Maximale inzet op meer sociale woningen

Foto van auteur

Zwolle – Meer sociale huurwoningen, verbetering van de betaalbaarheid en meer energiezuinige woningen. Het zijn drie voorbeelden van de prestatieafspraken ‘wonen’ die de gemeente Zwolle, de corporaties en de huurdersorganisaties met elkaar maken voor de periode 2016-2019. De andere thema’s waar afspraken over gemaakt zijn gaan over wonen en zorg, leefbaarheid en natuurlijke wijkvernieuwing.

De partijen hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om in de periode 2016-2019 netto 700 zelfstandige huurwoningen aan de sociale huurmarkt toe te voegen. Onderdeel hiervan zijn de 300 woningen uit de versnellingsactie, aangevuld met woningen uit de reguliere bouwprogramma’s van corporaties. Aanvullend is er extra semi-permanente woonruimte nodig voor de huisvesting van urgent woningzoekenden zoals economisch daklozen, uitstroom van beschermd wonen-trajecten en statushouders. Naast de eerder al afgesproken 100 woningen in de flexibele schil, bekijken de partijen of ze in de jaren 2016 en 2017 nog eens 100 woningen kunnen realiseren op bijvoorbeeld onbebouwde grond of in leegstaande kantoorpanden. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van flexibele woonconcepten.

Om een actueel beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de woonmarkt en de vraag naar sociale huur wordt door de partijen een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de vraagontwikkeling na 2019 onder specifieke doelgroepen waaronder studenten. Huurdersorganisaties, gemeente en corporaties hebben al in 2015 de betaalbaarheidsagenda gepresenteerd. Deze agenda is nu ook in de prestatieafspraken opgenomen. De huren voor nieuwe huurders passen beter bij het inkomen. Voor zittende huurders met een inkomen op het sociale minimum hebben gemeente en corporaties, in samenspraak met de huurdersorganisaties een aantal maatregelen in voorbereiding, waaronder een verhuisfonds of de mogelijkheid voor huurverlaging. Deze maatregelen kunnen gelden voor mensen die vanaf 2012 een woning zijn gaan huren met een huur boven de grens voor huurtoeslag, terwijl men op dat moment slechts beschikte over een inkomen op het niveau van het sociaal minimum.

Duurzaamheid en energiebesparing staat bij alle drie de Zwolse corporaties hoog op de agenda. In het belang van energiebewustwording en betaalbaarheid worden sinds kort in de Woningzoeker, naast het huurbedrag, ook de maandelijkse energielasten vermeld zodat een nieuwe huurder van tevoren op de hoogte is van de totale maandlasten. Alle drie de corporaties ontvingen in het verleden ook de ‘Stook je rijk’ award. In de prestatieafspraken over wonen mag dit onderdeel dus niet ontbreken. Dat betekent dat deltaWonen haar bezit op minimaal label B brengt eind 2023, Openbaar Belang en SWZ streven naar minimaal label C eind 2020. De huurderorganisaties zullen zich inspannen om medehuurders bewust te maken van energiebesparing. In het kader van de Woningwet 2015 moeten gemeenten elk jaar afspraken met de corporaties maken waar ze zich voor inspannen. Ook worden voortaan de huurdersorganisaties van de corporaties voor het eerst als gelijkwaardige partner bij deze afspraken betrokken.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Maximale inzet op meer sociale woningen”

  1. Als het dan ook betaalbare woningen worden en mensen die nu al tig jaar woningzoekende zijn sneller aan een woning kunnen komen is het een mooi plan.

Reacties zijn gesloten.