Subsidiëring Zwolse evenementen gestroomlijnd

Foto van auteur

Vanaf volgend jaar is er één samenhangend kader voor de subsidiëring van evenementen in Zwolle. De concept-subsidieverordering Evenementen, waarmee het college van B&W deze week heeft ingestemd, stroomlijnt de subsidiëring van evenementen op het vlak van cultuur, sport of toerisme. Nu nog vindt dit op incidentele basis plaats. Bovendien zijn er verschillende subsidiestromen voor evenementen, die werden gedekt vanuit verschillende budgetten. Die worden nu samengevoegd tot één evenementenbudget. De gemeenteraad bepaalt vanaf volgend jaar hoe hoog dat zal zijn. Intussen wordt al zoveel mogelijk gewerkt in de geest van de nieuwe regeling.

 

Evenementen worden gesubsidieerd die passen binnen het gemeentelijk beleid ten aanzien van (top)sport, cultuur en toerisme. Daarnaast gelden specifieke criteria, die vorig jaar al werden geformuleerd in onder meer de nota Evenementenbeleid, de Cultuurnota en het masterplan Toerisme. Zo moeten evenementen bijdragen aan de profilering van Zwolle, voldoende kwaliteit hebben, een voldoende groot publiek trekken en passen binnen de evenementenkalender van Zwolle. Dit laatste moet er toe leiden dat er een voldoende divers aanbod is, gespreid over het gehele jaar. Evenementen die de potentie hebben om uit te groeien tot een landelijk evenement hebben een streepje voor.

Als regel kan het subsidie voor een evenement nooit meer zijn dan 40 procent van de kosten. Daarnaast is het uitgangspunt dat door de gemeente gesubsidieerde evenementen niet hoeven te betalen voor de kosten van de gemeentelijke diensten rond zo´n evenement. Datzelfde geldt voor de precariobelasting die organisatoren normaal gesproken moeten betalen. Aanvragen voor subsidie moeten uiterlijk worden ingediend op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin ze moeten plaatsvinden.

Met de nieuwe verordening ontstaat meer transparantie en slagvaardigheid in het evenementenbeleid. De regeling wordt binnenkort besproken met de organisatoren van evenementen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)