gekomen in de Zwolse Courant. Van sensatiejournalistiek en vooroordelen is dan ook geen sprake, aldus verweerder.
  Hij wijst erop dat klager op geen enkele manier aan de redactie te kennen heeft gegeven ontevreden te zijn over publicaties rondom de SP-vragen en de reacties daarop.

  BEOORDELING VAN DE KLACHT

  Het artikel gaat in hoofdzaak over een dispuut tussen Swollwacht en SP. In dat verband is klager genoemd. De kern van de klacht is dat verweerder diffamerende uitlatingen aan het adres van klager heeft gepubliceerd zonder toepassing van wederhoor.

  Volgens het vaste oordeel van de Raad dient een journalist bij het publiceren van ernstige beschuldigingen met bijzondere zorgvuldigheid te werk te gaan, hetgeen in het algemeen onder meer inhoudt het toepassen van wederhoor. In eerdere gevallen heeft de Raad geoordeeld dat een journalist óók wederhoor dient toe te passen, indien een betrokkene slechts zijdelings een rol speelt in de publicatie en daardoor wordt gediskwalificeerd (vgl. onder meer Willems tegen F. Lubbers en Beiler Courant, RvdJ 2004/09).

  Klager wordt in het artikel gekenschetst als een ??profiteur van goede en sociale diensten??, die zich schuldig zou maken aan ??natrappen?? en ??vuilspuiterij??. De Raad is van oordeel dat klager aldus zodanig wordt gediskwalificeerd, dat verweerder de uitlatingen van Dogger voor commentaar aan klager had behoren voor te leggen. Nu verweerder dat heeft nagelaten en voorts niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die zijn handelwijze zouden kunnen rechtvaardigen, heeft hij grenzen overschreden van hetgeen ?? gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid ?? maatschappelijk aanvaardbaar is. De stelling van verweerder dat klager in eerdere artikelen over de kwestie aan het woord is gekomen, maakt weliswaar dat naar het oordeel van de Raad in zijn algemeenheid geen sprake is van vooroordelen jegens dak- en thuislozen, maar kan aan het oordeel van de Raad dat wederhoor had dienen te worden toegepast niet afdoen. Die eerdere artikelen zijn immers gepubliceerd in september 2002, januari 2003 en februari 2003 en derhalve ruim voor het gewraakte artikel van 24 oktober 2003.

  BESLISSING

  De klacht is gegrond.

  De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de Zwolse Courant te publiceren.

  Aldus vastgesteld door de Raad op 12 februari 2004 door mw. mr. M.E. Leijten, voorzitter, T.G.G. Bouwman, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, mr. A.H. Schmeink en mw. C.D. Smolders, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

  Uitspraak 2004-14

  Zoekterm

  Details
  journalistieke werkwijzehoor en wederhoor
  feitenweergavegrievende berichtgeving
  tendentieuze berichtgeving
  aard van het mediumdagblad (regionaal)

  Gegevens klacht

  Nummer

  2004/14

  Datum uitspraak

  12-02-2004

  Beslissing

  Gegrond

  Klagers

  R. Donker

  Betrokkenen

  de hoofdredacteur van de Zwolse Courant

  Medium

  Zwolse Courant

  Klacht online indienen
  Uitspraak zoeken

  Trefwoord
  Uitgebreid zoeken

  Sitemap

 84. Dokter Bibber vondt vroeger een erg leuk spel;)

  Wat een verhaal Ruud maar als er echt niets is gebeurd in de Walstaat was jij toch nooit jouw woning uitgezet.

  Blijft triest verhaal,woon jij nu nog in dagopvang ?

 85. Donker, als je eens de moeite neemt om even de stukken in te korten dan leest het net even wat makkelijker weg.
  Ik lees alleen terug dat jij gebruik maakt van hulp en hier veel eisen aan probeert te stellen omdat je daar zgn recht op hebt.
  Alle instanties heebben jou benadeelt en jij hebt zeker nergens schuld aan? Right…. neem een voorbeeld aan Azerty, die knokt zichzelf er boven op.

 86. Ik stop ermee iets duidelijk te maken want het blijkt dat Nederlanders inderdaad steeds dommer worden en schellen voor hun ogen hebben.

 87. @RDonker, begrijp uit je verhalen, dat je erg teleurgesteld bent.
  Mij is altijd geleerd waar 2 kijven hebben 2 schuld. Lees in je verhalen vaak dat de ander “het” heeft gedaan.

  Dat is wat mij betreft het verschil t.o.v. de dingen die @averty meegemaakt heeft. Hij is zich we degelijk bewust van de dingen die in zijn leven mis zijn gegaan. Knokt zich een weg terug, maar is bang voor de reactie’s van ons, de mensen buiten zeg maar, en durft daarom niet met zijn verhaal naar buiten te komen. (zonder een pseudoniem te moeten gebruiken) en dat is triest, ik hoop dat wanneer hij zich veilig voelt, en ook zijn gezin zover is, hij naar buiten durft te komen met zijn memoires. Dat zal voor velen van ons (sluit mezelf daarvan niet uit) een eyeopener zijn.

 88. @ dick

  Ik kwam in de gevangenis, het klinkt heel tegenstrijdig maar nog nooit in mijn leven heb ik mij zo vrij gevoeld, ook al zit je lichamelijk gevangen. De muren en deur is tastbaar. Maar je geest is vrij.
  Is de maatschappij zoveel anders in het denken zoals Hitler deed?
  Die zocht een zondebok, mensen met kapitaal, die hij daarna kon bestelen en uitroeien. Op de koppel Gott mit uns.
  Hebben wij met de gulden dat overgenomen?
  Waren de joden werkelijk onschuldig?
  Ik denk het niet, vanuit die richting heb ik nooit vernomen dat zij het niet eens waren met hun God die Jozua opdracht gaf om genocide te plegen in Israël.
  Als je dat goedkeurt, kun je dan ook maar iets zeggen als iemand het met jezelf doet?

  Ik ben maar een eenvoudig mens maar als ik het niet goed keur wat Hitler deed, mag ik ook niet goedkeuren wat er 4000 jaar geleden daar gebeurde. En ik zal het nooit van mijn leven eens zijn met iemand of iets die dat wel goed wil praten.

  Maar ook het communisme waar alles voor iedereen zou zijn, ook dat werkte niet. Ook dat was net zo goed een gevangenis.

  Maar we leven nu in de tijd van de Euro, het God met ons is eraf en toch er is een economische crisis, die vele malen groter is als dat onze politici ons laten denken. Voor de euromaatstaf mag er maar een inflatie zijn van 3%
  Maar als ik omreken betaal ik nu met de euro al meer als ik toen die tijd met de gulden betaalde,we zijn 10 jaar verder dus zou in principe 30 procent duurder mogen zijn. Het is op zijn minst 100%

  Dus ja we worden gewoon iets wijs gemaakt wat niet klopt.

  En zo is het met vele waarheden die ons door de media worden aangereikt.
  Goebbels met zijn propaganda wist de mensen te beïnvloeden maar ook wij zijn helemaal niet vrij in het denken, wij denken alleen maar vrij te zijn.

  Waar wil ik bij horen, bij een samenleving waar onze waarde niet wordt gemeten aan geld. Daar waar ik net zo vrij kan zijn als toen ik in de gevangenis leefde. Daar was namelijk geen verschil in rangen en standen omdat er iemand rijk was. Als iemand iets vertelde, vroeg ik mij af kan het waar zijn maar ik voelde dat ik leefde en in de maatschappij heb ik het gevoel geleefd te worden.

  @ dame
  Hartelijk dank voor het respect.
  Vanuit het diepst van mijn hart zeg ik dat ik niets liever zou doen om er vrij uit over te kunnen spreken maar de maatschappij accepteert het tot nu toe niet. Ik was veel vrijer als nu en ik moest leren te zwijgen.
  Ik werkte voor een uitzendbureau bij een bedrijf en ik kwam in aanmerking om een vast contract te krijgen. Ik zei nee, ik ben liever vrij dan kan ik gaan en staan waar ik wil. Ik zei niet ik weet dat jullie vragen naar een VOG.
  Nee een ander wilde wel die vaste baan maar hij had in een ogenblik van vertrouwen gezegd dat hij wel in detentie had gezeten.
  Tja hij kwam in aanmerking, kreeg een half jaar contract maar 2 dagen voor het verlenging was het einde verhaal, de waarheid was aan het licht gekomen.
  Ik was blij dat ik nooit iets had verteld.

  @ 1steJohn
  Ik heb er geen gebruik van kunnen maken. Ik had wel contact met maatschappelijk werk maar zonder geld, loopt er niets en is daklozenopvang de enigste mogelijkheid tegen een kleine vergoeding of buiten slapen.

  @ R. Donker

  Ik had een keer een gesprek met een jongen in de puberleeftijd en overal wees hij met de vinger na. Die was schuld, die had dat gedaan. Ik luisterde naar zijn verhaal. Hij mocht mij graag en wilde graag wat leren. Ik zei tegen hem kerel, je bent aan het wijzen, tel eens hoeveel vingers er naar jezelf gaan.
  Hij keek me verbaasd aan, ja zei ik, drie dus begin bij jezelf.
  Ik had hem geraakt. Ja zei hij tegen mij , in het vervolg zal ik met vijf vingers wijzen. Ik zei goed bezig joh, en ik gaf hem de hand met alle 5 vingers. Zo komen we verder.

  Weet je, je kan pas iemand corrigeren als hij of zij je mag

  @ Ingrid
  @ blauwvinger
  @ ??…………

  Ja ik ga schrijven en laat binnenkort weten waar jullie het kunnen lezen.
  Het zal ook mij helpen mijn leven op de rit te krijgen, mijn leven in mij
  Een verhaal om muren af te breken en met de stenen bruggen te bouwen.

 89. Mocht er ooit een een soort Exodus-huis komen in Zwolle dan pleit ik ook voor een ervaringdeskundige die daar werkt bv @azerty ik denk dat een hoop ex-gedetineerden toch veel kunnen leren van zo,n iemand.Die kan juiste brug maken naar bewoners en ex-gedetineerden om zo tot een leefbare wijk te vormen samen.

 90. Nog lang erover nagedacht waar zal ik het schrijven, besloten te schrijven op een hyves
  U kunt mij vinden als Azerty te Zwolle
  Vrienden kunnen daar meer lezen
  http://azertyzwolle.hyves.nl/
  Ik stel hoge criteria om vrienden te worden;)
  Interesse, nieuwsgierigheid, kritisch en respect voor elkaar.
  Ik zal niet dagelijks schrijven
  Toch nodig u uit, zet je angst over boord en stap in mijn schoenen.

Reacties zijn gesloten.