9 miljoen extra beschikbaar voor persoonsgerichte hulp

Foto van auteur

Na de vier grootste gemeenten is Zwolle de eerste stad die een plan van aanpak voor de zorg aan dak- en thuislozen gereed heeft. Op basis van de tussen Rijk en Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gemaakte afspraken kan de gemeente Zwolle rekenen op € 6 miljoen extra rijksgeld. Uit eigen middelen, ook vanuit de regio, zal hier nog eens € 3 miljoen aan worden toegevoegd. Dit is vastgelegd in het door B&W vastgestelde Stedelijk Kompas Zwolle.

Zwolle telt ongeveer 250 daklozen. De gemeente wil de leefomstandigheden van deze kwetsbare groep verbeteren. De richting van het dak- en thuislozenbeleid van de komende jaren zal worden bepaald door de hoofddoelstellingen van het Stedelijk Kompas Zwolle. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 20 februari 2007 deze doelstellingen vastgesteld. Op basis daarvan kan nu worden gestart met de concrete uitwerking van het plan. De doelstellingen van het Stedelijk Kompas Zwolle zijn afgeleid van de ambitie de zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren. Daarnaast zet de gemeente in op minder daklozen en minder overlast. De kern van het Stedelijk Kompas is een persoonsgerichte benadering voor alle dak- en thuislozen en het zo veel mogelijk voorkomen dat er nieuwe daklozen bij komen.

Dit alles is vertaald in een vijftal hoofddoelstellingen:

Alle 250 daklozen in Zwolle zitten in 2014 in een traject.

Voor minimaal 60% van de Zwolse dak- en thuislozen is huisvesting en dagbesteding geregeld in 2014.

In 2009 is dakloosheid als gevolg van huisuitzetting minder dan 30% van het niveau van 2005.

Dakloosheid als gevolg van detentie of afwenteling door andere instellingen komt (vrijwel) niet meer voor.

In 2014 is overlastgevend gedrag teruggebracht naar 75% van het niveau in 2007.

Nu het college akkoord is met de doelstellingen, is het aan de gemeenteraad (commissie Welzijn) om zich over het Stedelijk Kompas Zwolle uit te spreken. Dit zal gebeuren op maandag 5 maart 2007. Ook het Rijk moet haar goedkeuring verlenen aan het Stedelijk Kompas Zwolle. Hierna kan een programmaplan opgesteld worden. In dit plan worden concrete activiteiten beschreven en de bijdrage die ze moeten leveren aan de realisatie van de doelstellingen. Het is de bedoeling dat dit programmaplan in oktober 2007 klaar is. Met het vaststellen van het Stedelijk Kompas Zwolle zal 6 miljoen euro extra vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) beschikbaar komen voor de zorg aan dak- en thuislozen in de regio. Dit is een belangrijke bijdrage voor de zorg aan deze groep.

De zorg voor dak- en thuislozen in Zwolle wordt niet alleen door de gemeente, maar ook door betrokken instanties zoals Het Leger des Heils, GGD, CAD, RIBW en woningcorporaties gedragen. In een werkbijeenkomst eind januari 2007 met het veld zijn de ambities en doelstellingen van het Stedelijk Kompas besproken. Ook de dak- en thuislozen zelf zijn betrokken bij het Stedelijk Kompas. Een belangrijk deel van de input om te komen tot een goede analyse van het probleem is gevormd door een onderzoek naar de omvang en kenmerken van de dak- en thuislozen in Zwolle. Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben daartoe in opdracht van de gemeente interviews afgenomen met ruim 100 daklozen in Zwolle. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de woonbehoefte van mensen die op dit moment gebruik maken van de opvang.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)