D66 Zwolle wil duidelijkheid over ‘gokhalvergunning’

Foto van auteur

D66 Zwolle stelt maandagavond schriftelijke vragen aan B&W over de stand van zaken verlening exploitatievergunning speelautomatenhal. Omdat de exploitatievergunning voor Flash Casino’s op 31 december 2007 afliep, maakten B&W 28 november 2007 het voornemen bekend deze opnieuw aan Flash Casino’s voor de speelautomatenhal aan Melkmarkt 31-33 tot uiterlijk 1 januari 2009 te willen verlenen. 

Hierop konden belanghebbenden t/m 10 januari 2008 zienswijzen indienen, waarna B&W een definitief besluit over de vergunning zou nemen. In antwoord op schriftelijke en mondelinge vragen van D66 begin december 2007 stelden B&W, dat andere gegadigden niet voor de vergunning in aanmerking komen. Van eventuele juridische en/of financiële risico’s rondom de vergunningverlening zou volgens de burgemeester geen sprake zijn. Wel zou naar beleidsregels voor toekomstige vergunningverlening worden gekeken. D66 heeft nog geen duidelijkheid omtrent de vergunning en stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Ruim 3 maanden later wil D66 van B&W ondermeer weten:

–          Nadere bijzonderheden over de vergunningverlening als die inmiddels is afgerond.

–          Oorzaken resp. redenen indien vergunningverlening niet is afgerond.

–          Indien de vergunningverlening niet is afgerond of er wel een grondslag voor exploitatie van de speelautomatenhal aan de Melkmarkt is.

–      Wanneer de nieuwe beleidsregels voor toekomstige vergunningverlening er aan komen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

12 gedachten over “D66 Zwolle wil duidelijkheid over ‘gokhalvergunning’”

 1. Exploitatievegunning Flash
  Flash is mogelijk volgend seizoen geen hoofdsponsor meer van FC Zwolle, maar wel exploitant van de speelautomatenhal in het nieuwe stadion.

 2. U mag niet meer gokken: Flash heeft sinds kort een exploitatievergunning tot uiterlijk 1 januari 2009 voor de Melkmarkt.

  Maar er is daar dus ruim 3 maanden illegaal gegokt zonder vragen door CDA en Christenunie. Dus toch voor een gedoogbeleid?

 3. @ Willem; 2 zegsmannen van beide partijen hebben zich hier vandaag zo laten gelden. Roep jij ze nog weer op ;D
  Mooi onderwerp trouwens!!! Ben benieuwd…..

 4. Graag hoor ik een reactie van raadsleden op de volgende vragen:

  1. Geldt in Zwolle de wet voor iedereen?

  2. Ook voor Flash?

  3. Als in Zwolle 1 speelautomatenhal slechts is toegestaan op basis van een geldige exploitatievergunning verstrekt door de burgemeester en deze vergunning verliep 31 december 2007 en is pas begin april 2008 opnieuw verstrekt, is er dan over de periode 1/1/2008 tot begin april 2008 niet sprake geweest van illegale gokactiviteiten aan de Melkmarkt?

  4. Dient de burgemeester de politie te laten optreden tegen illegale (gok)activiteiten of dient hij deze stilzwijgend te gedogen? Waarom?

  5. Op 10 december 2007 hebben CDA, Swollwacht en VVD in de commissie Bestuur gezegd- dat alleen Flash de exploitatievergunning voor de speelautomatenhal in het stadion mag krijgen en geen enkele andere gegadigden. Daarover de volgende vragen:
  a) Waarom?
  b) Geldt dit nog steeds, t.w. nadat bekend is geworden dat Flash geen hoofdsponsor zal zijn van FC Zwolle?

 5. Vraag en Antwoord
  Tja Willem blijkbaar zijn dit soort vragenlijstjes normaal, zonder toelichting. Maar als wij wat vragen, krijgen we meestal geen antwoord :'(

 6. Exploitatievergunning Speelautomatenhal
  D66 heeft o.m. begin maart 2007 en eind november 2007 vragen gesteld. Als er iemand laat is, dan is het Flash en/of gemeente Zwolle.

  26 maart 2008 resp. 2 april 2008 werd via de Stentor/internet bekend, dat Flash geen hoofdsponsor voor FC Zwolle meer zou zijn in het komend voetbalseizoen. Daar kwamen we na het stellen van de vragen op 31 maart 2008 pas achter.

  Over de stand van zaken m.b.t. de vergunningverlening hopen wij uiterlijk 28 april 2008 via B&W-antwoord op onze vragen te worden geïnformeerd. Mogelijk eerder, als er inderdaad een besluit is genomen. Dat zal i.v.m. beroepsmogelijkheden namelijk in de Peperbus (moeten) worden gepubliceerd.

  Overigens komt in de openbare B&W-notulen van 8 april 2008 geen B&W-besluit over de exploitatievergunning voor. Blijkens de openbare B&W-notulen van 1 april 2008 bereid Publiekszaken een antwoord op de D66-vragen voor.

 7. In de Peperbus van vandaag staat:

  BEKENDMAKING EXPLOITATIEVERGUNNING
  VERORDENING SPEELAUTOMATENHALLEN
  ZWOLLE

  De burgemeester van Zwolle maakt bekend dat met
  ingang van 17 april 2008 in het Stadskantoor aan het
  L?beckplein 2 ter inzage ligt:

  ⤢De exploitatievergunning speelautomatenhal op 8 april
  2008 verleend aan Flash Casino??s Zwolle B.V. op grond
  van artikel 2, lid 1 van de Verordening speelautomatenhallen
  Zwolle ten behoeve van de exploitatie van een
  speelautomatenhal in de inrichting gevestigd in het pand
  Melkmarkt 31-33 te Zwolle voor de periode van 1 januari
  2008 tot 1 januari 2009.

  Naast de exploitatievergunning liggen de voor de beslissing
  relevante stukken ook ter inzage.

  De stukken liggen ter inzage gedurende de beroepstermijn.
  Tegen het besluit kan een belanghebbende binnen zes
  weken na dagtekening van het besluit schriftelijk beroep
  instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
  Postbus 20021, 2500 EA ?s-Gravenhage.

  Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking heeft ingediend.

  Het beroepschrift moet ondertekend worden en naam,
  adres en woonplaats, bevatten alsmede het kenmerk, de
  datum, een omschrijving van het besluit waartegen het is
  gericht en de gronden van het beroep. Onder voorwaarde
  dat tijdig beroep is ingesteld, kan aan de Voorzitter van het
  College van Beroep voor het bedrijfsleven verzocht worden
  om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening
  te treffen.

 8. Exploitatievergunning Flash voor gokhal stadion 2009 staat nog niet vast
  D66-fractie ziet met zéér grote belangstelling het antwoord van burgemeester Henk Jan Meijer op de D66-vragen van 30 maart 2008 inzake de stand van zaken m.b.t. de verlening van de exploitatiever-gunning speelautomatenhal tegemoet. Dit antwoord moet eind deze week of begin volgende week (uiterlijk 28 april 2008 ) volgen.

  Nadat op 28 november 2007 ?? i.v.m. het aflopen van de lopende exploitatievergunning voor Flash Casino?s Zwolle BV aan de Melkmarkt 31-33 per 1 januari 2008 ?? de ontwerpbeschikking verlening/verlenging exploitatievergunning van 1 januari 2008 tot uiterlijk 1 januari 2009 t/m 8 januari 2008 voor zienswijzen ter inzage lag, bleek uit de Peperbus van woensdag 16 april 2008 dat de vergunning op 8 april 2008 aan Flash Casino?s Zwolle BV is toegekend. Dit besluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 17 april 2008 ter inzage op het stadskantoor en er kan binnen 6 weken door belanghebbenden beroep tegen worden ingesteld.

  De zéér grote belangstelling van D66 voor het antwoord van de burgemeester op de D66-vragen zijn het gevolg van het kennisnemen van de ter inzage liggende stukken. Deze informatie stelt de D66-fractie in de gelegenheid op zéér korte termijn ná de ontvangst van het antwoord van de burgemeester met een (pers)reactie daarop te komen.

  Uit sinds 17 april 2008 ter inzage liggende stukken blijkt, dat:

  01.Op 15 januari 2007 ?? 15 maanden geleden ?? door Flash al een aanvraag te zijn ingediend.

  02.Op 19 april 2007 de integriteittoets (BIBOB) te zijn verricht.

  03.Door Flash Casino?s BV en door 2 concurrenten (John Pierik Automaten BV en Meson Automaten BV) zienswijzen/bezwaren te zijn ingediend, terwijl in 2007 een (onvolledige) aanvraag van een andere concurrent buiten behandeling is gelaten. Eerder zijn meerdere aanvragen van andere concurrenten ontvangen.

  04.De per 1 januari 2008 afgelopen vergunning in 1998 resp. december 2001 (reactie gemeente op zienswijzen spreekt zichzelf tegen) te zijn verleend. Op 14 december 2001 heeft de burgemeester besloten de vergunning over te schrijven op naam van de heer J. Hendriks van Jokam Zwolle BV, dat in 2004 opging in Flash Casino?s Zwolle BV en dit bedrijf per 29 mei 2007 in JVH Gaming Holding I BV resp. Double Fun Amusementen BV.

  05.Het besluit van de burgemeester van 14 december 2001 is onherroepelijk, omdat hiertegen géén bezwaar/beroep is ingesteld.

  06.Van verlenging van de bestaande vergunning is om 2 redenen géén sprake: De verordening op de speelautomatenhallen voorziet hier niet in, terwijl de nieuwe vergunning (voor 1 jaar) op naam van Flash Casino?s Zwolle BV i.p.v. de heer J. Hendriks staat.

  07.Een 2e aanvraag van Flash Casino?s BV voor het op termijn exploiteren van een speelautomatenhal in het stadion zal nog afzonderlijk door de gemeente worden beoordeeld. ⤽Op voorhand kan niet worden gesteld of worden aangenomen dat aan Flash Casino?s BV tevens een vergunning wordt verleend nadat de vergunning per 1 januari 2009 afloopt.⤝

  08.Door de gemeente is geen beleid (gewenst en praktisch bij verlenen schaarse vergunning) vastgesteld op basis waarvan kan worden vastgesteld of beoordeeld welke partij in aanmerking komt voor het verkrijgen van de vergunning, bijvoorbeeld via een puntensysteem. De gemeente stelt zich op het standpunt, dat er geen wettelijke verplichting tot vaststelling van een dergelijk beleid bestaat en de burgemeester derhalve een eigen afweging kan maken. Aan een dergelijke afweging komt hij echter niet toe, omdat er slechts sprake zou zijn van één (complete) aanvraag, t.w. van Flash Casino?s BV.

  09.Door het ontbreken van een beleid en een wettelijke verplichting daartoe zou ⤽de burgemeester niet in verzuim zijn geweest na te laten de mogelijkheid een aanvraag in te dienen te publiceren⤝ resp. om potentiële exploitanten op eigen initiatief daarover te informeren.

  10.Belanghebbenden hadden zelf maar moeten informeren naar de (on)mogelijkheden van het verkrijgen van een vergunning, waaronder informeren naar de datum waarop de (enige) vergunning af zou lopen.

  11.Andere potentiële gegadigden zouden niet buiten de deur zijn gehouden.

  12.Correspondentie tussen de Gemeente en Flash Casino?s Zwolle BV voorafgaande aan de vergunningaanvraag van 15 januari 2007 wordt iet overlegd, omdat die betrekking zou hebben op de 2e aanvraag, t.w. de toekomstige speelautomatenhal in het stadion.

 9. D66 ontvangt halve en ontwijkende antwoorden over vergunning speelautomaten van burgemeester

  Zwolse D66-fractie heeft vanmorgen met verbazing kennis genomen van het antwoord van burgemeester Henk Jan Meijer op de D66-vragen van 30 maart 2008 inzake de exploitatievergunningverlening speelautomatenhal. De vorige vergunning verviel per 1 januari 2008.

  D66 nam vorige week kennis van ter inzage liggende stukken i.v.m. ontoereikende antwoorden december 2007.

  Vooruitlopend op het antwoord had D66 vorige week kennis genomen van de vanaf 17 april 2008 op het stadskantoor ter inzage liggend besluit van 8 april 2008 (1 week na het stellen van de D66-vragen) de vergunning voor de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2008 aan Flash Casino??s Zwolle B.V. voor de Melkmarkt 31 ?? 33 te verlenen. Dit vanwege de eerder ontoereikende beantwoording van burgemeester Henk Jan Meijer van eerdere D66-vragen, t.w. schriftelijk op 4 december 2007 en mondeling in de commissie Bestuur van 10 december 2007.

  Twee redenen voor verbazing van D66

  De verbazing van D66 spitst zich toe op 2 aspecten: Noodzaak om te komen tot beleidsregels voor vergunning verlening over de periode na 1 januari 2009 en het juridisch wespennest, waarin de gemeente Zwolle vanaf augustus 2004 terecht is gekomen.

  Juridisch wespennest resp. juridische en financiële risico??s voor de Gemeente Zwolle.

  Voor het juridisch wespennest heeft D66 herhaaldelijk in de Raad gewaarschuwd, maar even vaak heeft de burgemeester gezegd dat er geen juridische risico??s zijn. Laatstelijk in zijn schriftelijke en mondelinge beantwoording van december 2007.

  Uit ter inzage liggende reacties op zienswijzen van Flash en 2 concurrenten blijkt, dat de Gemeente Zwolle maar liefst 15 maanden na de aanvraag van 15 januari 2007 heeft besloten de vergunning te verlenen. Dit kan niet anders omdat er kennelijk grote juridische en financiële risico??s dreigen. De vragen 3.1 en 3.3 (als de vergunning nog steeds niet is verleend) van D66 hierover worden omzeilt door ⤽snel⤝ 1 week na indiening van de D66-vragen de vergunning maar te verlenen.

  Beleidsregels vergunningverlening over periode ná 1 januari 2009: Geen termijn, ⤽dus⤝ geen regels.

  Tweede reden voor verbazing is, dat er (antwoord vraag 5) géén beleidsregels aan de commissie Bestuur en Raad zullen worden voorgelegd, ⤽omdat daarvoor op dit moment geen termijn voor bekend is⤝. Niet alleen is dit géén motivering, maar bovenden in strijd met:

  – Uitspraak van burgemeester Henk Jan Meijer in de commissie Bestuur van 10 december 2007 ( punt H in de inleiding op de D66-vragen van 30 maart 2008 ).

  – De passage in de reactie op de zienswijzen (ter inzage liggend op stadskantoor), dat ⤽Door de gemeente geen beleid (gewenst en praktisch bij verlenen schaarse vergunning) is vastgesteld op basis waarvan kan worden vastgesteld of beoordeeld welke partij in aanmerking komt voor het verkrijgen van de vergunning, bijvoorbeeld via een puntensysteem.⤝

  D66 kan niet anders concluderen, dat deze kwestie op korte of wat langere termijn als een boemerang zal gaan werken.

  D66 Zwolle

 10. Strijd om vergunning speelautomatenhal (reactie op Stentor 2 mei 2008)
  Strijd om vergunning automatenhal centrum
  door Caspar van Oirschot. vrijdag 02 mei 2008 | 03:30 | Laatst bijgewerkt op: maandag 05 mei 2008 | 23:18

  Tekstgrootte

  ZWOLLE – De strijd om exploitatie van een speelautomatenhal in Zwolle is uitgevallen in het voordeel van Flash Casino’s. Het bedrijf mag – net als voorheen – nog dit hele jaar de automatenhal met 55 automaten aan de Melkmarkt exploiteren.

  Het college van B en W heeft daar begin deze maand mee ingestemd. Als het nieuwe stadion aan de Ceintuurbaan straks klaar is opent Flash een speelhal in het stadioncomplex.

  Het was geen vanzelfsprekendheid dat de vergunning van Flash verlengd werd. Advocaten van Pierik Automaten BV, M. Ekkel junior van Meson BV en Karel Lassche BV hebben zienswijzen ingediend tegen het verlenen van de vergunning voor dit kalenderjaar aan Flash.

  Zij opereren in dezelfde markt en zijn om die reden belanghebbenden. Zij stellen onder meer dat Flash Casino’s geen vergunninghoudster was en dus geen beroep op verworven rechten kan doen. Voorheen immers stond de vergunning op naam van J. Hendriks, die nu overigens wel bij Flash werkt.

  Zij stellen voorts dat de procedure onzorgvuldig was en er onvoldoende stukken ter inzage zijn gelegd. De gemeente heeft die zienswijzen echter van tafel geveegd.

  Reacties

  Sorteer reacties

  Over het artikel de volgende opmerkingen:

  1. Tegen het besluit van de burgemeester (zijn bevoegdheid en niet B&W) kunnen Flash, Pierik en Meson beroep instellen als belanghebbenden (die zienswijzen hebben ingediend). Zie 3!

  2. Recent noemde projectontwikkelaar Jan Regterschot een paar ondernemers (namen die hij al vanaf 2004 noemt), die zich in het nieuwe stadion zouden vestigen. Maar volgens mij noemt hij daarbij voor het eerst Flash niet!

  N.B.: Er ligt een overeenkomst uit 2004 (2007 aangepast), waarin staat dat Flash bij de start van de bouw van het casinodeel moet beschikken over een niet meer voor beroep vatbare exploitatievergunning. Een goede journalist zou nagaan: Wanneer start die bouw en wanneer beschikt Flash over een niet meer voor beroep vatbare exploitatievergunning voor het nieuwe stadion!

  3. Karel Lassche BV diende géén zienswijze tegen het verlenen van de vergunning voor dit kalenderjaar aan Flash in. Zie 1!

  4. Het is volstrekt irrelevant, dat J. Hendriks bij Flash werkt. Er is geen sprake van verworven rechten, zoals de advocaat van Flash wel claimde.

  5. De gemeente kan zienswijzen van tafel vegen, maar pas bij een eventuele beroepszaak kan blijken of dit terecht is.

  Martin Jongkoen – 06-05-2008 | 08:49

Reacties zijn gesloten.