SP wil beeldkwaliteitplan voor binnenstad Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – De fractie van de SP zal tijdens de raadvergadering van 9 juni 2008 een motie indienen waarin zij het college verzoekt om een beeldkwaliteitplan te ontwikkelen voor de binnenstad.

“In het recente verleden is er vaak discussie ontstaan over de beeldkwaliteit van een ontwerp bouwplan. Het blijkt dat in de stedenbouwkundige programma’s van eisen geen of onvoldoende voorwaarden ten aanzien van beeldkwaliteit zijn opgenomen waardoor architecten onvoldoende houvast hebben en er geen breed gedragen ontwerpen ontstaan”, zegt de SP in Zwolle. Raadslid Edwin Koster: ‘Ik wil af van discussies over de (beeld)kwaliteit van bouwplannen in binnenstad, want ze dragen niet bij aan vertrouwen in de politiek cq bestuur van de stad. Ze vertragen ontwikkelingen in de binnenstad en kunnen ook nog eens extra kosten voor de gemeente Zwolle opleveren.

Er is geen overkoepelende sturing cq visie is ten aanzien van beeldkwaliteit van de binnenstad, terwijl de (beeld)kwaliteit van onze (binnen)stad waardevol is voor Zwolle en haar bezoekers, het is een economische kracht. De fractie van de SP verzoekt het college tevens om geen onomkeerbare stappen te zetten, in de procedure ten aanzien van het bouwplan aan het Rode Torenplein. Een duidelijke uitspraak van de raad zal hierbij helpen.

De fractie van de SP heeft samen met PvdA en CU initiatief genomen om in een raadsbrede discussie te komen tot voorwaarden, waaronder een beeldkwaliteitplan om betere grip te krijgen op de kwaliteit van onze historische binnenstad.

MOTIE

Onderwerp: BEELDKWALITEITSPLAN (BINNENSTAD)

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 9 juni 2008, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie ruimte van 2 juni 2008, inzake het bouwplan Rode Torenplein.

Overwegende dat

–         er in het recente verleden te vaak discussie is ontstaan over de beeldkwaliteit van een ontwerp bouwplan

–         er in de stedenbouwkundige programma’s van eisen geen of onvoldoende voorwaarden ten aanzien van beeldkwaliteit zijn opgenomen

–         als er wel voorwaarden zijn opgesteld deze niet leiden tot breed gedragen ontwerpen

–         er geen overkoepelende sturing cq visie is ten aanzien van beeldkwaliteit

–         de (beeld)kwaliteit van onze (binnen)stad waardevol is voor Zwolle en haar bezoekers

 

Van mening dat

–         Een beeldkwaliteitplan zorgt voor sturing bij de diverse bouwplannen in met name de binnenstad

–         Een beeldkwaliteitplan houvast geeft aan architecten en stedenbouwkundigen

–         Een beeldkwaliteitplan lange discussies over ontwerpen kan voorkomen waardoor ontwikkelingen eerder gerealiseerd kunnen worden.

 

Verzoek het college op om

–         Samen de deze raad een discussie te starten om te komen tot voorwaarden en een beeldkwaliteitplan binnenstad

–         Dit als extra eis toe te voegen aan Stedebouwkundige Programma’s van Eisen voor bouwplannen in de binnenstad.

–         In afwachting van bovenstaande geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van huidige bouwplannen, waaronder het Rode Torenplein.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de SP fractie

Edwin Koster

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “SP wil beeldkwaliteitplan voor binnenstad Zwolle”

 1. beeldkwaliteit binnenstad.
  Als de gemeente niet iedere keer weer zou afwijken van het vigerende bestemmingsplan zou er al heel veel smart uit de lucht zijn.

 2. Betreft: Voorstel voor bijeenkomsten over de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad

  Aan alle (burger)raadsleden, steunfractieleden en collegeleden,

  In de afgelopen periode hebben we in de commissie ruimte en in de raad diverse keren gedebatteerd over op zichzelf staande bouwplannen in de binnenstad. Die bouwplannen komen op onze politieke agenda omdat er verschil van mening is over de kwaliteit (welstand, architectuur) van de plannen. Agendering gebeurt door de raad op basis van signalen van burgers, of het gebeurt door het college op zoek naar politiek draagvlak voor mogelijk omstreden collegebesluiten. We hebben geconstateerd dat er weinig samenhang bestaat tussen de verschillende ontwikkelingen in de binnenstad en buiten de veste. Wij hebben gevraagd om een supervisor om toezicht te houden op de architectonische en stedenbouwkundige samenhang en kwaliteit van projecten zoals Kraenbolwerk, Willemspoort etc.

  Nu is er een bestemmingsplan beschermd stadsgezicht, we stellen zelf de stedenbouwkundige programma??s van eisen vast, we hebben een welstandsnota met daarin opgenomen welstandscriteria voor de binnenstad, er is een welstandscommissie die bouwplannen daaraan toetst. Op het eerste gezicht lijkt dat voldoende om de kwaliteit van bouwplannen te borgen. Maar bij verscheidene mensen in de stad leeft de gedachte dat alleen projectontwikkelaars, architecten, wethouders en ambtenaren bepalen hoe de binnenstad er uit moet zien en geen oog en oor hebben voor hun kritiek en ideeën. Dit is des te pijnlijker omdat hun kritiek voortkomt uit betrokkenheid en liefde voor de binnenstad. Wij voeren als gemeenteraad mede daardoor allerlei ad hoc discussies over de kwaliteit van individuele bouwplannen. Doorgaans concluderen we dat de procedures juist zijn doorlopen en dat we geen uitspraak kunnen doen over ⤽mooi en lelijk⤝, want daar hebben we de welstandscommissie voor.

  Je zou kunnen concluderen dat er een hiaat bestaat in de mogelijkheden van burgers om hun ideeën over de beeldkwaliteit van bouwprojecten in de binnenstad vroegtijdig onder de aandacht te brengen. Daarnaast bestaat er een hiaat in de mogelijkheden van de raad om politiek te sturen op stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. Immers welstand komt pas in beeld bij concrete bouwaanvragen, niet bij planvoorbereiding. Bij de planvoorbereiding gaat het meer om kubieke meters dan om architectonische kwaliteit. En ook de stedenbouwkundige samenhang en kwaliteitsafstemming tussen verschillende planvoorbereidingen is niet geregeld. Bovendien is de mate van (burger)participatie bij de planvoorbereiding niet structureel geregeld.

  Deze hiaten moet worden opgevuld en daarvoor is urgentie gewenst. Op verschillende plekken in de stad zijn/worden nieuwe plannen ontwikkeld. De discussie over mooi of niet mooi zal telkens op ons afkomen. Als we niets ondernemen zullen we heel vaak bezig zijn en veel tijd investeren in het achteraf (schijn)oplossen van problemen.

  Graag initiëren wij daarom een informele raadsbrede bijeenkomst over dit onderwerp. Doel van die bijeenkomst is om met elkaar terug te blikken op de discussies die er zijn geweest en te inventariseren welke ideeën er bestaan over het opvullen van de beide hiaten, burgerparticipatie en politieke sturing op beeldkwaliteit. (Zelf hebben we al enkele ideeën benoemd, zie de bijlage.) Vervolgens kan een bijeenkomst – onder begeleiding van een externe – plaatsvinden met relevante burger- en belangenorganisaties, die hun visie op dit onderwerp kenbaar maken. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten wordt een uitwerkingsopdracht geschreven voor het college, dat wordt vastgesteld door de raad.

  Wij verzoeken de griffie om deze bijeenkomsten te plannen aan het begin van het nieuwe politieke seizoen.

  Met vriendelijke groet,

  Edwin Koster
  Theo Peeters, Ronald Revenberg, Nelleke Vedelaar
  Reinier Mulder, Gerdien Rots

  Bijlage
  Enkele mogelijkheden voor meer politieke sturing op beeldkwaliteit

  1.Beeldkwaliteitsplan voor binnenstad (inclusief buiten de veste) vaststellen. Een beeldkwaliteitsplan kan, aanvullend op het bestemmingsplan, nadere eisen stellen aan de beeldkwaliteit. De voorwaarden uit een beeldkwaliteitsplan mogen echter niet in strijd zijn met de rechten en mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Met een beeldkwaliteitsplan kan je daarom maar in beperkte mate sturen op beeldkwaliteit.

  2.Aanpassing van de huidige welstandnota door de raad. Nadere aanscherping en/of aanvulling van welstandscriteria voor de binnenstad en voor de randen over de gracht.

  3.Aanvulling van de huidige welstandnota met:
  -een protocol met spelregels voor de selectie van ontwikkelaars en architecten (bij gemeentelijke grondexploitaties),
  -een protocol voor beeldkwalitatieve inbreng van burgers (referentiebeelden o.i.d.) bij het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en/of in het creatieve ontwerpproces van de architect,
  -een protocol voor het organiseren van ontwerpprijsvragen.

  4.Benoeming door de gemeenteraad van een stadsbouwmeester voor de binnenstad en de randen over de stad. Dat kan een stadsbouwmeester zijn die voor de binnenstad de welstandsadviezen verzorgt.

  5.Omdat de stadsbouwmeester zijn adviezen moet baseren op de criteria uit de welstandsnota is aanscherping en aanpassing (zie hiervoor) nodig.

  6.Of benoeming van een stadsbouwmeester met een veel bredere adviesfunctie voor het stedenbouwkundig en architectonisch kwaliteitsbeleid van het binnenstadgebied. Daarbij kan worden gedacht aan:
  -Het verwoorden en verbeelden van de ambitie en de doelstellingen m.b.t. het gewenste niveau van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit in het binnenstadsgebied.
  -Het verdiepen van het bestaande beleid (de welstandsnota) voor het binnenstadsgebied.
  -Het ontwikkelen en uitvoeren van protocollen voor selectie van ontwikkelaars en architecten bij gemeentelijke grondexploitaties, voor kwalitatieve inbreng van burgers in het creatieve ontwerpproces van de architect, voor het organiseren van ontwerpprijsvragen.
  -Het aanzwengelen en in gang houden van een breed ruimtelijk kwaliteitsdebat met diverse groepen om zo de aandacht voor kwaliteit een breed draagvlak te geven en het onderwerp levend te maken en te houden.
  -Bij de brede stadsbouwmeester behoudt het Oversticht de adviestaak voor welstand, maar is de stadsbouwmeester, als verantwoordelijke voor het kwaliteitsbeleid, betrokken bij de eindtoets

Reacties zijn gesloten.