GL/DG bereid zich voor op Structuurplan 2020

Foto van auteur

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-De Groenen bereidde de bespreking van het structuurplan Zwolle 2020 op de fiets voor. Zaterdag  fietste de fractie door een aantal gebieden die zijn aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Onderweg sprak de fractie onder meer met ‘Stadshagen Natuurlijk’, ‘Handen af van de Dijklanden’ (zie foto) en de ‘Vrienden van de Stadskern’.

De fietstocht startte zaterdagochtend om 10.00 uur voor het stadhuis aan het Kerkplein. De eerste uitbreidingslocatie die werd bezocht was IJsselvizier (tussen Westenholte en de IJssel). Met enkele boeren in de IJsselzone ging de fractie in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de landbouw in het Zwolse buitengebied. Vervolgens voerde de tocht langs Stadsbroek (tussen Stadshagen en het Zwartewater) en Dijklanden (aan de overkant van de rivier). Op beide locaties bezocht de fractie een actiecomité dat zich verzet tegen bebouwing van deze groene gebieden. Bij Corien Bruins Slot van het comité ‘Handen af van de Dijklanden’ kreeg de fractie een lunch aangeboden.

In het Van der Valk restaurant in Berkum sprak de fractie met een afvaardiging van De Vrienden van de Stadskern, met name over de plannen voor een zogeheten ‘stedelijk balkon’ aan de Vecht. Dit plan moet deel uitmaken van een nieuwbouwwijk tussen Berkum en Herfte: Vechtpoort.

Voordat de tocht werd afgerond met een nabespreking in een herstructureringswijk, wordt ook de ‘inbreidingslocatie’ Bagijneweide (Turfmarkt en omgeving) aangedaan. De fractie van GroenLinks-De Groenen is pleitbezorger van ‘inbreiding’ in bestaand stedelijk gebied voordat waardevolle stukken van het groen in en rond de stad worden opgeofferd aan woningbouw en industrie.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “GL/DG bereid zich voor op Structuurplan 2020”

 1. Hierbij het ingezonden verslag / persbericht van GL/DG:

  â??˽PARKLANDSCHAPâ???? VRAAGT OM BETERE INVULLING

  VERSLAG STRUCTUURPLANFIETSTOCHT 28 OKTOBER

  Bij de bespreking van het structuurplan Zwolle 2020 later dit najaar zal veel worden gediscussieerd over de â??˽uitbreidingslocatiesâ???? IJsselvizier, Stadsbroek, Dijklanden en Vechtpoort. GroenLinks-De Groenen deed afgelopen zaterdag al deze gebieden op de fiets aan. E?©n ding is daarbij heel duidelijk geworden: het vage begrip â??˽parklandschapâ???? voor de uitloopgebieden rond de stad vraagt om een preciezere invulling.

  De fractie van GroenLinks-De Groenen is al jaren pleitbezorger van â??˽inbreidingâ???? in bestaand stedelijk gebied voordat waardevolle stukken van het groen in en rond de stad worden opgeofferd aan woningbouw en industrie. De fractie staat het ideaal voor ogen van een compacte stad, waarin bewoners de meeste voorzieningen op de fiets kunnen bereiken. De â??˽groene vingersâ???? die tot diep in de stad reiken zorgen voor de broodnodige rust en ontspanningsmogelijkheden. En al wandelend of fietsend belandt de Zwollenaar ook in de toekomst binnen de kortste keren in het prachtige buitengebied.

  Gewaardeerde stadsrand
  Juist dat uitloopgebied wordt nu aan diverse kanten bedreigd. Uit gesprekken met enkele landbouwers in de IJsselzone en met vertegenwoordigers van de actiecomit?©s â??˽Stadshagen Natuurlijkâ???? en â??˽Handen af van de Dijklandenâ???? bleek eens te meer welke kwaliteiten Zwolle dreigt te verliezen: de typisch Zwolse, open en groene stadsrand waar de inwoners van de stad massaal van genieten, zoals Zwollenaren al jaren consequent getuigen â??⤽ zowel in woord (Doorkijk, Stadsdebat, inspraakreacties en hoorzitting Structuurplan) als in daad (elk weekend waarneembaar). De term â??˽parklandschapâ???? staat in het voorontwerp Structuurplan voor dat deel van het buitengebied dat niet hoort bij de natuur (m.n. de uiterwaarden van IJssel, Zwartewater en Vecht) of bij het landbouwgebied pur sang. In het parklandschap zou naast landbouw een mix van andere activiteiten mogen plaatsvinden, niet alleen wonen, maar ook recre?«ren en kleinschalige bedrijvigheid.
  De boeren die nu in dat gebied hun bedrijf voeren, zorgen daarmee gratis en voor niets voor een goed onderhouden open landschap dat de stadsbewoners zo waarderen. Voorbeelden daarvan zijn Herman van Assen, die op biologische wijze in zijn serrestal aan de Spoolderenkweg schapen houdt en leeft van de opbrengsten van hun melk, en Erica en Jos Poppe, die aan de andere kant van het voorgestelde â??˽IJsselvizierâ???? een melkveehouderij runnen. Als door het toestaan van allerlei andere functies in de IJsselzone hun agrarische bedrijven meer en meer in het nauw komen, doemt de vraag op wie dat â??˽parkâ???? dan moet onderhouden. De ervaringen met nevenactiviteiten naast het agrarisch bedrijf zijn niet van dien aard dat de oplossing daarin kan worden gezocht: â??˽Meer tekentafeloplossing dan dat het in de praktijk werkt,â???? aldus Van Assen. En de familie Poppe zegt ronduit: â??˽Wij zijn goed in de omgang met dieren, wij zijn niet opgeleid om mensen te bedienen.â???? Beide landbouwers zijn benauwd dat de oprukkende stad hun overlevingskansen minimaliseert. Daarmee zou het â??˽natuurlijkeâ???? beheer van het (park)landschap verdwijnen.

  Groen-blauwe zone
  Wijzend vanaf de vierde verdieping van zijn woning aan de Goudplevierstraat in Stadshagen, aan de rand van Stadsbroek, liet Gert Jansema de deelnemers aan de fietstocht, leden van de (steun)fractie van GroenLinks-De Groenen zien wat de waarde is van een goed onderhouden en open agrarisch landschap aan de stadsrand. De leden van het comit?© Stadsbroek Natuurlijk wezen er echter ook op dat de wens tot behoud van een open, groen en bereikbaar buitengebied niet betekent dat er helemaal geen veranderingen mogen of kunnen plaatsvinden. â??˽In het verleden zijn er plannen ontvouwd om door het aanleggen van watergangen de recreatieve functie van het huidige Stadsbroek te versterken. Dat vinden we nog steeds een prima idee,â???? aldus Martin Wassenaar en Joke van den Berg van Stadsbroek Natuurlijk. Zo zou ?©?©n grote, aantrekkelijke groen-blauwe zone ontstaan van Stadskolk tot Milligerplas. Maarten Schrama, voorzitter van de plaatselijke Jeugdbond van natuurstudie (NJN), wees er fijntjes op dat de huidige rij populieren een broedplaats voor roofvogels is waardoor de weidevogels minder kans op overleven hebben. Overigens was Schrama van mening dat het meeste groen rond de stad meer een kwestie is van welzijn voor de mensen dan van bijzondere natuurwaarde. Hij benadrukte dat eenmaal verdwenen groen tot in lengte van jaren niet meer te herstellen is.

  Aan de overkant van het Zwartewater, in de Dijklanden, troffen de fietsers een vergelijkbare situatie aan: de plannen om een deel van het buitengebied te bestemmen voor woningbouw betekent dat er minder natuurlijk uitloopgebied overblijft terwijl er meer mensen in de buurt om snakken. De druk op de echte natuurgebieden, met name in de uiterwaarden van het Zwartewater en de Vecht, zal tot onaanvaardbare hoogte stijgen. â??˽Terwijl bijvoorbeeld Landschap Overijssel juist concrete plannen heeft om de natuurwaarde van de kolken in dat gebied te versterken. Zo hoopt men onder meer de komst van de otter te stimuleren.â???? Gert Haveman wist te vertellen dat het gebied de Dijklanden ernstig vervuild is door giftige stoffen van de voormalige vuilstortplaats Westerveld die via bodemstromen naar de Dijklanden gevoerd worden. Op het land van boer Middag zijn al gevaarlijke stoffen aangetroffen. Hier is nog nooit goed onderzoek naar gedaan.

  Hoe hoog en markant?
  Voordat de fietsers zich langs de Maatgravendijk naar woningbouwlocatie Vechtpoort begaven sprak de fractie met een afvaardiging van De Vrienden van de Stadskern, onder meer over de plannen voor een zogeheten â??˽stedelijk balkonâ???? aan de Vecht. Dit bouwfront zou wel tot dertig meter hoog boven de rivier mogen uittorenen als een soort burcht op de Vechtdijk. De prachtige oplossing die aan de rand van Stadsbroek met vier-laags appartementen is gecre?«erd stond de deelnemers nog vers in het geheugen als een veel fraaier alternatief, dat net als de stadsrand van Zwolle-Zuid bij Harculo kenmerkend mag worden genoemd voor de Zwolse manier om de grens tussen â??˽roodâ???? en â??˽groenâ???? te markeren.
  Een eind verderop, bij Oosterenk-Watersteeg, zou overigens wel een toren tot 60 meter hoogte het platteland met het begin van de stad mogen confronteren!

  De Vrienden maken zich trouwens niet alleen zorgen om de bouwhoogten in dit deel van de stad. Ook de incidenteel toegestane bouwhoogte van 90 meter op bedrijventerrein Voorsterpoort (langs A28 en Blaloweg) is de Vrienden te veel van het goede. Een bovengrens van 60 meter is meer in verhouding met de hoogte van de Peperbus, zo betoogde Arnout Bouman namens de Vrienden.
  Het belangrijkste is echter dat de kaders die de gemeenteraad namens de gemeenschap aan organisaties met bouwplannen stelt helder, strak en eenduidig zijn. Dat geldt voor de bouwhoogtes, maar ook voor vage concepten als stedelijk balkon, landschapsvizier en parklandschap. Het principe van â??˽beginspraakâ????, waarbij alle belanghebbenden in een vroeg stadium hun zegje mogen doen over plannen, kan alleen maar kans van slagen hebben als de vertegenwoordigers van het algemeen belang vooraf duidelijk hebben aangegeven waar de grenzen liggen, letterlijk en figuurlijk.

  Inbreiding v?³?³r uitbreiding
  Dat blijkt alleen al uit de gang van zaken rond een aantal zogeheten â??˽inbreidingslocatiesâ????: plekken in bestaand bebouwd gebied die (intensiever) zullen worden benut voor woningbouw en/of andere stedelijke functies. Schaepman, Noordereiland en in de toekomst het terrein van Isala-locatie de Weezenlanden zijn voorbeelden van zulke plekken. De fietstocht werd daarom afgerond met een korte slinger langs de â??˽inbreidingslocatieâ???? Bagijneweide (Turfmarkt en omgeving), waar de aanvankelijke plannen op zoveel weerstand stuitten dat ze werden teruggenomen. Voor GroenLinks/de Groenen staat â??⤽ zeker na de buitengebieden weer eens met eigen ogen te hebben bekeken – vast dat de mogelijke weerstand tegen specifieke bouwplannen op inbreidingslocaties er niet toe mag leiden dat het inbreidingsspoor wordt verruild voor uitbreiding. Dan wordt het zo gewaardeerde buitengebied veel te snel opgeofferd ten koste van de leefbaarheid van de hele stad. Het groen is het GroenLinks/DeGroenen waard om de moeilijke weg van inbreiding maximaal te bewandelen, zonder daarbij het groen binnen de stad zelf aan te tasten.

  GL/DG

Reacties zijn gesloten.